Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (M63)

icon_pdf

Eksergetska efikasnost kao ekološki indikator

Jelić, I., Antonijević, D, 9. Simpozijum Reciklažne tehnologije i održivi razvoj SRTOR 2014, Zaječar 10-12. Septembar 2014, Zbornik radova, str. 457-462.

icon_pdf

Livade i pašnjaci

Amidžić, L. (2014), In Čeliković, B. & Knežević, M. Eds: Rudnik – šapat visina. Monografija. Službeni glasnik: 159 – 168. ISBN 978-86-519-1783-0.

icon_pdf

Biljni svet

Amidžić, L. (2014), In Čeliković, B. & Knežević, M. Eds: Rudnik – šapat visina. Monografija. Službeni glasnik: 168 – 180. ISBN 978-86-519-1783-0

icon_pdf

Antioxidant activity of the supercritical extracts of Lamiaceae herbs

Ivanović, J., Đilas, S., Babović, N., Žižović, I., Petrović, S. (2009), 47th Meeting of the Serbian Chemical Society, March 21, Belgrade, Proceedings pp. 91-94, Serbian Chemical Society, ISBN 978-86-7132-039-9

icon_pdf

Oxidative stability of sunflower oil by antioxidant fractions from selected Lamiaceae herbs

Babović, N., Žižović, I., Ivanović, J., Petrović, S., Saičić, S., Jadranin, M. (2010), 48th Meeting of the Serbian Chemical Society, April 17-18, Novi Sad, Proceedings pp 48-51, Serbian Chemical Society, ISBN 978-86-7132-042-9

icon_pdf

The influence of anthropogenic factors on water quality of the river Tamiš

Babović, N., Marković, D. A., Marković, D., Jakovljev, Z. (2010), 48th Meeting of the Serbian Chemical Society, April 17-18, Novi Sad, Proceedings pp 132-135, Serbian Chemical Society, ISBN 978-86-7132-042-9

icon_pdf

Uticaj zagađenja iz naselja, industrije i poljoprivrede na kvalitet vode reke Tamiš

Babović, N., Marković, D. A., Marković, D., Jakovljev, Z. (2010), 39. Konferencija o korišćenju i zaštiti voda, VODA 2010, 8-11. jun, Divčibare, Zbornik radova 271-276, ISBN 978-86-904241-7-7

icon_pdf

Economic and legal framework for protection and improvement of water resources in Municipality of Kikinda

Čoporda Mastilović T., Spasić S., (2010), En E10-šesta regionalna konferencija, “Životna sredina ka Evropi“, Zbornik radova, 7-8 jun, Beograd,   ISBN-978-86- 910873-3-3 (AŽS)

icon_pdf

Zaječar – zeleni grad

Dražić G., Roksandić M. (2008), Naučno stručni skup sa medjunarodnim učešćem „Savrenene tehnologije za održivi razvoj gradova“Banja Luka 14.-15. novembar. Zbornik radova 502.131. 1(082) ur. Predrag Ilić, ISBN 987-99938-846-1-3.

icon_pdf

Proizvodnja ventilacionih i klimatizacionih kanala u Srbiji – tehnoekonomska zasnovanost i moguća tehnička rešenja

Marinković, A., Rudonja, N., Komatina, M., Antonijević, D., Dondur, N., Milićević, P. (2009), 14 simpozijum termičara Srbije, Soko Banja 13.-16. oktobar, Zbornik radova str. 324-329.

icon_pdf

O pristupu snižavanju koncentracije sumpornih oksida u dimnim gasovima termoelektrane Kostolac B

Stupar, V., Stupar, P., Antonijević, D. (2009), Naučno-stručni skup sa medjunarodnim učešćem Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine, Banja Luka, 24.-26. jun, Zbornik radova str. 723-731.

icon_pdf

Analiza opasnosti od hemijskog udesa i od zagađenja životne sredine na postrojenju za hemijsku pripremu vode TE Kostolac B

Stupar,V., Đulaković, G., Antonijević, D., Stupar, P. (2010), 2. Kongres Eko Justus – Pravo i zaštita životne sredine u privredi i praksi, Palić 14-18 jun, zbornik radova str. 193-203.

icon_pdf

Održivo korišćenje energetskog potencijala subgeotermalnih podzemnih voda

Antonijević, D., Lučić, S., Radojević, U. (2010), Međunarodna konferencija Degradirani prostori i ekoremedijacija (International Conference Degraded Areas & Ecoremediation), Beograd 21-22 maj, Zbornik radova, str. 453-465.

 icon_pdf

Postupci biotehnološkog prečišćavanja otpadnih voda sa osvrtom na domaću praksu

Antonijević, I., Antonijević, D. (2007), Medjunarodna konferencija Ekoremedijacija, Paraćin-Zaječar, 7.-8. decembar, Zbornik radova str. 53-59.

