DR BOŽO DRAŠKOVIĆ
БОЖО ДРАШКОВИЋРедовни професор

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА:  Sistem zaštite životne sredine i društveno humanističke nauke

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Диполомирао је 1977. године на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, Магистарски рад под називом “Теоријске концепције економије прелазног периода Н.И.Бухарина” одбранио је на Факултет политичких наука Универзитета у Београду 1981.године и стекао звање магистра.На Факултет политичких наука Универзитета у Београду 1990. године, одбранио је докторску дисертацију под насловом Законитости и тенденције економије прелазног периода” и стекао звање доктор наука. 1991. године постаје научни сарадник у Институту економских наука у Београду.

DR MIRJANA BARTULA
ДР МИРЈАНА БАРТУЛАВанредни професор

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Управљање заштићеним подручјима, екосистемске услуге, инвазивне врсте

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Дипломирала (1997. године) и магистрирала (2001. године) на Биолошком факултету Универзитета у Београду. Докторирала 2011. године на Факултету за примењену екологију Футура. Тренинзи: ЕБРД тренинг о еколошким, здравственим, безбедносним и социјалним политикама и процедурама, Београд (2016); Планирање екотуризма у заштићеним природним подручјима, ЈИЦА, Јапан, (2010); Интегрисано управљање речним сливовима, IHE – UNESCO, Делфт, Холандија (2010); Интегрисано управљање речним сливовима, Wагенинген, Холандија (2009); Европски фондови и европске институције и политике у области руралног развоја, Milieukontakt International, Брисел (2008); Семинар о учешћу јавности и приступу информацијама, REC & Resources for the Future Washington &School of Law NY, EPA HQ Vašington i EPA Njujork (2008).

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: Доцент (од 2012. године), ванредни професор (од 2017. године) на Факултету за примењену екологију Футура. Лидер преко 20 међународних пројеката у области заштите природе и управљања природним ресурсима.

DR LUKA TODOROVIĆ
ДР ЛУКА ТОДОРОВИЋВанредни професор

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Друштвена-хуманистичка област

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Дипломирао 1978. године на Факултету политичких Универзитета у Београду,  Магистарски рад под називом ”Предузећа у концепцијама економских реформи у Југославији, 1993. године” одбранио је на Факултет политичких наука Универзитета у Београду 1993.године и стекао звање магистра. На Факултет политичких наука Универзитета у Београду 2007. године, одбранио је докторску дисертацију под насловом” Транзиција у Србији и улога малих и средњих предузећа” и стекао звање доктор наука.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: Био је запослен у Средњошколском центару Фоча као професор социплогије и филозофије и то у периоду од 1978-1979. године.Након тога запошљава се у ШИПАД „Маглић“ Фоча као новинар и то 1980-1982. године, а од 1983-1992. године обавља послове главног и одговорног уредника свих облика информисања у РО „Зрак“ Сарајево где је радио до почетка рата у БиХ. По доласку у одређени период обавља послове самосталног предузетника, а од 2004-2008. године обавља функцију главног и одговорног уредника Земунских новина. Од 2008.године запослен је на Универзитету Унион па на Универзитету „Унион – Никола Тесла“ – Факултету за менаџемент некретнина у Београду.

ДР ВЛАДИЦА РИСТИЋВанредни професор
DR SUNCICA VJEŠTICA
ДР СУНЧИЦА ВЈЕШТИЦАДоцент

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Животни век производа (ЛЦА), Циркуларна економија/Биоекономија

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Дипломирала (1995. године), магистрирала (2001. године) и докторирала (2014. године) на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: Асистент (од 1995. године), Процесни инжењер (од 1998. године), Менаџер одрживог развоја  (од  2003. године), Доцент (од 2018. године) на Факултету за примењену екологију ФУТУРА. Члан Привредне коморе Србије од 2007.године. Члан Управног одбора Института за пестициде и заштиту животне средине од 2019.године.

