AKREDITACIJA

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura osnovan je u okviru Univerziteta Singidunum u Beogradu, 2006. godine. (registrovan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije i to Odlukom o osnivanju broj 612-00-00271/2005-04 od 23.02.2006. godine) sa programom Zaštita životne sredine i Ekonomija životne sredine za studente osnovnih studija, master programima: Integralno upravljanje prirodnim resursima (Menadžment resursa), Zaštita životne sredine (Primenjeni ekodizajn), Upravljanje rizicima u životnoj sredini (Menadžment rizika), Ekonomija životne sredine i klimatske promene, programom doktorskih studija: Održivi razvoj i životna sredina

Studijski programi su akreditovani 2008, 2009, 2015, 2016. godine (Osnovne akademske studije i Master akademske studije); i 2012 Doktorske akademske studije.

Studijski programi
Osnovne akademske studije Zaštite životne sredine
Osnovne akademske studije Ekološka ekonomija
Master akademske studije Zaštite životne sredine
Master akademske studije Integralno upravljanje prirodnim resursima
Master akademske studije Upravljanje rizicima u životnoj sredini
Master akademske studije Ekonomija životne sredine i klimatskih promene
Doktorske studije Održivi razvoj i životna sredina
Uverenja o akreditaciji
Dozvola za rad
Uverenje o naučnoj akreditaciji ustanove 2018
Uverenje o akreditaciji studijskog programa: Master akademske studije Ekonomija životne sredine i klimatske promene, 2016
Odluka o akreditaciji studijskog programa: Master akademske studije Ekonomija životne sredine i klimatske promene, 2016
Uverenje o akreditaciji studijskog programa: Osnovne akademske studije Ekonomija životne sredine, 2016
Odluka o akreditaciji studijskog programa: Osnovne akademske studije Ekonomija životne sredine, 2016
Uverenje o akreditaciji studijskog programa: Master akademske studije Upravljanje rizicima u životnoj sredini, 2015
Uverenje o akreditaciji studijskog programa: Osnovne akademske studije Zaštite životne sredine, 2014
Uverenje o akreditaciji studijskog programa: Master akademske studije Integralno upravljanje, 2014
Uverenje o akreditaciji studijskog programa: Master akademske studije Zaštita životne sredine, 2014
Odluka o akreditaciji visokoškolske ustanove, 2014
Uverenje o naučnoj akreditaciji ustanove, 2013
Uverenje o akreditaciji studijskog programa: Doktorske studije održivi razvoj i životna sredina, 2014
Uverenje o akreditaciji studijskog programa: Doktorske studije održivi razvoj i životna sredina, 2012
Odluka o akreditaciji studijskog programa: Doktorske studije održivi razvoj i životna sredina, 2012
Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove – 2009. godine
Uverenje o akreditaciji studijskog programa: Osnovne akademske studije zaštite životne sredine, 2008
Uverenje o akreditaciji studijskog programa: Diplomske akademske studije zaštite životne sredine, 2008
Uverenje o akreditaciji studijskog programa: Diplomske akademske studije integralno upravljanje prirodnim resursima, 2008
Odluka o naučnoj akreditaciji ustanove, 2008