Факултет за примењену екологију – Футура је високообразовна академска и научна институција која своју мисију реализује наставним и научним, образовним и стручним радом и истраживањима. Мисија Факултета је да шири, унапређује и промовише знање и учење, да представља интелектуални изазов, мотивише креативност и подржи жељу за усавршавањем и стицањем знања у циљу конкретног и мерљивог друштвено-економског развоја и повећања укупног фундуса знања у најширем контексту, за добробит целокупног човечанства.

У циљу остварења своје мисије Факултет:
негује и константно унапређује истраживачки рад у основним природним и друштвеним наукама, са посебним акцентом на међународним и регионалним пројектима, подстиче интердисциплинарне, примењене научне, развојне и стручне пројекте у сарадњи са различитим државним институцијама, индустријом, приватним и цивилним сектором у земљи и региону, у циљу давања доприноса укупном одрживом друштвено-економском развоју Републике и региона,
одржава висок ниво и флексибилност основних, дипломских и докторских студија по међународним стандардима, које ће пратити европске трендове и иницијативе и промовисати интер и мултидисциплинарност, узимајући у обзир потребе друштва за кадровима одређених профила.
Студенти се образују за идентификацију и евалуацију савремених еколошких проблема и изналажењу решења и оцени применљивости понуђених решења.  План и програм омогућује  разумевање најбоље праксе и стандарда, као и њихове примене, демонстрирање независног и критичког мишљења и вештине решавања проблема.

Један од основних циљева оваквог образовања је и развијање способности за тимски рад, развијање способности ефективне комуникације и ефикасности у раду у различитим тимовима, као и разумевање потребе за континуалним учењем у току читаве каријере. Факултет Футура  је специфичан по методологијама и савременим информационим алатима које примењује јер, поред способности за тимски рад, развија креативност и самосталност у раду. Настојимо да код студената развијемо способност за иновативно мишљење, нов приступ проблемима, способности за интеграцију и имплементацију најновијих технологија у примењеној екологији и заштити животне средине и истраживачки дух.
Остварена партнерства са другим високообразовним институцијама као што су Универзитет у Нитри, Универзитет у Марибиору, Независни Универзитет Бања Лука, Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, Универзитет у Женеви и др. омогућује реализацију дела практичне наставе у оквиру пројеката и студијских посета.
Сарадња са више од педесет институција јавног, приватног и цивилног сектора омогућује студентима да аплицирају за стручну праксу.

Pozovite nas