OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 

Kandidati za upis na I GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA treba da imaju završenu četvorogodišnju srednju školu .
Na osnovu uspeha u srednjoj školi budući studenti mogu ostvariti najviše 40 poena. 60 poena se ostvaruje intervjuom sa kandidatom, na osnovu koga se utvrđuje opšte poznavanje pojmova životne sredine i odnos kandidata prema njenom očuvanju.

Intervju sa zainteresovanim kandidatima se obavljati radnim danima u terminu od 10-16 i subotom u terminu od 10-14 h.

Kontaktirajte nas:

upis@futura.edu.rs

info@futura.edu.rs

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

 

Kandidati za upis na jednogodišnje MASTER AKADEMSKE STUDIJE treba da imaju završene osnovne akademske studije, u najmanje četvorogodišnjem trajanju, odnosno 240 ESPB.

Na osnovu uspeha na osnovnim akademskim studijama budući master studenti mogu ostvariti najviše 60 poena, a 40 poena se ostvaruje intervjuom.

Kontaktirajte nas:

upis@futura.edu.rs

info@futura.edu.rs


Intervju 
sa zainteresovanim kandidatima obavljaju se ponedeljkom i subotom od 12  do 16h.

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 

Kandidat za upis na doktorske akademske studije «Održivi razvoj i životna sredina»treba da ima završene osnovne i master studije uz ostvaren obim 300 ESPB bodova, sa prosečnom ocenom najmanje 8, uz stečena osnovna znanja iz prirodno-matematičkih nauka.

 

Redosled kandidata za upis na prvu godinu doktorskih akademskih studija utvrđuje se na osnovu:

-opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim i master akademskim studijama;

-ostvarenih individualnih naučnoistraživačkih rezultata i učešća u realizaciji naučnoistraživačkih projekata (u skladu sa -opštim aktom Univerziteta kojim je regulisan način bodovanja naučnih rezultata); i

-utiska koji je Komisija stekla o kandidatu nakon sprovedenog intervjua.

 

Studijski program doktorskih akademskih studija je u trogodišnjem trajanju (6 semestara) i sa obimom od 180 ESPB bodova.

 

Zvanje koje se stiče nakon završenih studija je doktor nauka – nauke o zaštiti životne sredine.

 

Kontaktirajte nas:

upis@futura.edu.rs

info@futura.edu.rs

Intervju sa zainteresovanim kandidatima obavljaju se ponedeljkom i subotom od 12  do 16h.

Pozovite nas