DR ZLATKO DRAGOSAVLJEVIĆ
ДР ЗЛАТКО ДРАГОСАВЉЕВИЋДоцент

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Систем заштите животне стедине

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Диполомирао је 1993. године на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду, а 2006. године на Факултету за услужни бизнис Европског Универзитета у Београду. Магистарски рад одбранио је на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду 2002.године и стекао звање магистра техничких наука. На Факултету за примењену екологију Футура, 2011. године, одбранио је докторску дисертацију под насловом Еколошко-економски аспекти вредновања необновљивих природних ресурса на примеру експлоатације угља и стекао звање доктор наука о животној средини. У звање доцент за ужу научну област друштвено хуманистичке науке изабран је на Факултету за примењену екологију Футура.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: Био је запослен у Јавном предузеће за подземну експлоатацију угља „РЕСАВИЦА“, на позицијама Инжењер приправник, Инжењер у производњи, Управник рудника, Технички директор рудника и Директор Рудника мрког угља „Рембас“ Главни инжењер за производњу, Руководилац службе заштите на раду, Помоћник директора заквалитет и Директор Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља „Ресавица“, од 1993-2010. Године. Од 2010-2012.године, обављао је функцију Државног секретара Владе Републике Србије Министарство рударства и енергетике, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања. На Факултету за примењену екологију Футура је ради као предавач на основним и мастер студијама од 2012. године.

DR ALEKSANDAR GORDIĆ
ДР АЛЕКСАНДАР ГОРДИЋДоцент

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА:  Систем заштите животне средине и друштвено хуманистичке науке

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Дипломирао (1991), магистрирао (1996) и докторирао (2003) на Филозофском факултету Универзитета у Београду

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: Дужност стручног секретара факултетског Института за филозофију волонтерски је вршио од 1996. до 2009. године, активно учествујући у припремању институтских научних публикација. Од 2012. године ангажован је на Факултету за примењену екологију Футура.

DR SVETOZAR KRSTIĆ
ДР АЛЕКСАНДАР ГОРДИЋ Доцент
DR NEBOJŠA KNEŽEVIĆ
ДР НЕБОЈША КНЕЖЕВИЋДоцент
DR DRAGOSLAV BUDIMIROVIĆ
ДРА ДРАГОСЛАВ БУДИМИРОВИЋДоцент

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Наука о животној средини и систем заштите животне средине

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Дипломирао на Технолошко-металуршком факултету у Београду 1991. године на Органско-технолошком одсеку, смер Технологија полимерних материјала. Докторску дисертацију на тему “Нове форме адсорпционих материјала на бази модификованих угљеничних наноцеви за уклањање јона арсена, олова и кадмијума из воде” одбранио је 2017. године на Технолошко-металуршком факултету у Београду и тиме стекао научни степен Доктор наука-Инжењерство заштите животне средине.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: Животном средином се бави активно од 2003. године. Био је Заменик секретара Секретаријата за заштиту животне средине града Београда у периоду 2009-2013. година. Поседује лиценцу одговорног пројектанта технолошких процеса Инжењерске коморе Србије. На Факултету за примењену екологију запослен је од 2018. године у звању доцента за уже научне области Наука о животној средини и Систем заштите животне средине.

DR LAYTH NESSEF
ДР LAYTH NESSEFДоцент

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Друштвено хуманистичке науке

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Дипломирао на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду 1988. године. Магистарску тезу под насловом „Светска тржишта природних фосфата и положај земаља произвођача“ одбранио је на Економском факултету Универзитета у Београду, 1995. године. Докторску дисертацију под називом “Политичке последице миграција изазваних еколоским катастрофама” одбранио је 2018. године на Факултету политичких наука Универзитета у Београду.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: Радио је као преводилац у Амбасади Ирака у Београду у периоду од 1999. до 2003. године. Радио је као асистент на Факултету за примењену екологију Футура и обављао послове сарадника – консултанта ЕЦПД (Европски центар за мир и развој). Радио је као сарадник Уније еколога од 2015. до 2018. године. Од 2018. године, ради као доцент у области друштвено-хуманистичких наука на Факултету за примењену екологију Футура.

