NAVIGACIJA

Мастер академске студије

Miloš Nikolić

Координатор за наставу
milos.nikolic@futura.edu.rs
+381 60 69621 21

Milos-Nikolic

Факултет реализује мастер академске студије у трајању од једне године (60 ЕСПБ) за студенте који су завршили четворогодишње основне академске студије.

У зависности од избора студијског програма мастер програми образују стручњаке који ће на темељу широког знања из области примењене екологије, односно управљање природним ресурсима, екоремедијационим техникама у функцији унапређења стања животне средине и систему управљања ризика у животној средини, бити припремљени за самосталан  научно-истраживачки рад у институцијама које се баве фундаменталним и примењеним истраживањима, као и практичним применама најболљих доступних техника у пракси.

У зависности од одабраног усмерења (Заштита животне средине, Интегрално управљање природним ресурсима и Управљању ризицима у животној средини) по завршетку мастер студија формирају се стручњаци способни за истраживачки и пројектни рад у истраживачким центрима из области заштите животне средине, заводима за заштиту природе и националним парковима, органима државне управе и локалне самоуправе, инспекцијским службама и истраживачким центрима различитих државних, приватним и јавним предузећима и цивилном сектору на пословима који су директно индиректно везани за заштиту животне средине.

По завршетку мастер академских студија стиче се стручни назив – звање – Мастер аналитичар заштите животне средине.

Структуру студијских програма чини скуп обавезних и изборних студијских подручја (предмета) чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе другог степена академских студија образовно-научног поља Природно-математичких и Друштвено хуманистичких наука.

Курикулуми студијских програма чине укупно 26 Курикулума предмета обавезних и изборних) и обавезан практичан рад (самосатлно истраживање студената).

Сваки предмет из студијског програма исказан је бројем ЕСПБ, а обим студија изражен је збиром ЕСПБ.

Студијски програми су саглашени са основним принципима европског система студија дефинисаног у оквирима Болоњске декларације. Програми су усклађени са акредитованим програмима иностраних високошколских установа. Такође је усаглашен са европским стандардима у погледу

ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ КОНФЕРЕНЦИЈА МАСТЕР РАДОВА