Мастер академске студије управљање ризицима у животној средини имају за циљ да образују и оспособе нови профил стручњака у контексту све веће потребе за анализу и управљање ризицима у животној средини који произилазе услед све већег технолошког понашања, односно оптерећења развоја. Глобалне промене животне средине, природне катастрофе, акциденти и контроверзне технологије допринели су да управљање ризиком уђе у фокус науке, влада држава и широке јавности. Потреба за стручним кадровима за процену комплексности ризика животне средине је у порасту како у европским земљама тако и у региону Балкана. Неопходни су савремени приступи проучавања процеса у циљу превентивног деловања.

На мастер академским студијама управљање ризицима у животној средини, које припадају области науке о заштити животне средине студенти стичу свестран и продубљен ниво разумевања и оспособљености за кључне алате и технике истраживања и широку примену у пракси управљања ризицима у животној средини на локалном, регионалном, националном нивоу и нивоу прекограничне сарадње. Овај приступ омогућава динамично и структурално дефинисање услова, утицаја и фактора на плану: сагледавања широке лепезе загађења и путева деградације медијума животне средине – детекције, идентификације и динамике хемијских агенаса унетих у животну средину и основним физичко-хемијским факторима који утичу на такво понашање; модела анализе еколошког ризика у животној средини кроз основне фазе формулације, анализе и категоризације ризика; идентификовање циљева процене ризика, укупан опсег процене и њен фокус, истраживање опсега еколошког загађења и однос између загађујућих материја и ресурса на које оне утичу, идентификовање вероватноће штете повезане са датим загађујућим материјама; најбоље доступне технике управљања ризиком кроз формулисање и спровођење политике смањења друштвеног ризика одређене еколошке опасности; и коришћење напредних информационих технологија за симулацију еколошких процеса и процеса који се одигравају у животној средини и/или је непосредно угрожавају.

Након завршених једногодишњих студија и освојених 60 ЕСПБ бодова стиче се стручни назив – мастер аналитичар заштите животне средине.

Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује Универзитет Метрополитан, а реализује Факултет за примењену екологију – Футура. Да би кандидат конкурисао за упис на јeдногодишње мастер академске студије управљање ризицима у животној средини треба да има завршене основне академске студије у трајању од 4 године и остварених минимум 240 ЕСПБ. На основу критеријума из Конкурса Универзитета Метрополитан Комисија за пријем студената сачињава ранг листу пријављених кандидата. Право уписа на основне академске студије стиче кандидат, који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис (до редног броја 16.)

Студије се изводе кроз наставу предмета који су наведени у табели 5.1 и распоређени у два семестра.

Укупно трајање мастер академских студија је 1 година (2 семестра). У том периоду студент треба да сакупи минимум 60 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 240 ЕСПБ бодова на основним академским студијама.

Завршни рад на мастер академским студијама бодује се са 15 ЕСПБ (предмет завршног рада бодује се са 1 ЕСПБ).

Студијски програм даје могућност избора предмета уписаног студијског програма. Студент може изабрати одређени предмет из понуђене групе предмета уписаног студијског програма. Пријављивање изборних предмета се врши по правилу приликом уписа године. Настава из датог предмета организоваће се ако укупан број студената на изабраном предмету буде већи од лимита предвиђеног студијским програмом из ког је изабрани предмет.

Постоји могућност преласка са једног на други студијски програм користећи систем преноса бодова за предмете истих или сродних области студија.

Потреба за новим профилом стручњака – мастер аналитичарем заштите животне средине у савременом друштву, науци и техници је неспорна. У свим системима који се баве животном средином присутна је алармантна потреба за проширивањем и далеко дубљим и умреженим сазнањима о актуелном стању и перспективи очувања животне средине у условима глобалних еколошких променаСтудијски програм мастер академских студија управљање ризицима у животној средини је израз потребе времена чија је сврха да оспособљава мастер аналитичаре за активности које изискују специфична знања из комплекса наука о животној средини и достигнутих информационих технологија у функцији заштите животне средине.

Глобалне промене животне средине, природне катастрофе, акциденти и контроверзне технологије допринели су да управљање ризиком уђе у фокус науке, влада држава и широке јавности. Потреба за стручним кадровима за процену комплексности ризика животне средине је у порасту, како у европским земљама, тако и у региону Балкана. Због тих чињеница су неопходни савремени приступи проучавања процеса у циљу превентивног деловања.

У том смислу овај програм је дизајниран с циљем да се обуче стручњаци за ефикасно и ефективно управљање у домену не само заштите и спречавања, већ све више у правцу такозване дубоке превенције, системских решења и мера очувања животне средине и природних  ресурса. Сврха програма је да се едукују аналитичари способни да решавају многобројна питања у високо-комплексној и променљивој области процене ризика животне средине, контроле, надзора и превентивног деловања. Студенти ће се оспособити за деловање у тимовима, за проналажење решења коришћењем савремених метода, интегрисаних концепата и ефективних инструмената, ефикасног предвиђања и процедура деловања.

Способност дефинисања и планирања решења стећи ће се кроз успостављање система квалитета и стандардизације, као система еколошке безбедности путем примена одговарајућих стандарда и правних регулатива, успостављањем превентивних мера и увођењем надзора, као трајног деловања на плану:

 • процене ризика и утицаја антропогеног деловања у животној средини, моделовања ризика у животној средини, интегрисаног еколошког мониторинга и у стварању система еколошког менаџмента;
 • превенције негативних људских активности (поготово производних) које имају значајан утицај на природне екосистеме, уз контролу еколошких перформанси организација, институција и компанија;
 • ефикасне примене корективних акција у случајевима када је равнотежа већ нарушена;
 • ефективног процеса доношења одлука које регулишу утицај људских активности на природне вредности и ресурсе, с тим да капацитети и потенцијали животне средине за одржив људски развој не буду нарушени путем правовременог и ефикасног идентификовања, планирања, имплементације и надзора корективних мера и укупне регулативе у области заштите животне средине.

