Troškovi prijave ispita i uspisa semestra

Pijava ispita (po predmetu u roku za prijavu) 1.000,00 dinara
Pijava ispita (po predmetu u roku za prijavu) 2.000,00 dinara
Upis semestra 3.000,00 dinara
Naknadni upis semestra, po odobrenju Dekana 9.000,00 dinara

Naknade za izdavanje posebnih obrazaca koje izdaje Fakultet

Ispisivanje sa Fakulteta 5.000,00 dinara
Izdavanje dokumenta na revers (ne duže od 15 dana) 1.000,00 dinara
Uverenje o diplomiranju 2.000,00 dinara
Uverenje o položenim ispitima 5.000,00 dinara
Duplikat indeksa 2.000,00 dinara