НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ И СТУДИЈЕ

Р.Б. Период НАЗИВ ПРОЈЕКТА И ДОНАТОР СТАТУС ФАКУЛТЕТА
1. 2019 Израда пројеката екоремедијације и валоризације девастираних акватичних Система на подручју града Кикинде – ЕРМ план

(Град Кикинда)

Носилац
2. 2019 Екосистемски процессор за пречишћавање отпадних вода у НП Засавица

(НП засавица)

Носилац
3. 2019 Акциони план за достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде са роковима за њихово достизање

(Цхипс wаy д.о.о)

Носилац
4. 2019 Анализа постојећег стања и акциони план управљања медицинским отпадом и осталим генерисаним у здравственим установама

(Министарство здравља)

Партнер
5. 2018-2019 Интеграција адаптације и митигација климатских поромена у секторске локалне политике

(Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине)

Носилац
6. 2018-2019 Интегрисани мониторинг Система еколошке безбедности и рана превенција ризика у животној средини

(Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине)

Носилац
7. 2017-2018 Елементи за развој система управљања споредним производима животињског порекла на територији града Новог Сада

(Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине)

Носилац
8. 2017-2018 Анализа потенцијала коришћења обновљивих извора енергије на територији града Новог Сада

(Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине)

Носилац
9. 2017-2018 Имплементација нове делатности у пословање ЈКП „Водовод“ Ужице – биолошки аспект оперативног мониторинга акумулације Врутци, уз практичну и теоријску обуку кадра

(Водовод Ужице)

Носилац
10. 2015-2016 Деградациони процеси у акумулацијама и току Дрине и билансирање загађења

(ЈП ЕПС)

Носилац
11. 2014-2016 Ревитализација Топчидерске реке биолошким системима за пречишћавање загађених вода

(Секретаријат за заштиту животне средине Града Београда)

Партнер
12. 2015-2016 Екоремедијациони план ”броwнфиелд” инвестиционих локација ЈП ЕПС

(ЈП ЕПС)

Носилац
13. 2015-2016 Студија оправданости за пројекат изградње трансфер станице за скупљање комуналног отпада са линијом за сепарацију рециклабилног отпада И линијом за компостирање биоразградивог отпада

(регион градова Смедерево, Пожаревац и општине Ковин)

Носилац
14. 2013-2015 Студија еколошког статуса општине Свилајнац

(Општина Свилајнац)

Носилац
15. 2013-2015 Пројектовање атмосферске канализације Параћин

(Општина Параћин)

Носилац
16. 2012 „Организација учешћа градова и општина на 2. Међународном сајму – конференција ЕЦОЕXПО 2012” Партнер
17. 2011-2013 12 еколошких заповести

(Секретаријат за заштиту животне средине Града Београда)

Носилац
18. 2011-2013 Наш крај чист као рај

(Министарство животне средине, рударства и просторног планирања РС)

Партнер
19. 2011-2013 Екосистемски процесор

Визиторски центар „Лудаш“

Носилац
20. 2012 Програм развоја туризма Општине Деспотовац

(Општина Деспотовац)

Партнер
21. 2010-2011 Катастар природних вредности Града Краљево

(Општина Краљево)

Партнер
22. 2011 Интегрални програм екоремедијације Грлишког језера Партнер
23. 2010-2011 Израда интегралног катастра загађивача општине Инђија

(ЈКП Комуналац Инђија)

Носилац
24. 2010-2011 Катастар природних вредности Општине Ражањ (Општина Ражањ) Носилац
25. 2010-2011 Програм екоремедијација: Деградирани простори Републике Србије

(Министарство животне средине и просторног планирања РС)

Носилац
26. 2008-2009 Идејни и главни пројекат система за сакупљање и одвођење отпадних вода са подручја насеља Гудурица у општини Вршац (Општина Вршац) Носилац
27. 2008-2009 Катастар природних вредности општине Петровац на Млави (Општина Петровац на Млави) Носилац
28. 2008-2009 Идејни и главни пројекат за сакупљање и одвођење отпадних вода насеља Месићи и идејни пројекат система за пречишћавање отпадних вода насеља Месић и фабрике воде ”Моја вода”

(ЈКП Вршац)

Носилац
29. 2008-2009 Израда пројектно техничке документације главног пројекта за санацију одлагалишта чврстог комуналног отпада општине Голубац

(Општина Голубац)

Носилац
30. 2008-2009 Катастар чврстог отпада и деградираних простора  Сокобање

(Општина Сокобања)

Носилац
31. 2008-2009 Подизање капацитета ЈП ПЕУ «РЕСАВИЦА« на увођењу одрживих процедура у управљању отпадом

(ЈП ПЕУ „Ресавица“)

Носилац
32. 2008-2009 Економија природног капитала: Природни и створени капитал “СРП Засавица”

(Министарство за заштиту животне средине РС)

Носилац
33. 2008-2009 Еколошки профил Општине Кикинда

(Општина Кикинда)

Носилац
34. 2008-2009 ТРЕК-Тренинг за еколошки свесну Србију

(Министарство за заштиту животне средине РС)

Партнер
35. 2008-2009 Пројекат канализације за 3 села Општине Жагубица

(Општина Жагубица)

Носилац
36. 2008-2009 Генерално решење скијалишта Бељаница

(Министартство тирузма, трговине у услуга Републике Србије)

Носилац
37. 2008-2009 Елаборат о оправданости проглашења туристичког простора Бељаница-Ресава

(Министартство тирузма, трговине у услуга Републике Србије)

Носилац
38. 2008 Систем за сакупљање И одвођење отпадних вода насеља Шушара Носилац
39. 2007 Фекална канализација насеља Гудурица

(Општина Вршац)

Носилац
40. 2007 Санација, затварање И рекултивација депоније комуналног отпада општине Лучани

(Општина Лучани)

Носилац
41. 2007 Студија о проецени утицаја затеченог стања на заштиту животне средине за пословно енергетски објекат Блок 20 Нослиац
42. 2006-2007 Студија оправданост проглашења туристичког простора Гвоздена Врата

(Министартство тирузма, трговине у услуга Републике Србије)

Носилац
43. 2006-2007 Студија оправданости проглашења туристичког простора Маљен Сувобор

(Министартство тирузма, трговине у услуга РС)

Носилац
44. 2006-2007 Санација, затварање и ремедијација градског сметлишта у општини Лучани – депонија “Каменац” Носилац
45. 2006-2007 Санација и рекултивације градског земљишта у Инђији

(Општина Инђија)

Носилац
46. 2006-2007 Локални еколошки акциони план Општине Уб

(Општина Уб)

Носилац
47. 2006-2007 Катастар чврстог отпада Општине Уб

(Општина Уб)

 

Носилац
Pozovite nas