DR NADA KOSANOVIĆ
ДР НАДА КОСАНОВИЋДоцент

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Друштвена-хуманистичка област

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Дипломирала је на Економском факултету у Српском Сарајеву, на смеру за Спољну трговину и финансије 2003. године. 2005. године завршила је последипломске студије на факултету за Предузетни менаџмент „Браћа Карић” у Новом Саду одбраном магистарске тезе под насловом „Значај примене НАССР концепта и анализе ризика у фабрици за прераду меса и прерађевина од меса Косановић ДОО“ . Докторску дисертацију под називом „Квалитет хране као фактор конкурентности агропривреде Републике Србије“ одбранила је на Пољопривредном факултету у Новом Саду, 2009. године.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: Од 2005. године ради у Институту за примену науке у пољопривреди у Београду до 2018.године. Учествовала је на многим конгресима и научним скуповима из области пољопривреде који су одржани у нашој земљи и иностранству. Члан је  Научног друштва аграрних економиста Балкана (НДАЕБ), учествовала је и била члан Одбора за развој и истраживања Привредне коморе Војводине, Одбора за пољопривреду Сремске привредне коморе и председник групације Кланичне индустрије Срема. Добитник је награде Сремске привредне коморе за најбољег предузетника Срема за 2006. годину и награде Привредне коморе Војводине за значајна привредна достигнућа у 2008. години која јој је додељена 2009. године. Учествовала је као члан експертског тима  на изради Мастер плана одрживог развоја Фрушке горе 2012- 2022. године за област брендирање подручја и производа,  чији је наручилац била Влада АП Војводине.

DR IVAN LOVRE
ДР ИВАН ЛОВРЕДоцент

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Друштвена-хуманистичка област

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Дипломирао је на економском факултету у Суботици, Универзитет у Новом Саду 2006. године. Мастер студије је завршио са одбрањеним мастер радом на тему „Фискални систем и фискална политика Србије у процесу придруживања Европској Унији“2008.године на истом факултету. Докторску дисертацију под називом „Анализа ефикасности у јавном сектору“ одбранио је 2016. године на Универзитету ЕДУКОНС у Сремској Каменици, Факултету за пословну економију.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: У периоду од 2007-2008. године ангажован је у звању стручни сарадник на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду где је изводио вежбе из три предмета: Основи економије, Принципи јавне администрације и Социологија. У периоду од 2008-2010. Универзитет ЕДУКОНС – сарадник у настави и изводио вежбе на више предмета: Менаџмент у јавним услугама, Макроекономија, Економика јавног сектора. У периоду од 2010 до 2012. Едука центар из Новог Сада га је ангажовао као предавача из 2 предмета: Макроекономија и Савремена политичка економија. Од 2017-2019. ангажован је као секретар у Републичком заводу за судска вештачења, Нови Сад, где је радио на пословима правне природе, ажурирања уговора, креирања систематизације радних места и организационе структуре, сарадник на вештачењима из економско-финансијске области. Изабран је у звање научног сарадника на Институтут за економику пољопривреде у Београду 2018. године.

DR SVETLANA ŽIVKOVIĆ-RADETA
ДР СВЕТЛАНА ЖИВКОВИЋ-РАДЕТАДоцент

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Наука о животној средини

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Дипломирала је на Физичком факултету Универзитета у Београду на одсеку Општа физика 2006. године дипломским радом, који је признат као мастер рад, под називом: “Утицај убрзаног старења на диелектричне релаксације полиетилена високе густине (ПЕВГ)”. Мастер рад је урађен у Лабораторији за физику чврстог стања Физичког факултета. Дипломске академске студије – студије другог степена (мастер), одсек Општа физика, завршила је 2007. године на Физичком факултету Универзитета у Београду. Докторску дисертацију на Физичком факултету Универзитета у Београду, из научне области Физика кондензованог стања материје под називом: “Стуктуралне промене у грануларном материјалу током процеса компактификације ” одбранила је 2014. године и стекла звање доктора физичких наука.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: Од 2014-2017. године је запошљена у “R&R electronic D.O.O.”, Београд и ангажована као координатор на истраживачком пројекту “Cold fusion cell” у компанији “RALO BLUE SYSTEMS SRL”, BOLZANO VIA DEL MACELLO 30/c cap 39100, Italy. 2015., године стиче научно звање Научни сарадник у области природноматематичких наука – физика на Физичком факултету Универзитета у Београду.

