Struktura studijskog programa

Doktorske akademske studije Održivi razvoj i životna sredina
R.b Š Naziv predmeta Status predmeta Časova aktivne nastave ESPB Nastavnik/nastavnici na predmetu (Prezime, srednje slovo, ime)
Predavanja Studijski istraživački rad
I GODINA
I SEMESTAR
1. 6DRMNR Metodologija naučno-istraživačkog rada O 5 5 15
2. 6DRPZS Problemi životne sredine i njene degradacije I 5 5 15
3. 6DRORZ Održivi razvoj I 5 5 15
4. 6DROEN Održiva energetika I 5 5 15
5. 6DRHEK Humana ekologija I 5 5 15  
II SEMESTAR
6. 6DRAEP Analiza i interpretacija eksperimentalnih rezultata O 5 5 15
7. 6DRERM Ekoremedijacije I 5 5 15
8. 6DRUEH Upravljanje ekološkim hazardom I 5 5 15
9. 6DREZS Ekonomika životne sredine I 5 5 15
10. 6DREPS Eksperimentalno ispitivanje procesa u životnoj sredini I 5 5 15
II GODINA
III SEMESTAR
11. 6DRDIR Degradacije i  renaturalizacije I 5 5 15
12. 6DRLZP Održivi razvoj u lokalnim zajednicama i zaštićenim područjima I 5 5 15
13. 6DRZUB Zaštita, očuvanje i unapređenje bioresursa I 5 5 15
14. 6DRKZS Karakterizacija i kvantifikacija zagađujućih supstanci u životnoj sredini I 5 5 15
IV SEMESTAR
15. 6DRPPE Planiranje projekata u ekoremedijaciji I 5 5 15
16. 6DRZGR Zaštita, očuvanje i unapređenje genetičkih  resursa I 5 5 15  
17. 6DRZTH Zelene tehnologije I 5 5 15  
III GODINA
V i VI SEMESTAR
18. 6DRIRD Istraživački  naučni  rad O 60 70
19. 6DRIDD Izrada doktorske disertacije 20
Pozovite nas