Naknade troškova

Osnovne studije

Troškovi prijave ispita i uspisa semestra

Pijava ispita (po predmetu u roku za prijavu)500,00 dinara
Pijava ispita (po predmetu izvan roka za prijavu)1.000,00 dinara
Upis semestra 3.000,00 dinara
Naknadni upis semestra, po odobrenju Dekana 9.000,00 dinara

Naknade za izdavanje posebnih obrazaca koje izdaje Fakultet

Ispisivanje sa Fakulteta150e u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje dokumenta na revers1.000,00 dinara
Uverenje o diplomiranju 2.000,00 dinara
Uverenje o položenim ispitima 5.000,00 dinara
Duplikat indeksa 2.000,00 dinara

Master i Doktorske studije

Troškovi prijave ispita i uspisa semestra

Pijava ispita (po predmetu u roku za prijavu)1.000,00 dinara
Pijava ispita (po predmetu izvan roka za prijavu)2.000,00 dinara
Pijava ispita nakon isteka redovnih rokova(stari studenti)3.000,00 dinara
Naknadni upis semestra, po odobrenju Dekana4.000,00 dinara

Naknade za izdavanje posebnih obrazaca koje izdaje Fakultet

Ispisivanje sa Fakulteta150e u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje dokumenta na revers1.000,00 dinara
Provera verodostojnosti diplome5.000,00 dinara
Uverenje o diplomiranju1.000,00 dinara
Uverenje o položenim ispitima1.000,00 dinara
Izdavanje overenih nastavnih programa2.000,00 dinara
Duplikat indeksa2.000,00 dinara

Prelazak sa drugih fakulteta i priznavanje ispita

Podnošenje prijave za pelazak sa drugog fakulteta5.000,00 dinara
Priznavanje ispita sa drugih Univerziteta u Srbiji, po ispitu2.000,00 dinara
Priznavanje ispita sa drugih Univerziteta van Srbiji, po ispitu4.000,00 dinara