DR JELENA VELIČKOVIĆ
ДР ЈЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВИЋДоцент

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Наука о животној средини

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Дипломирала је на на Биолошком факултету Универзитета у Београду на смеру за Молекуларну биологију и физиологију 2011. године дипломским радом под називом: “Пренатални узроци менталне ретардације”. Докторску дисертацију под називом: “Анализа полиморфизама гена за рецептор за витамин Д и гена асоцираних са тромбофилијом код жена са идиопатским инфертилитетом” одбранила је 2017. године на Биолошком факултету,  и стекла звање доктора биолошких наука.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: Од августа 2013. године је запослена на Медицинском факултету у Београду, као научни сарадник на пројекту бр. ОИ 175093, под називом „Анализа генских полиморфизама ЦИП изоензима у популацији Србије“.

Током марта 2018. године, на Медицинском факултету, Универзитета у Чанакалеу, Турска, учествује у студији пренаталне дијагностике анеуплоидија и микроделеција/дупликација из узорака амнионске течности и феталног абортираног материјала и пролази обуку за методу секвенцирања наредне генерације (енгл. НГС сеqуенцинг) и анализу компаративне геномске хибридизације (енгл. CGH micro array).

Током 2014/2015 године, поред  учешћа у националном пројекту, учествовала је у међународном научном билатералном пројекту са Републиком Словенијом под називом „ДНК типизација древних скелетних остатака у цилју идентификације“.

Током периода децембар 2013.-фебруар 2014. године један део своје докторске дисертације одрађује на Медицинском факултету, Универзитета у Чанакалеу, Турска, у ДНК лабораторији на катедри за Медицинску генетику.

Свој досадашњи научни рад представила је кроз 7 објавлјених радова у часописима међународног значаја, као и 20 конгресних саопштења на скуповима међународног значаја у земљи и иностранству. Вишеструки је рецензент у неколико иностраних часописа, а такође је и члан Друштва генетичара Србије, Удружења за фармакогеномику и персонализовану терапију Србије и Друштва молекуларних биолога Србије.

DR RADOMIR MANDIĆ
Доцент

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Заштита животне средине, екологија, заштита природе, биодиверзитет

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Дипломирао (1985) на Природно математичком факултету, Универзитета у Београду, магистрирао (1997) на Биолошком факултету, Универзитета у Београду и докторирао (2018) на Факултету за примењену екологију Футура.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: Секретар Републичке конференције Младих истраживача Србије (1987-1990), републички инспектор за заштиту природе и животне средине Министарства за заштиту животне средине, Србије (1990-1993), директор Завода за заштиту природе Србије (1993-2002), директор у приватним предузећима (2002-до 2017), саветник директора Завода за заштиту природе Србије (2017- април 2018.)

DR MILENA COSIĆ
ДР МИЛЕНА ЋОСИЋДоцент

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Систем заштите животне средине

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Дипломирала је на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду, на одсеку Металургија. Магистарску тезу под називом „Проучавање процеса добијања подеутектичких алуминијум – силицијум легура из секундарних сировина “ одбранила је на ТМФ на Катедри за ливарство 2004. године, док је звање истраживач сарадник стекла 2006. на институту ИТНМС. Докторску дисертацију под називом „Корелација параметара Рхеоцастинг процеса–структуре и својства надеутектичких алуминијум-силицијум легура“ одбранила је на Технолошко-металуршком факултету у Београду, на Катедри за металуршко инжењерство 2014. године, и стекла научни степен доктор техничких наука из области металургије.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: Звање Научни сарадник из области материјала и хемијских технологија стекла 2015. године на Инстититу  за хемију, технологију и металургију. Од 2004-2005. год. била је запослена на Високој инжењерској школи струковних студија Техникум Таурунум, као асистент на предметима Технички материјали и Технологија материјала, а од 2006-2011. год. била је предавач на предметима Технички материјали и погонске материје, Машински материјали и Хемија и хемијске штетности.

