Troškovi prijave ispita i uspisa semestra

Pijava ispita (po predmetu u roku za prijavu) 1.000,00 dinara
Pijava ispita (po predmetu izvan roka za prijavu) 2.000,00 dinara
Pijava ispita nakon isteka redovnih rokova(stari studenti) 3.000,00 dinara
Naknadni upis semestra, po odobrenju Dekana 4.000,00 dinara

Naknade za izdavanje posebnih obrazaca koje izdaje Fakultet

Ispisivanje sa Fakulteta 5.000,00 dinara
Izdavanje dokumenta na revers (ne duže od 15 dana) 1.000,00 dinara
Provera verodostojnosti diplome 5.000,00 dinara
Uverenje o diplomiranju 1.000,00 dinara
Uverenje o položenim ispitima 1.000,00 dinara
Duplikat indeksa 2.000,00 dinara
Izdavanje overenih nastavnih programa 2.000,00 dinara
Duplikat indeksa 2.000,00 dinara

Prelazak sa drugih fakulteta i priznavanje ispita

Podnošenje prijave za pelazaksa drugog fakulteta 5.000,00 dinara
Priznavanje ispita sa drugih Univerziteta u Srbiji, po ispitu 2.000,00 dinara
Priznavanje ispita sa drugih Univerziteta van Srbiji, po ispitu 4.000,00 dinara
Pozovite nas