Upis na doktorske studije

UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

Kandidat za upis na doktorske akademske studije «Održivi razvoj i životna sredina», treba da ima završene osnovne i master studije uz ostvaren obim 300 ESP bodova, sa prosečnom ocenom najmanje 8, uz stečena osnovna znanja iz prirodno-matematičkih nauka.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu doktorskih akademskih studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim i master akademskim studijama;
  • ostvarenih individualnih naučnoistraživačkih rezultata i učešća u realizaciji naučnoistraživačkih projekata (u skladu sa opštim aktom Univerziteta kojim je regulisan način bodovanja naučnih rezultata); i
  • utiska koji je Komisija stekla o kandidatu nakon sprovedenog intervjua.

Studijski program doktorskih akademskih studija je u trogodišnjem trajanju (6 semestara) i sa obimom od 180 ESP bodova.

Zvanje koje se stiče nakon završenih studija je doktor nauka – nauke o zaštiti životne sredine.

 Kontaktirajte nas:

upis@futura.edu.rs

info@futura.edu.rs

Koordinator za doktorske akademske studije

Doc. dr Svetlana Živković Radeta
e-mail: svetlana.zivkovic.radeta@futura.edu.rs

Telefon: 064/142-99-35