DR MILENA MILOJEVIĆ
ДР МИЛЕНА МИЛОЈЕВИЋДоцент

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Систем заштите животне средине

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Дипломирала је на Пољопривредном факултету у Земуну, Универзитета у Београду 2013. године. Докторску дисертацију под називом “Утицај старости гусака и фазе продуктивног циклуса на инкубационе особине јаја и квалитет гушчића” одбранила је 2019. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду и стекла звање доктора биотехничких наука.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: Активно је учествовала на више научних скупова националног и међународног карактера и објавила 12 научно – истраживачких радова из области живинарства у часописима националног и међународног значаја.

ДР ВИКТОР РАДУНДоцент

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Друштвено-хуманистичка област (економија, менаџмент, маркетинг, екологија).

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Дипломирао 1990. на Економском факултету, Скопље, С. Македонија, на тему незапослености. Магистрирао 2003. на Економском факултету у Суботици на тему „Концепт Competitive Intelligence као фактор конкурентности предузећа у спољнотрговинском пословању“ и докторирао 2006. на Факултету за менаџмент, Привредна академија, у Новом Саду, на тему „Примена конкурентског интелиџенса као система за управљање знањем у области високог образовања у Србији“.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: Од 1991. до 2003. године радио је на пословима комерцијале, спољнотрговинског пословања и маркетинга у следећим предузећима: YUSACO, Нови Сад, DD Hins, Нови Сад, Еуромедицина, Нови Сад и Нецтар, Б. Паланка. У периоду од 2003-2005. г. радио као асистент на Факултету за менаџмент из више економских и менаџмент предмета, а од 2004-2008. радио на Високој школи за менаџмент и пословне комуникације, Ср. Карловци. Радио је као доцент (од 2010-2015.) на Факултету за менаџмент, на универзитету Метрополитан, где је држао предавања из Стратешког менаџмента, Предузетништва, Међународног пословања, Менаџмента у спорту и Маркетинга у спорту; реизабран у звање доцента 2016. године на истом факултету. Запослен је као доцент на Факултету за примењену екологију Футура, при универзитету Мерополитан од јуна 2019. године. Учествовао на многим домаћим и међнародним научним и стручним конференцијама и објављивао у домаћим и страним научним  стручним часописима. Објавио неколико уџбеника и две научне монографије. Члан је Душтва књижевника Војводине и Удружења новинара Србије.

DR MILENA KNEŽEVIĆ
ДР МИЛЕНА КНЕЖЕВИЋДоцент
MSC MILICA MILJKOVIĆ
МСЦ МИЛИЦА МИЉКОВИЋ

ПРЕДМЕТ: Енглески језик

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ: Дипломирала 2013.године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Мастер рад из књижевности под називом “Краљ Лир: Путем лудила до спознаје” одбранила је 2014.године на Филолошком факултету у Београду и добија звање мастер професор језика и књижевности. Исте године учествује у реализацији монодраме “Милунка Савић” у галерији Народног музеја у Чачку.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: Искуство стиче радом у многобројним школама енглеског језика, како домаћим тако и страним. У априлу 2019.године постаје предавач на Факултету за примењену екологију Футура.

