Kandidat za upis na doktorske akademske studije «Održivi razvoj i životna sredina», treba da ima završene osnovne i master studije uz ostvaren obim 300 ESP bodova, sa prosečnom ocenom najmanje 8, uz stečena osnovna znanja iz prirodno-matematičkih nauka.

 

Redosled kandidata za upis na prvu godinu doktorskih akademskih studija utvrđuje se na osnovu:

-opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim i master akademskim studijama;

-ostvarenih individualnih naučnoistraživačkih rezultata i učešća u realizaciji naučnoistraživačkih projekata (u skladu sa -opštim aktom Univerziteta kojim je regulisan način bodovanja naučnih rezultata); i

-utiska koji je Komisija stekla o kandidatu nakon sprovedenog intervjua.

 

Studijski program doktorskih akademskih studija je u trogodišnjem trajanju (6 semestara) i sa obimom od 180 ESP bodova.

 

Zvanje koje se stiče nakon završenih studija je doktor nauka – nauke o zaštiti životne sredine.

 

 

 Kontaktirajte nas:

upis@futura.edu.rs

info@futura.edu.rs

Koordinator departmana za poslediplomske studije

Mesud Adžemović

e-mail:mesud.master@futura.edu.rs

tel: + 011 354 14 39

+ 062 884 74 59

Mesud Adzemovic

Intervju sa zainteresovanim kandidatima obavljaju se ponedeljkom i subotom od 12  do 16h.