NAVIGACIJA

Органи управљања

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ФАКУЛТЕТА

DR JORDAN ALEKSIĆ
ДР ЈОРДАН АЛЕКСИЋ
jordan.aleksic@futura.edu.rs

Дипломирао 1974. године на смеру Међународни односи на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду. Магистарски рад одбранио је на Правном факултету у Београду 1985. и стекао академски степен магистра друштвено-политичких наука. На Правном факултету у Београду 1988. године одбранио је докторску дисертацију и стекао звање доктора наука.

Своје дугогодишње искуство у области екологије је постигао у научним, истраживачким и развојним пројектима из области примењене екологије, процени природног капитала, процени еколошког статус територије и подручја. Руководилац и координатор научних, истраживачких и развојних пројеката, програма и планова међународног, националног, регионалног и локалног карактера у области екологије. Посебно је развио своје способности и компетенције у области екологије координацијом и учешћем у раду експертских тимова у области екологије са радним ускуством на пословима: ванредни професор Факултета за примењену екологију, на Универзитету Мегатренд – Факултет за менаџмент; на Природно-математичком факултету, Универзитета Крагујевац, и Филолошком факултету Универзитета у Приштини, руководиоца Програмског савета и Пројект координатора Младих истраживача Србије као и Министар за заштиту животне средине у Влади Републике Србије. Оснивач је Уније еколога Србије као и главни и одговорни уредник часописа Футура у коме се осликавају проблем и примењена решења у области екологије.

В.Д. ДЕКАН

ДР МИРЈАНА БАРТУЛА
mirjana.bartula@futura.edu.rs

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Управљање заштићеним подручјима, екосистемске услуге, инвазивне врсте

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Дипломирала (1997. године) и магистрирала (2001. године) на Биолошком факултету Универзитета у Београду. Докторирала 2011. године на Факултету за примењену екологију Футура. Тренинзи: ЕБРД тренинг о еколошким, здравственим, безбедносним и социјалним политикама и процедурама, Београд (2016); Планирање екотуризма у заштићеним природним подручјима, ЈИЦА, Јапан, (2010); Интегрисано управљање речним сливовима, IHE – UNESCO, , Делфт, Холандија (2010); Интегрисано управљање речним сливовима, Wагенинген, Холандија (2009); Европски фондови и европске институције и политике у области руралног развоја, Milieukontakt International, Брисел (2008); Семинар о учешћу јавности и приступу информацијама, REC & Resources for the Future Washington &School of Law NY, EPA HQ Vašington i EPA Њујорк (2008).

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: Доцент (од 2012. године), ванредни професор (од 2017. године) на Факултету за примењену екологију Футура. Лидер преко 20 међународних пројеката у области заштите природе и управљања природним ресурсима.

ПРОДЕКАН ЗА НАУКУ

DR BOŽO DRAŠKOVIĆ
ДР БОЖО ДРАШКОВИЋ
bozo.draskovic@futura.edu.rs

Диполомирао је 1977. године на Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Магистарски рад под називом “Теоријске концепције економије прелазног периода Н.И.Бухарина” одбранио је на Факултет политичких наука Универзитета у Београду 1981.године и стекао звање магистра.На Факултет политичких наука Универзитета у Београду 1990. године, одбранио је докторску дисертацију под насловом Законитости и тенденције економије прелазног периода” и стекао звање доктор наукаи. 1991. године постаје научни сарадник у Институту економских наука у Београду.

Објавио више научних и стручних чланака. Уредио две монографије. Руководио и учествовао у изради више десетина истраживачких пројеката из области реструктуирања предузећа, истраживања тржишта, процене вредности капитала, страних директних улагања