MSC MILOŠ NIKOLIĆ
МСЦ МИЛОС НИКОЛИЋАсистент

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Еколошка политика, социјална екологија, одрживи развој

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Дипломирао на Факултет политичких наука Универзитета у Београду 2012. године. Мастер студије завршио на Факултету за примењену екологију Футура 2014. када уписује докторске студије. Завршио курс „Sustainable Livelihoods and Mainstreaming with Market“ организован од стране Института за развој предузетништва (Entrepreneurship Development Institute) из Ахмедабада и реализован у сарадњи са Министарством спољних послова Владе Индије преко Програма за технолошку и економску сарадњу (ИТЕЦ).

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: У цивилној организацији Унија еколога УНЕЦО стиче 5 година искуства у области имплементације и учешћа на националним и међународним пројектима. Од 2012. године сарадник у настави је на Факултету за примењену екологију Футура а асистент од 2015.године на предметима из области друштвених наука.

MSC SLOBODAN STEFANOVIĆ
МСЦ СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋАсистент

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Екоремедијација, микоремедијација

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Дипломирани биолог, дипломирао 2010. године на Биолошком факултету Универзитета у Београду. Докторске студије уписао 2013. године на Факултету за примењену екологију Футура

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: У периоду од 2010. до 2016. године радио као наставник биологије на замени у већем броју основних и средњих школа. Од 2016. године запослен у звању  асистента на Факултету за примењену екологију Футура.

MSC IVANA ŠEKLER
МСЦ ИВАНА ШЕКЛЕРАсистент

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Наука о заштити животне средине

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Основне и мастер академске студије завршила на Факултету за примењену екологију Футура. Докторске академске студије на смеру Одрживи развој и животна средина уписала 2015. године.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: Сарадник у настави на ФПЕ Футура била је до 2017. године када стиче избор у звање асистента. Послове сарадника а затим и координатора Центра за каријерно вођење студената ФПЕ Футура обављала је од 2014. до 2017. године када постаје координатор мастер академских студија ФПЕ Футура.

MSC ALEKSANDRA VUJANIĆ
МСЦ АЛЕКСАНДРА ВУЈАНИЋАсистент

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Зелено рачуноводство, еколошко-економски инструменти

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Дипломирала на Institute Franco-American de Management (IFAM), Парис (2001 године), магистрирала на Назависном Универзитету Бања Лука, Економски факултет (2014 године) и стекла звање магистар економије из области менаџмента. 2016. године уписала докторске студије на Факултету за примењену екологију Футура. Прошла специјалистичке обуке за екстерну и интерну ревизију, менаџмент оперативних ризика, индикаторе ризика, хармонизацију Басел II стандарде, агилне методе и инструменти у образовању, континуитете пословања и банкарско саветовање.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: За сарадника у настави на Факултету за примењену екологију Футура изабрана је 2014. године а асистент 2016.године на предметима из области друштвених наука.

Од 2007–2014.године, Комерцијална Банка АД, Београд – руководилац одељења управљања оперативним ризиком у оквиру Сектора управљања ризицима, руководилац пројекта БЦП (Планирање континуитета пословања), руководилац пројекта Стандартизовани приступ управљања оперативним ризиком. Од 2002– 2007.године,  Ernst & Young, Београд – одељење ревизије предузећа. Вишегодишње искуство на  пословима екстерне ревизије у складу са локалним рачуноводственим прописима и у складу са МРС(предузећа,банке). Спроводила је ревизорске процедуре које се тичу ревизије финансијских извештаја клијента, као и различите послове (Due Dilligence) и интерне ревизије.

MSC DIMITRIJE ALEKSIĆ
МСЦ ДИМИТРИЈЕ АЛКЕСИЋАсистент

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Зелена економија, еколошко-економски инструменти

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Дипломирао на Факултету за менаџмент, осигурање и финансије, Универзитет УНИОН, где је завршио и мастер студије 2012. године.

Докторске студије Одрживи развој и животна средина уписао 2015. године на Факултету за примењену екологију Футура.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: За сарадника у настави на Факултету за примењену екологију Футура изабран је 2007. године а асистента 2015. године на предметима из области друштвених наука. Од 2005 – 2007. године запослен у НВО Унија еколога УНЕЦО на пословима финансијског менаџера и администрације пројеката.

