Студентски парламент је орган Факултета.
У циљу остваривања права и заштите интереса студената студентски парламент бира и разрешава представнике студената у органима Факултета, обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом Универзитета, Статутом и другим актима Факултета.
Циљ рада Студентског парламента Факултета је остваривање права студената и заштита њихових интереса на Факултету.

Студентски парламент Факултета:

 • бира и разрешава председника и заменика председника Студентског парламента
 • доноси општа акта о свом раду
 • бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета
 • доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента
 • учествује у поступку самовредновања Факултета, у складу са Статутом и општим акатима Факултета
 • разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, реформом студијских програма, анализом ефикасности студирања, утврђивањем броја ЕСП бодова
 • усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског парламента
 • утиче на активност и дружење студената у сарадњи са Центром за каријерно вођење студената
 • доноси одлуке у вези са радом и функционисањем Студентског клуба (Клуб Футура)
 • именује своје представнике у Савету Факултета, Наставно-научном већу, Комисији за – обезбеђење и унапређење квалитета
 • обавља и друге послове, у складу са Законом и општим актима Факултета
Pozovite nas