Милош Николић

Координатор за основне академске студије
milos.nikolic@futura.edu.rs
+381 60 69621 21

Назив студијског програма Основне академске студије заштите животне средине

ПРИМЕЊЕНА ЕКОЛОГИЈА

Трајање студијског програма 4 године

(VIII семестара)

ЕСПБ 240

(60 ЕСПБ по години)

Звање Дипломирани аналитичар заштите животне средине
Назив студијског програма Основне академске студије економија животне средине

ЕКОЛОШКА ЕКОНОМИЈА

Трајање студијског програма 4 године

(VIII семестара)

ЕСПБ 240

(60 ЕСПБ по години)

Звање Дипломирани аналитичар економије животне средине

Циљ студијског програма

Образовање и оспособљавање стручњака  за интегралну заштиту, контролу, обнављање и очување интегритета и квалитета животне средине са тежиштем на синтези структуре геофизичке, биохемијске, информатичко-технолошке и правно-економске аналитике животне средине.

Врста студија и исход процеса учења

Основне академске студије у трајању од четири године (осам семестара). Уз стицање знања из кључних области природних наука (биологија, хемија, физика, геологија…) које су усмерене на заштиту животне средине, стичу се и основна знања о правним, економским и политичким принципима и критеријумима заштите животне средине. Савлађивањем одоварајућих предметних садржаја врши се оспособљава за идентификовање и разумевање динамичких и комплексних процеса у животној средини. Тиме се постиже оспособљавање за свестрано сагледавање животне средине кроз идентификацију, генезу и структуру процеса и токова, као и утицаја на стање и промене екосистема. Савлађивањем метода за мерење и обраду података, а нарочито извођење пројекција и процена стиче се неопходно знање за пројектовање и контролу процеса, као и одабир метода за анализу кључних елемената и структура у решавању еколошких проблема. Поред примене различитих метода и техника за мерење и анализу загађивања и деградације, оспособиће се за примену софтвера информационих система као кључних алата и инструментарија за доношење мера и акција на плану заштите животне средине у складу са принципима одрживог развоја.

Стручни, академски, односно научни назив

Након завршених основних студија и освојених 240 ЕСП бодова добија се стручни назив – Дипломирани аналитичар заштите животне средине (смер ПРИМЕЊЕНА ЕКОЛОГИЈА). односно Дипломирани аналитичар економије животне средине (смер ЕКОЛОШКА ЕКОНОМИЈА).

Услови за упис на студијски програм

Упис кандидата се врши на основу конкурса који расписује УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН, а реализује Факултет за примењену екологију. Да би кандидат конкурисао за упис на И годину Основних академских студија заштите животне средине (Примењена екологија) треба:
а) да има завршено средњошколско образовање;
б) да полаже пријемни испит (тест опште провере знања и интервју).
Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. На основу критеријума из Конкурса Универзитет Метрополитан Комисија за пријем студената сачињава ранг листу пријављених кандидата. Право уписа на основне академске студије стиче кандидат, који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис, (до редног броја 81.)

Начин извођења студија

Студије се изводе кроз наставу предмета а према акредитованом студијском програму. Предмети су једносеместрални и чине их обавезни и изборни предмети. Два семестра чине академску годину. Укупно трајање академских студија је 4 године (8 семестара), за које време студент треба да сакупи 240 ЕСПБ.