KONKURS ZA IZBOR U ZVANјE NASTAVNIKA I ZASNIVANјE RADNOG ODNOSA

UNIVERZITET SINGIDUNUM

Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA

BEOGRAD

 

Na osnovu člana 74. Zakona o visokom obrazovanju i člana 89. Statuta Fakulteta za primenjenu ekologiju, dekan Fakulteta raspisuje KONKURS ZA IZBOR U ZVANјE NASTAVNIKA I ZASNIVANјE RADNOG ODNOSA:

  1. nastavnika u zvanju redovni profesor za uže naučne oblasti: nauke o životnoj sredini i sistem zaštite životne sredine – 1 izvršilac;
  2. nastavnika u zvanju vanredni profesor za uže naučne oblasti: nauke o životnoj sredini i sistem zaštite životne sredine – 1 izvršilac;
  3. nastavnika u zvanju docent za uže naučne oblasti: nauke o životnoj sredini i sistem zaštite životne sredine – 3 izvršioca.

 U zvanje redovnog profesora može biti izabrano lice koje ima: naučni naziv doktora nauka; ispunjene uslove za izbor u zvanje vanrednog profesora; iskustvo u pedagoškom radu sa studentima i pozitivnu ocenu pedagoškog rada u studentskim anketama; više naučnih radova od značaja za razvoj nauke u užoj naučnoj oblasti; citiranost od 10 i više heterocitata; odobren udžbenik za užu oblast za koju se bira; rezultate u razvoju nastavno-naučnog podmlatka; učešće i mentorstva na završnim master i doktorskim studijama; rukovođenje ili učešće u projektima.

 U zvanje vanrednog profesora može biti izabrano lice koje ima: naučni naziv doktora nauka; iskustvo u pedagoškom radu sa studentima i pozitivnu ocenu pedagoškog rada u studentskim anketama; objavlјena tri rada iz kategorije M21, M22 ili M23 od izbora u prethodno zvanje, iz naučne oblasti u kojoj se bira; rukovođenje ili učešće u projektu; odobren udžbenik za užu oblast za koju se bira, monografija, praktikum ili zbirka zadataka (sa ISBN brojem).

 U zvanje docenta može biti izabrano lice koje ima: naučni naziv doktora nauka, koje je prethodne stepene studija završilo sa prosečnom ocenom najmanje 8; pozitivnu ocenu pedagoškog rada u studentskim anketama; pozitivno ocenjeno pristupno predavanje iz oblasti za koju se bira; objavlјena dva rada iz kategorije M21, M22 ili M23; rukovođenje ili učešće u projektima; saradnju sa drugim visokoškolskim ustanovama i naučno-istraživačkim institucijama u zemlјi i inostranstvu. 

Uz prijavu na konkurs kandidat dostavlјa: biografiju, spisak objavlјenih radova, kopije značajnijih radova, overenu fotokopiju diplome o stečenom naučnom nazivu doktora nauka, overenu(e) fotokopiju(e) odluke(a) o izboru u prethodna nastavna zvanja (ukoliko postoje), kopiju lične karte.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostavlјaju se na adresu: Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Beograd, Požeška 83a, u roku od 15 dana od dana objavlјivanja konkursa.

Propratno pismo -konkurs

Podeli na društvenim mrežama!!!
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail