Fakultet Futura

Primenjena ekologija

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Nakon završenih osnovnih studija i osvojenih 240 ESP bodova dobija se stručni naziv – Diplomirani analitičar zaštite životne sredine (smer PRIMENJENA EKOLOGIJA). odnosno Diplomirani analitičar ekonomije životne sredine (smer EKOLOŠKA EKONOMIJA).

Vrsta studija i ishod procesa učenja

Osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine (osam semestara). Uz sticanje znanja iz ključnih oblasti prirodnih nauka (biologija, hemija, fizika, geologija…) koje su usmerene na zaštitu životne sredine, stiču se i osnovna znanja o pravnim, ekonomskim i političkim principima i kriterijumima zaštite životne sredine. Savlađivanjem odovarajućih predmetnih sadržaja vrši se osposobljava za identifikovanje i razumevanje dinamičkih i kompleksnih procesa u životnoj sredini. Time se postiže osposobljavanje za svestrano sagledavanje životne sredine kroz identifikaciju, genezu i strukturu procesa i tokova, kao i uticaja na stanje i promene ekosistema. Savlađivanjem metoda za merenje i obradu podataka, a naročito izvođenje projekcija i procena stiče se neophodno znanje za projektovanje i kontrolu procesa, kao i odabir metoda za analizu ključnih elemenata i struktura u rešavanju ekoloških problema. Pored primene različitih metoda i tehnika za merenje i analizu zagađivanja i degradacije, osposobiće se za primenu softvera informacionih sistema kao ključnih alata i instrumentarija za donošenje mera i akcija na planu zaštite životne sredine u skladu sa principima održivog razvoja.

 

Uslovi za upis na studijski program

Upis kandidata se vrši na osnovu konkursa koji raspisuje UNIVERZITET METROPOLITAN, a realizuje Fakultet za primenjenu ekologiju. 

Da bi kandidat konkurisao za upis na I godinu Osnovnih akademskih studija zaštite životne sredine (Primenjena ekologija) treba:
a) da ima završeno srednjoškolsko obrazovanje;
b) da polaže prijemni ispit (test opšte provere znanja i intervju).

Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu. Na osnovu kriterijuma iz Konkursa Univerzitet Metropolitan Komisija za prijem studenata sačinjava rang listu prijavljenih kandidata. Pravo upisa na osnovne akademske studije stiče kandidat, koji je na rang listi rangiran u okviru broja studenata predviđenih za upis, 

Način izvođenja studija

Studije se izvode kroz nastavu predmeta a prema akreditovanom studijskom programu.

Predmeti su jednosemestralni i čine ih obavezni i izborni predmeti. Dva semestra čine akademsku godinu. Ukupno trajanje akademskih studija je 4 godine (8 semestara), za koje vreme student treba da sakupi 240 ESPB.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

PRIMENJENA EKOLOGIJA
1. 2020 “Primena poslovne i konkurentske inteligencije u istraživanju konkurencije u preduzećima”, ADOC d.o.o
2. 2019 Upravljanje projektnim ciklusom” za predstavnike lokalne samouprave, Opština Vrnjačka Banja
3. 2013 Trening za upravljanje složenim projektnim aktivnostima za osoblje Nacionalnog parka Fruška Gora, NP Fruška Gora
4. 2012 Specijalistički kurs Procena uticaja na životnu sredinu
5. 2011 Specijalistički kurs Projektno investicioni menadžment u primenjenoj ekologiji

Pretplatite se na newsletter

Budite u toku sa svim aktuelnim informacijama.

Pozovite nas