INSTITUT FUTURA

Naučnoistraživačka jedinica FPE Futura je akreditovan za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u oblasti prirodno-matematičkih i društvenih nauka, zaštite životne sredine i ekologije prirodnog kapitala.

Fakultet u svom sastavu ima Institut Futura, naučnoistraživačku organizacionu jedinicu (bez svojstva pravnog lica). Prevashodni zadatak Instituta Futura je izvršavanje naučnoistraživačkih zadataka u oblasti osnovnih, razvojnih i primenjenih istraživanja i konsaltinga. Strateški pravac razvoja Instituta, predlaganje i realizaciju naučnih projekata i proveru kvaliteta ostvarenih rezultata projekata vrši Naučni odbor.

Rezultati naučnoistraživačkog rada okrenuti su privredi i društvu u najširem smislu reči. Težište je na primenjenim istraživanjima koja će imati neposredan efekat na menjanje prakse, bilo da je reč o integraciji Srbije u Evropsku uniju, poboljšanju konkurentnosti srpske privrede i preduzeća u Srbiji, ili o daljem razvoju i jačanju edukativnih institucija.

Savet Fakulteta imenuje Naučni odbor na period od tri godine.

Zadaci Instituta Futura su:

 • staranje o ostvarivanju naučne i istraživačke delatnosti u okviru plana i programa naučnog rada;
 • izvršavanje poverenih naučnoistraživačkih zadataka, na osnovu ugovora zaključenih sa zainteresovanim organima i organizacij ama;
 • usavršavanje naučnih i nastavnih metoda u oblasti primenjene ekologije i integrativnog menadžmenta, evropskih integracija, javne politike i uprave;
 • pomaganje u izvođenju nastave na studijama drugog i trećeg stepena, a posebno organizovanje i omogućavanje izvođenja naučnoistraživačke prakse studenata;
 • organizacija konferencija, okruglih stolova, stručnih tribina, seminara, obuka, simpozijuma, stručnih sastanaka i drugih oblika naučnog rada;
 • uspostavljanje saradnje sa privrednim subjektima, javnim sektorom, drugim fakultetima i naučnoistraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu;
 • objavljivanje naučnih rezultata i istraživačkog rada u vidu monografija, zbornika, časopisa i drugih elektronskih i štampanih izdanja;
 • sprovođenje primenjenih i razvojnih istraživanja;
 • istraživanje ekoloških i društvenih procesa, sistema i ideja na nacionalnom i međunarodnom nivou;
 • unapređivanje i osavremenjavanje nastavnih sadržaja, programa i procesa na svim nivoima studija, primenom najnovijih naučnih i istraživačkih dostignuća;
 • uključivanje studenata u naučnoistraživačke projekte, a u skladu sa njihovim samostalnim radovima u toku studija (seminarski, završni radovi, magistarske teze, doktorske disertacije);
 • praćenje mentorskog rada profesora i asistenata sa studentima koji su se opredelili za naučnoistraživački rad;
 • pružanje usluga poslovnog savetovanja;
 • izrada stručnih analiza;
 • izrada studija slučajeva na primerima preduzeća koja posluju u Srbiji;
 • organizacija gostujućih predavanja;
 • ostvarivanje uslova za stalno učešće naučnoistraživačkog podmlatka na naučnim skupovima, studijskim boravcima i drugim oblicima usavršavanja kako u zemlji, tako i u inostranstvu;
 • praćenje razvoj a darovitih studenata Fakulteta tokom studij a u saradnji sa Centrom za karijerno vođenje i savetovanje;
 • pružanje pomoći studentima u pogledu njihovog opredeljenja za naučnoistraživački rad;
 • praćenje zastupljenosti studenata u naučnoistraživačkom radu na Fakultetu.

Organizacija, način rada, nadležnosti i finansiranje rada Instituta Futura bliže se uređuje Pravilnikom o radu Instituta.

U okviru Instituta specijalizovani su Centri i to:

 • CORR(Centar za održivi ruralni razvoj);
 • CERM (Centar za ekoremedijaciju);
 • CEB (Centar za ekobezbednost);
 • CER (Centar za ekonomiju resursa);
 • CIE (Centar za integrativnu ekologiju);

 

Radom centara rukovodi Rukovodilac centra koga imenuje dekan na predlog rukovodioca Instituta. Rukovodilac centra se imenuje na period od tri godine. Za svoj rad rukovodilac centra odgovoran je dekanu i rukovodiocu Instituta.

Fakultet je stavio akcenat na naučnoistraživački rad sa ciljem razvoja nauke i unapređenja kvaliteta nastave, usavršavanja naučnog podmlatka, uvođenja studenata u naučnoistraživački rad, kao i stvaranja materijalnih uslova za razvoj fakulteta. Naučnoistraživački rad se na institucionalno-organizovan način odvija u okviru Instituta, kao naučnoistraživačke organizacione jedinice Fakulteta.
Institut Futura je posvećen razvoju naučnoistraživačkog podmlatka kroz sledeće aktivnosti:

 • obezbeđivanje uslova za izbor i prijem najboljih i najtalentovanijih studenata Fakulteta koji iskazuju interesovanje i sposobnosti za naučnoistraživački rad, u zvanje saradnika u nastavi;
 • istraživanje u okviru privrede, preduzetničke ideje, inicijative, inovacije;
 • uključivanje većeg broja saradnika, asistenata i studenata u naučnoistraživačke i stručni rad koji organizuje Fakultet kao i u projekte koje realizuje Fakultet;
 • upućivanje mladih istraživača na konferencije, seminare, radionice i programe obuke iz oblasti prirodno-matematičkih i društveno-humanističkih nauka koje organizuju domaće i međunarodne strane naučne i stručne ustanove;
 • upućivanje mladih istraživača na usavršavanje u zemlji i inostranstvu, na osnovu saradnje koju Fakultet ostvaruje sa drugim naučnoistraživačkim organizacijama, a posebno u okviru TEMPUS projekta koji se realizuju;
 • (su)finansiranje izdavanja naučnih publikacija mladih istraživača;
 • unapređenje, osavremenjavanje i obogaćivanje nastavnih sadržaja na predmetima studijskih programa svih nivoa studija kroz uključivanje i primenu rezultata naučnoistraživačkog rada.

U skladu sa Statutom, kao i Programom naučnoistraživačkog rada i Programom razvoja naučno- istraživačkog podmlatka, donetim septembra 2014. godine za period od 2014. do 2015. godine, Fakultet podstiče i obezbeđuje uslove nastavnicima, saradnicima i studentima da se aktivno bave naučnoistraživačkim i stručnim radom i da što češće obj avljuju rezultate tog rada.

Institut razvija i neguje domaće i međunarodne veze i odnose sa srodnim institucijama. Radi pospešivanja međunarodne i domaće naučne saradnje uspostavljen j e naučni savet Instituta. Do sada Institut je potpisao sporazume o saradnji, a namera je da se taj broj povećava i da se saradnja sa preduzećima, naučnoistraživačkim institucijama, nevladinim organizacijama, univerzitetima i državnom upravom proširi.

Fakultet razvija i neguje partnerstva sa srodnim institucijama – privredom, državnim i međunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom,pored manje formalnih vidova saradnje.