NAVIGACIJA

Органи управљања

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ФАКУЛТЕТА

DR JORDAN ALEKSIĆ
ДР ЈОРДАН АЛЕКСИЋ
jordan.aleksic@futura.edu.rs

Дипломирао 1974. године на смеру Међународни односи на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду. Магистарски рад одбранио је на Правном факултету у Београду 1985. и стекао академски степен магистра друштвено-политичких наука. На Правном факултету у Београду 1988. године одбранио је докторску дисертацију и стекао звање доктора наука.

Своје дугогодишње искуство у области екологије је постигао у научним, истраживачким и развојним пројектима из области примењене екологије, процени природног капитала, процени еколошког статус територије и подручја. Руководилац и координатор научних, истраживачких и развојних пројеката, програма и планова међународног, националног, регионалног и локалног карактера у области екологије. Посебно је развио своје способности и компетенције у области екологије координацијом и учешћем у раду експертских тимова у области екологије са радним ускуством на пословима: ванредни професор Факултета за примењену екологију, на Универзитету Мегатренд – Факултет за менаџмент; на Природно-математичком факултету, Универзитета Крагујевац, и Филолошком факултету Универзитета у Приштини, руководиоца Програмског савета и Пројект координатора Младих истраживача Србије као и Министар за заштиту животне средине у Влади Републике Србије. Оснивач је Уније еколога Србије као и главни и одговорни уредник часописа Футура у коме се осликавају проблем и примењена решења у области екологије.

ДЕКАН

DR BOŽO DRAŠKOVIĆ
ДР БОЖО ДРАШКОВИЋ
bozo.draskovic@futura.edu.rs

Диполомирао је 1977. године на Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Магистарски рад под називом “Теоријске концепције економије прелазног периода Н.И.Бухарина” одбранио је на Факултет политичких наука Универзитета у Београду 1981.године и стекао звање магистра.На Факултет политичких наука Универзитета у Београду 1990. године, одбранио је докторску дисертацију под насловом Законитости и тенденције економије прелазног периода” и стекао звање доктор наукаи. 1991. године постаје научни сарадник у Институту економских наука у Београду.

Објавио више научних и стручних чланака. Уредио две монографије. Руководио и учествовао у изради више десетина истраживачких пројеката из области реструктуирања предузећа, истраживања тржишта, процене вредности капитала, страних директних улагања

ПРОДЕКАН ЗА НАУКУ

DR SUNČICA VJEŠTICA
ДР СУНЧИЦА ВЈЕШТИЦА
suncica.vjestica@futura.edu.rs

Дипломирала на Технолошком факултету, Департману за Хемијско процесно инжењерство, у Новом Саду 1995.године. Магистарски рад под називом “Уклањање природних органских материја из подземне воде коагулацијом” одбранила је у октобру 2000.године на Природно математичком факултету, Департману за хемију у Новом Саду. Докторску дисертацију под називом “Модел управљања утицајима процеса производње подних облога на животну средину применом оцењивања животног циклуса (ЛЦА)” одбранила је у априлу 2014.године на Факултету техничких наука у Новом Саду.

У периоду од 1995. – 1998.године ради као сарадник и асистент приправник на Катедри за Хемијску технологију, Департман за Хемију, ПМФ у Новом Саду. Од 1998. – 2018.године ради као процесни инжењер и Менаџер одрживог развоја у Индустрији подних облога. Од 01.октобра 2018.године ради као доцент у области заштите животне средине на Факултету за примењену екологију Футура Универзитета Сингидунум у Београду.

ПРОДЕКАН ЗА МЕЂУНАРОДНУ И ПРИВРЕДНУ САРАДЊУ

ДР МИРЈАНА БАРТУЛА
mirjana.bartula@futura.edu.rs

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА: Управљање заштићеним подручјима, екосистемске услуге, инвазивне врсте

ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊА: Дипломирала (1997. године) и магистрирала (2001. године) на Биолошком факултету Универзитета у Београду. Докторирала 2011. године на Факултету за примењену екологију Футура. Тренинзи: ЕБРД тренинг о еколошким, здравственим, безбедносним и социјалним политикама и процедурама, Београд (2016); Планирање екотуризма у заштићеним природним подручјима, ЈИЦА, Јапан, (2010); Интегрисано управљање речним сливовима, IHE – UNESCO, , Делфт, Холандија (2010); Интегрисано управљање речним сливовима, Wагенинген, Холандија (2009); Европски фондови и европске институције и политике у области руралног развоја, Milieukontakt International, Брисел (2008); Семинар о учешћу јавности и приступу информацијама, REC & Resources for the Future Washington &School of Law NY, EPA HQ Vašington i EPA Њујорк (2008).

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА: Доцент (од 2012. године), ванредни професор (од 2017. године) на Факултету за примењену екологију Футура. Лидер преко 20 међународних пројеката у области заштите природе и управљања природним ресурсима.

КООРДИНАТОР ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

MSC MILOŠ NIKOLIĆ
MSC MILOŠ NIKOLIĆ
milos.nikolic@futura.edu.rs

Дипломирао је на Факултет политичких наука Универзитета у Београду 2012. године. Мастер студије завршио на Факултету за примењену екологију Футура 2014.године када уписује и докторске студије. Током основних студија радио је хонорарно као истраживач јавног мњења за Центар за слободне изборе и демократију.
Сарадник у настави на Факултету за примењену екологију Футура постао је у октобру 2012. године а асистент 2015.године на предметима из области друштвених наука.

Секретар

MARKO VUČENOVIĆ
Марко Вученовић
marko.vucenovic@futura.edu.rs