• Dana 26.05.2014., sa početkom u 12,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, MSc Borivoje Savić, iz Beograda, pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije pod nazivom „Značaj genetičke karakterizacije i filogenetske analize cirkovirusa tipa 2 (PCV2) u ekosistemu Srbije za organsku proizvodnju svinjskog mesa“.
  • Dana 01.03.2014., sa početkom u 12,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, mr Slobodanka Pavlović, iz Banja Luke, pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije pod nazivom„Ekološki indikatori održivosti korišćenja prostora grada Banja Luka“.
  • U četvrtak 13. februara 2014. godine, mr Đorđe Jović će pristupiti javnoj odbrani doktorske disertacije pod naslovom: „Vrednovanje šuma područja Beograda u odnosu na njihove ekološke, socijalne i ekonomske fuinkcije“.
    Javna odbrana će biti održana u prostorijama Fakulteta za primenjenu ekologiju Fuitura, Požeška 83, sa početkom u 11.h.
  • Fakultet za primenjenu ekologiju Futura oglašava da će mr Slobodan Tošović braniti svoju doktorsku disertaciju pod naslovom “VREDNOVANJE IZLOŽENOSTI TEŠKIM METALIMA STANOVNIKA URBANIH CENTARA BEOGRADA“, dana 12.12.2013. godine u 13.00 časova u Velikoj sali Fakulteta, ul. Požeška 83a.
  • Fakultet za primenjenu ekologiju Futura oglašava da će mr Dragiša Todorović braniti svoju doktorsku disertaciju pod naslovom „’’Ispitivanje mogućnosti primene ekološki bezbednijih inhibitora za zaštitu površine bakra i  mesinga „, dana 11.01.2011. godine u 12.00 časova u Velikoj sali Fakulteta, ul. Lazarevački drum 13-15.
  • Fakultet za primenjenu ekologiju Futura oglašava da će mr Biljana Miljković braniti svoju doktorsku disertaciju pod naslovom „Kontrola zbrinjavanja perija kao potencijalnog mikrobiološkog otpada kod intenzivno gajene živine sa ciljem zaštite životne sredine„, dana 29.12.2011. godine u 11.00 časova u Velikoj sali Fakulteta, ul. Lazarevački drum 13-15.
  • Fakultet za primenjenu ekologiju Futura oglašava da će mr Mirjana Bartula braniti svoju doktorsku disertaciju pod naslovom „Upravljanje održivim razvojem u Srbiji u skladu sa Ramsarskom konvencijiom“, dana 21.07.2010. godine u 12.00 časova u Velikoj sali Fakulteta, ul. Lazarevački drum 13-15.
  • Fakultet za primenjenu ekologiju Futura oglašava da će mr Živka Ilić braniti svoju doktorsku disertaciju pod naslovom „’’Ekološki i epizootiološki značaj inkubatorskih stanica, kao mogućih izvora kontaminacije životne sredine bakterijama roda Salmonella„, dana 20.07.2010. godine u 13.00 časova u Velikoj sali Fakulteta, ul. Lazarevački drum 13-15.
  • Fakultet za primenjenu ekologiju Futura oglašava da će mr Miroslava Marković braniti svoju doktorsku disertaciju pod naslovom „Monitoring pepelnice hrasta (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.) u Srbiji i njeno suzbijanje alternativnim merama zaštite“, dana 09.12.2010. godine u 11.00 časova u Velikoj sali Fakulteta, ul. Maršala Tolbuhina 13-15.