DR MIRJANA BARTULA
mirjana.bartula@futura.edu.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Upravljanje zaštićenim područjima, ekosistemske usluge, invazivne vrste

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala (1997. godine) i magistrirala (2001. godine) na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirala 2011. godine na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura. Treninzi: EBRD trening o ekološkim, zdravstvenim, bezbednosnim i socijalnim politikama i procedurama, Beograd (2016); Planiranje ekoturizma u zaštićenim prirodnim područjima, JICA, Japan, (2010); Integrisano upravljanje rečnim slivovima, IHE – UNESCO, Delft, Holandija (2010); Integrisano upravljanje rečnim slivovima, Wageningen, Holandija (2009); Evropski fondovi i evropske institucije i politike u oblasti ruralnog razvoja, Milieukontakt International, Brisel (2008); Seminar o učešću javnosti i pristupu informacijama, REC & Resources for the Future Washington &School of Law NY, EPA HQ Vašington i EPA Njujork (2008).

PROFESIONALNA KARIJERA: Docent (od 2012. godine), vanredni profesor (od 2017. godine) na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura. Lider preko 20 međunarodnih projekata u oblasti zaštite prirode i upravljanja prirodnim resursima.

Pozovite nas