У садашњем тренутку недовољан је број стручњака са компетицијама за процену и управљање ризицима у животној средини.  Потреба за оваквим профилом стручњака постоји у многим државним институцијама, органима државне управе, инспекцијским службама и истраживачким центрима различитих државних, приватних и јавних предузећа, пројектним тимовима (приликом израде просторно-планске и урбанистичке документације, студија процена утицаја и ризика на животну средину, студија заштите појединих подручја итд), консултантским фирмама (не само из области заштите животне средине), већ све више у сфери тзв. екоиндустрије и инвестиционог програма, невладином сектору који преферира јавност и ефикасну заштиту и унапређење животне средине и еколошку едукацију становништва.

Основни циљ студијског програма мастер академских студија управљање ризицима у животној средини је проширивање и продубљивање знања у односу на основне студије у правцу стицања интегрисаног знања и разумевања научних основа, управљачких модела и вештина фокусираних на анализу и управљање ризицима у животној средини.

Савремени еколошки проблеми и појаве настају интеракцијом више различитих фактора кроз њихову умреженост. Задатак сваког аналитичара је да препозна све те аспекте. Због тога је један од циљева овог програма да студенти овладају препознавањем и економских и социјалних елемената који изузетно утичу на животну средину. Кључна је њихова оспособљеност за:

 • сагледавања широке лепезе загађења и путева деградације медијума животне срединедетекције, идентификације и динамике хемијских агенаса унетих у животну средину и основним физичко-хемијским факторима који утичу на такво понашање; 
 • израду модела анализе еколошког ризика у животној средини кроз основне фазе формулације, анализе и карактеризације ризика, идентификовање циљева процене ризика, истраживање и идентификација опсега еколошког загађења и вероватноће штете и однос између загађујућих материја и ресурса на које оне утичу;
 • коришћење најбољих доступних техника управљања ризиком кроз формулисање и спровођење политике смањења друштвеног ризика одређене еколошке опасности;
 • коришћења напредних информационих технологија, програма и алата за симулацију еколошких процеса који угрожавају животну средину;
 • идентификацију и карактеризацију ресурса и ризика (заштита и експлоатација ресурса, специфичности управљања обновљивим и необновљивим ресурсима, штедња ресурса) уз допринос заштити и унапређивању природе (биолошке, геолошке и предеоне разноврсности), очувању општекорисних функција природе и природне равнотеже;
 • одрживо коришћење природних ресурса на начине којима се не угрожава разноврсност и функционисање природних система и процеса уз примену мера и услова заштите природе, превасходно у коришћењу природних ресурса и заштићених природних добара, планирању и уређењу амбијенталних целина и простора;
 • системски приступ управљању квалитетом животне средине (стандардизовани системи: BS7750, EMAS, ISO 14000, везе између појединих система, планирање, увођење и провера система, сертификација система) уз процене и примену сложених управљачких концепата и модела да би се решили садашњи и будући еколошки изазови (примене различитих модела и стандарда квалитета  ризика и еколошке штете, опасности и хазардних ситуација и утицаја);
 • стицање профилисаних знања из природних, техничких и друштвено-хуманистичких наука, укључујући и примене методологија потребних за анализе система, глобалних информационих система, моделовања, и сл. чиме се постиже овладавање концептуалним основама стратегијског и оперативног очувања и унапређивања животне средине.

Табела 5.1б.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  за студије другог степена студија: МАС, МСС и САС

Редни број Шифра Назив Сем. Активна настава Ост. ЕСПБ Обавезни/
ИзборниО/И
Тип предмета
П В  ДОН СИР/ПИР
ПРВА ГОДИНА
6У1ПРУ Процена ризика и утицаја на животну средину 1. 4 4 1 7 О Стручно-апликативни
6У1МРЗ Моделовање ризика у животној средини 1. 4 2 1 7 О Стручно-апликативни
6У1ИБ1 Изборни блок УР 1 (1 од 3) 1. 6
6У1АЕК Амбијенталне екологија 1. 2 2 6 И Научно-стручни
6З1ЕМТ Еколошки мониторинг 1. 2 2 6 И Стручно-апликативни
6З1СЕБ Систем еколошке безбедности 1. 2 2 6 И Научно-стручни
60ПРАК Стручна пракса 1. 6 5 О Научно-стручни
6З1МНР Методологија научно-истраживачког рада 2. 4 4 7 О Теоријско-методолошки
6У1ХЕК Хазард и еколошке катастрофе 2. 3 2 1 7 О Теоријско-методолошки
6У1ИБ2 Изборни блок УР 2 (1 од 3) 2. 6
6У1СЕМ Систем еколошког менаџмента 2. 2 2 6 И Академско-општеобразовни
КП1ПУК Прилагођавање и ублажавање последица климатских промена 2. 3 2 6 И Теоријско-методолошки
6У1ВЕС Вредновање екосистемских услуга 2. 2 2 6 И Теоријско-методолошки
6М1ПМР Предмет мастер рада 2. 2 1 О Научно-стручни
6М1МАС Завршни мастер рад 2. 6 15 О Научно-стручни
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и ЕСПБ на години 19-20 16 5 12 61
Укупно часова активне наставе на години 40-41
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија 40-41 12 61

 

Pozovite nas