МЕТОД РАДА

Савремене наставне планове и програме које изводе еминентни стручњаци, карактерише доследна примена Болоњске декларације. Фонд часова је до 70 по предмету семестрално. Недељни фонд часова је до 60, у зависности од студијског програма. Оптерећеност студента, (настава, вежбе, пред испитне провере знања, семинарски радови, време потребно за усвајање знања и остале студијске и ван наставне активности као и истраживачки рад), не прелазе 40 часова недељно односно 900 часова по семестру.

СТРУКТУРА ОЦЕНЕ

Присуство предавањима, вежбама и активности на настави и консултацијама 10-30% Предиспитне провере знања, семинарски радови, истраживачки прилози, колоквијуми, тестови 20-70%.
Завршни испит максимално 50%, за прелазну оцену потребно је 55%

СТРУКТУРА СЕМЕСТРА

14 недеља наставе
1 недеља предиспитних провера знања
1 недеља испитни рок

Укупно 15 наставних недеља + 1 недеља испитног рока по семестру

МОДАЛИТЕТИ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА

Европски кредитни систем трансфера бодова ЕЦТС
Рад у малим групама
Менторски и медијаторски рад
Консултације
Case sdady – анализа случаја
Укључивање у научно-истраживачке пројекте
Истицање индивидуалног развоја студената
Тимски рад кроз развој интерперсоналних вештина
Стицање практичних знања
Коришћење савремених технологија
Развијање информатичке писмености
Подстицање научно-истраживачког рада

 

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pozovite nas