MSC GORAN KNEŽEVIĆ
МСЦ ГОРАН КНЕЖЕВИЋАсистент

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Екологија, екосистемске технологија, мониторинг површинских вода

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ: Дипломирао (2017.године) и мастерирао (2018.године) на Факултету за примењену екологију Футура. 2018. године уписао је докторске студије на Факултету за примењену екологију Футура.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: Сарадник у настави на Факултету за примењену екологију Футура од 2018. године, учешће у реализацији пројеката “Биолошки аспект оперативног мониторинга акумулације Врутци” (2017-2018.године) у сарадњи са ЈКП Водовод Ужице и “Зеленим активизмом до одрживих ликалних заједница” у реализацији Фондације Греен лимес (2018.године).

DR SLAVOLJUB STANOJEVIĆ
ДР СЛАВОЉУБ СТАНОЈЕВИЋИстраживач

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Систем заштите животне средине

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Дипломирао на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду 1998.године. Магистарски рад под називом “Стимулација епизоотије класичне куге свиња на територији општине Сремска Митровица И Шид“ одбранио је 2014.године на Факултету ветеринарске медицине у Београду. Докторски рад под насловом: “Евалуација епизоотиолошких метода у поступку одређивања обухвата имунизацијом против класичне куге свиња у Републици Србији” одбранио 2016.године на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: Од 1997-1998.године запослен у CNN фарма за одгој I експлоатацију живине- Јагодина,здравствена заштита. Од 1998-1999.године Приватна ветеринарска амбуланта “Милан Милосављевић“ Јагодина,здравствена заштита. Од 1999-2002.године запослен у Ветеринарском специјалистичком институту “Јагодина“,одељење микробиологије. Од 2002-2004.године Школа резервних војних старешина ветеринарске службе –Војска Србије и Црне Горе- Београд,ветеринар, сарадник у настави-предавач. Од 2004-2012.године, запослен у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управа за ветерину , шеф одсека. Од 2012-2018.године Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Дирекција за националне референтне лабараторије,директор. Од 2018.године начелник је Лабараторије за безбедност хране,хране за животиње и испитивање млека.

DR ANA IVANOVIĆ ŠAŠIĆ
ДР АНА ИВАНОВИЋ ШАШИЋИстраживач

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА:

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Дипломирала је 2004. године на Факултету за физичку хемију, Универзитета у Београду са просечном оценом током студија 9,35 као студент генерације. На истом факултету одбранила је 2007. магистарску тезу под насловом „Примена мултиваријационе методе у реконструкцији атрактора и у анализи физичко-хемијских фактора загађења атмосфере”, а 2010. докторску дисертацији под насловом „Развој метода за квантификацију хаоса у нелинеарним реакционим системима”, који се бави и применом методе планирања и дизајнирања експеримената која има широку примену у природним наукама.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: У Институту за Нуклеарне науке „Винча” била је запослена од 2004-2006 године. У Институту за хемију, технологију и металургију – Центар за катализу и хемијско инжењерство запослена је од 2006. године. У звање истраживач –сарадник изабрана је 2007. године, док је 2010. године изабрана у научно звање: научни сарадник. У звање виши научни сарадник изабрана је 2015. године. Тренутно је запослена као виши научни сарадник на пројектима број 45001 и 172015, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

DR ANA IVANOVIĆ ŠAŠIĆ
ДР ЈЕЛЕНА МИНОВИЋИстраживач
DR ANA IVANOVIĆ ŠAŠIĆ
ДР ИСИДОРА ЉУМОВИЋИстраживач
DR ANA IVANOVIĆ ŠAŠIĆ
ДР ИСИДОРА БЕРАХАИстраживач
DR ANA IVANOVIĆ ŠAŠIĆ
ДР ЕЛЕНА ЈОВИЧИЋИстраживач
DR ANA IVANOVIĆ ŠAŠIĆ
ДР СНЕЖАНА ЈАНКОВИЋИстраживач
Pozovite nas