icon_pdf

Uticaj radnih fluida rashladnih uređaja na životnu sredinu

Radojević, U., Antonijević, D. (2010), 5. Simpozijum Reciklažne tehnologije i održivi razvoj SRTOR 2010, Soko Banja, 12-15. Septembar

icon_pdf

Ugljen dioksid kao ekološki prihvatljiv radni fluid rashladnih uređaja

Radojević, U., Antonijević, D. (2010), 5. Simpozijum Reciklažne tehnologije i održivi razvoj SRTOR 2010, Soko Banja, 12-15. Septembar 2010.

icon_pdf

Zaštita prirodnih dobara Srbije: bezbedonosni rizici i upravljački instrumenti zaštite

Radović, I., Amidžić, L., Čvorović, Z., Jakovljević, V., Belij, S. (2008), Zaštita prirode u Srbiji, I simpozijum. Zaštita prirode, 60/1-2. Zavod za zaštitu prirode Srbije.  ISSN 0514-5899.

icon_pdf

Novi lokalitet Malus florentina (Zuccagni)C.K. Schneider (Rosaceae), vrste na serpentinitu u Ibarskoj dolini

Krivošej, Z., Prodanović, D., Amidžić, L. Lazarević, P. (2008), Zaštita prirode u Srbiji, I simpozijum. Zaštita prirode, 60/1-2. Zavod za zaštitu prirode Srbije.  ISSN 0514-5899

icon_pdf

Dizajn i primena ekonomsko-finansijskih instrumenata u funkciji zaštite životne sredine

Veljković, N., Spasic, S., Jakovljev, Z., (2010), Zbornik radova VI Regionalne konferencije „EnE10 – Životna sredina ka Evropi“. Organizatori: Ambasadori životne sredine i Privredna komora Srbije. Jun 7-8, 2010

icon_pdf

Identifikacija deponija komunalnog otpada na teritoriji opštine Kikinda

Jakovljev, Z., Ilić, V., Spasić, S. (2010), Međunarodna konferencija: Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, 29.03-01.04, Subotica. Zbornik radova, pp 243-247. Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inžinjerstvo, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Poslovno udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije (izdavači), ISBN-978-86-82931-34-8.

icon_pdf

Socio-ekonomski aspekti prihvatljivosti fitoremedijacije zagađenih zemljišta

Spasić, S., Jakovljev, Z., Dražić, G. (2010), 3. Međunarodna naučna konferencija: Remedijacija 2010, Zbornik radova, Privredna komora Srbije (izdavač), 11-12.maj, Beograd.

icon_pdf

Socio-economic aspects of ecoremediation

Spasić, S., Jakovljev, Z., Dražić, G. (2010), International Conference „Degraded Areas & Ecoremediation“Belgrade, 21-22. May 2010. Conference proceeding pp.487-499, Faculty of Applied Ecology Futura, Belgrade ISBN 978-86-86859-23-5

icon_pdf

Spatial degradation caused by industry in Republic of Serbia

Škobalj, D., Jakovljev, Z., (2010), International Conference „Degraded Areas & Ecoremediation“ Belgrade, 21-22. May 2010. Conference proceeding pp.171-173, Faculty of Applied Ecology Futura, Belgrade ISBN 978-86-86859-23-5

icon_pdf

How to aproach the remediation problem of contaminated sites in Europe? Clean up of historical contamination and prevention of new contamination

Đorđević, S., Jakovljev, Z., (2010), International Conference „Degraded Areas & Ecoremediation“ Belgrade, 21-22. May 2010. Conference proceeding pp.441-453, Faculty of Applied Ecology Futura, Belgrade ISBN 978-86-86859-23-5

icon_pdf

Analiza stanja upravljanja industrijskim otpadom u Republici Srbiji sa aspekta bioremedijacije odlagališta

T.Spasojević-Šantić, G.Dražić, B.Petrović, Treća regionalna naučno-stručna konferencija o upravljanju industrijskim otpadom u sferi održivog razvoja, IWM 3, Zbornik radova (ISBN 978-86-85013-09-6), Kopaonik, 2011. str.65-71.

icon_pdf

Destrukcija toksičnih organskih materija pomoću oksidacije sa natkritičnom vodom

Babović, N. (2011), 41. Međunarodna konferencija “Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad” 05-08. april, Niška Banja, Zbornik radova 74-78, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, ISBN 978-86-82931-38-6

icon_pdf

Ekološki status jezera Ćelije

Drenovac, O., Amidžić, L., Babović, N. (2011), 40. Konferencija o korišćenju i zaštiti voda, VODA 2011, 7-9. jun, Zlatibor, Zbornik radova 157-162, Srpsko drustvo za Zaštitu Voda, ISBN 978-86-904241-8-4

icon_pdf

Sadržaj teških metala u reci Pek

Babović, N., Čoporda-Mastilović, T., Bartula, M. Marković, D. (2012), 50. Savetovanje Srpskog Hemijskog društva, 14-15. jun, Beograd, Zbornik radova 124-127, Srpsko Hemijsko Društvo, ISBN 978-86-7132-049-8

   
Pozovite nas