Konkurs za izbor u zvanje nastavnika i zasnivanje radnog odnosa

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ

Факултет за примењену екологију ФУТУРА

БЕОГРАД

 На основу члана 74. Закона о високом образовању и члана 89. Статута Факултета за примењену екологију, декан Факултета расписује КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА:

 наставника у звању редовни професор за уже научне области: систем заштите животне средине и друштвено-хуманистичка област – 1 извршилац;

  1. наставника у звању доцент за уже научне области: науке о животној средини и систем заштите животне средине – 3 извршиоца;
  2. секретар Факултета – 1 извршилац.

 У звање редовног професора може бити изабрано лице које има: научни назив доктора наука; испуњене услове за избор у звање ванредног професора; искуство у педагошком раду са студентима и позитивну оцену педагошког рада у студентским анкетама; више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области; цитираност од 10 и више хетероцитата; одобрен уџбеник за ужу област за коју се бира; резултате у развоју наставно-научног подмлатка; учешће и менторства на завршним мастер и докторским студијама; руковођење или учешће у пројектима.

 У звање доцента може бити изабрано лице које има: научни назив доктора наука, које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8; позитивну оцену педагошког рада у студентским анкетама; позитивно оцењено приступно предавање из области за коју се бира; објављена два рада из категорије М21, М22 или М23; руковођење или учешће у пројектима; сарадњу са другим високошколским установама и научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству. 

За секретара Факултета може бити изабран дипломирани правник, односно лице са завршеним Правним факултетом. Пожељно је да је просечна оцена на основним академским студијама најмање 8 и да лице поседује радно искуство на пословима из области права високог образовања.

 Уз пријаву на конкурс кандидат(и) за тачку 1 и 2 доставља(ју): биографију, списак објављених радова, копије радова, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном називу доктора наука, оверену(е) фотокопију(е) одлуке(а) о избору у претходна наставна звања (уколико постоје), копију личне карте, потврду МУП-а да лице није осуђивано.

Уз пријаву на конкурс за избор секретара Факултета кандидат(и) за тачку 3 доставља(ју): биографију, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о завршеним академским студијама, копију личне карте, потврду МУП-а да лице није осуђивано.

Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса достављају се на адресу: Факултет за примењену екологију – Футура, Београд, Пожешка 83а, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

 

Podeli na društvenim mrežama!!!
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail