NAVIGACIJA

Национални пројекти и студије

НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ И СТУДИЈЕ

Р.Б.ПериодНАЗИВ ПРОЈЕКТА И ДОНАТОРСТАТУС ФАКУЛТЕТА
1.2019Израда пројеката екоремедијације и валоризације девастираних акватичних Система на подручју града Кикинде – ЕРМ план

(Град Кикинда)

Носилац
2.2019Екосистемски процессор за пречишћавање отпадних вода у НП Засавица

(НП засавица)

Носилац
3.2019Акциони план за достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде са роковима за њихово достизање

(Цхипс wаy д.о.о)

Носилац
4.2019Анализа постојећег стања и акциони план управљања медицинским отпадом и осталим генерисаним у здравственим установама

(Министарство здравља)

Партнер
5.2018-2019Интеграција адаптације и митигација климатских поромена у секторске локалне политике

(Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине)

Носилац
6.2018-2019Интегрисани мониторинг Система еколошке безбедности и рана превенција ризика у животној средини

(Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине)

Носилац
7.2017-2018Елементи за развој система управљања споредним производима животињског порекла на територији града Новог Сада

(Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине)

Носилац
8.2017-2018Анализа потенцијала коришћења обновљивих извора енергије на територији града Новог Сада

(Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине)

Носилац
9.2017-2018Имплементација нове делатности у пословање ЈКП „Водовод“ Ужице – биолошки аспект оперативног мониторинга акумулације Врутци, уз практичну и теоријску обуку кадра

(Водовод Ужице)

Носилац
10.2015-2016Деградациони процеси у акумулацијама и току Дрине и билансирање загађења

(ЈП ЕПС)

Носилац
11.2014-2016Ревитализација Топчидерске реке биолошким системима за пречишћавање загађених вода

(Секретаријат за заштиту животне средине Града Београда)

Партнер
12.2015-2016Екоремедијациони план ”броwнфиелд” инвестиционих локација ЈП ЕПС

(ЈП ЕПС)

Носилац
13.2015-2016Студија оправданости за пројекат изградње трансфер станице за скупљање комуналног отпада са линијом за сепарацију рециклабилног отпада И линијом за компостирање биоразградивог отпада

(регион градова Смедерево, Пожаревац и општине Ковин)

Носилац
14.2013-2015Студија еколошког статуса општине Свилајнац

(Општина Свилајнац)

Носилац
15.2013-2015Пројектовање атмосферске канализације Параћин

(Општина Параћин)

Носилац
16.2012„Организација учешћа градова и општина на 2. Међународном сајму – конференција ЕЦОЕXПО 2012”Партнер
17.2011-201312 еколошких заповести

(Секретаријат за заштиту животне средине Града Београда)

Носилац
18.2011-2013Наш крај чист као рај

(Министарство животне средине, рударства и просторног планирања РС)

Партнер
19.2011-2013Екосистемски процесор

Визиторски центар „Лудаш“

Носилац
20.2012Програм развоја туризма Општине Деспотовац

(Општина Деспотовац)

Партнер
21.2010-2011Катастар природних вредности Града Краљево

(Општина Краљево)

Партнер
22.2011Интегрални програм екоремедијације Грлишког језераПартнер
23.2010-2011Израда интегралног катастра загађивача општине Инђија

(ЈКП Комуналац Инђија)

Носилац
24.2010-2011Катастар природних вредности Општине Ражањ (Општина Ражањ)Носилац
25.2010-2011Програм екоремедијација: Деградирани простори Републике Србије

(Министарство животне средине и просторног планирања РС)

Носилац
26.2008-2009Идејни и главни пројекат система за сакупљање и одвођење отпадних вода са подручја насеља Гудурица у општини Вршац (Општина Вршац)Носилац
27.2008-2009Катастар природних вредности општине Петровац на Млави (Општина Петровац на Млави)Носилац
28.2008-2009Идејни и главни пројекат за сакупљање и одвођење отпадних вода насеља Месићи и идејни пројекат система за пречишћавање отпадних вода насеља Месић и фабрике воде ”Моја вода”

(ЈКП Вршац)

Носилац
29.2008-2009Израда пројектно техничке документације главног пројекта за санацију одлагалишта чврстог комуналног отпада општине Голубац

(Општина Голубац)

Носилац
30.2008-2009Катастар чврстог отпада и деградираних простора  Сокобање

(Општина Сокобања)

Носилац
31.2008-2009Подизање капацитета ЈП ПЕУ «РЕСАВИЦА« на увођењу одрживих процедура у управљању отпадом

(ЈП ПЕУ „Ресавица“)

Носилац
32.2008-2009Економија природног капитала: Природни и створени капитал “СРП Засавица”

(Министарство за заштиту животне средине РС)

Носилац
33.2008-2009Еколошки профил Општине Кикинда

(Општина Кикинда)

Носилац
34.2008-2009ТРЕК-Тренинг за еколошки свесну Србију

(Министарство за заштиту животне средине РС)

Партнер
35.2008-2009Пројекат канализације за 3 села Општине Жагубица

(Општина Жагубица)

Носилац
36.2008-2009Генерално решење скијалишта Бељаница

(Министартство тирузма, трговине у услуга Републике Србије)

Носилац
37.2008-2009Елаборат о оправданости проглашења туристичког простора Бељаница-Ресава

(Министартство тирузма, трговине у услуга Републике Србије)

Носилац
38.2008Систем за сакупљање И одвођење отпадних вода насеља ШушараНосилац
39.2007Фекална канализација насеља Гудурица

(Општина Вршац)

Носилац
40.2007Санација, затварање И рекултивација депоније комуналног отпада општине Лучани

(Општина Лучани)

Носилац
41.2007Студија о проецени утицаја затеченог стања на заштиту животне средине за пословно енергетски објекат Блок 20Нослиац
42.2006-2007Студија оправданост проглашења туристичког простора Гвоздена Врата

(Министартство тирузма, трговине у услуга Републике Србије)

Носилац
43.2006-2007Студија оправданости проглашења туристичког простора Маљен Сувобор

(Министартство тирузма, трговине у услуга РС)

Носилац
44.2006-2007Санација, затварање и ремедијација градског сметлишта у општини Лучани – депонија “Каменац”Носилац
45.2006-2007Санација и рекултивације градског земљишта у Инђији

(Општина Инђија)

Носилац
46.2006-2007Локални еколошки акциони план Општине Уб

(Општина Уб)

Носилац
47.2006-2007Катастар чврстог отпада Општине Уб

(Општина Уб)

 

Носилац