OPIS PROGRAMA

Nazivi studijskih programa

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura akreditovao je dva diplomska studijska programa:

Master akademske studije – program: 2014/2015
Trajanje:
  2 semestra
Broj bodova: 
  60 ESPB bodova 
Zvanje:
  Master analitičar zaštite životne sredine
Školarina za upis 2013/2014:
  2000 EUR
 Moguće je plaćanje na rate, pri upisu se uplaćuje inicijalni depozit od 300 EUR. 
Master akademske studije – program: 2014/2015
Trajanje:
  2 semestra
Broj bodova: 
  60 ESPB bodova 
Zvanje:
  Master analitičar zaštite životne sredine
Školarina za upis 2013/2014:
  2000 EUR
 Moguće je plaćanje na rate, pri upisu se uplaćuje inicijalni depozit od 300 EUR. 
Master akademske studije – program: 2014/2015
Trajanje:
  2 semestra
Broj bodova: 
  60 ESPB bodova 
Zvanje:
  Master analitičar zaštite životne sredine
Školarina za upis 2013/2014:
  2000 EUR
 Moguće je plaćanje na rate, pri upisu se uplaćuje inicijalni depozit od 300 EUR. 

Vrsta studija i njihov ishod

 

Master akademske studije Zaštita životne sredine – ZELENE TEHNOLOGIJE imaju za cilj da obrazuje i osposobinovi profil stručnjaka u kontekstu sve većeg ugrožavanja životne sredine, očiglednih opterećenja daljeg razvoja i nastojanja savremene nauke i tehnologije da se minimiziraju nivoi zagađenja i degradacije, odnosno sačuvaju prirodni uslovi i civilizacijske vrednosti. Sve više su potrebna znanja o ambijentu ljudskog življenja, tokovima proizvodnje i razvoja kao i ulozi čoveka i njegovih ukupnih delatnosti u životnoj sredini, ali i novi koncepti proučavanja životne sredine u cilju što efikasnije i plodotvornije ne samo zaštite i očuvanja, već i inventivnog obnavljanja i oblikovanja životne sredine. Održivost razvoja i integralna zaštita životne sredine je prvorazredni interes savremene nauke, kao sinteza strukture saznanja, odnosno umrežavanja pojedinačnih prirodnih i društvenih disciplina u okviru nove nauke o životnoj sredini. Studijski program se bazira na stručnom osposoljavanju studenata za procenu, analizitranje i sanaciju ekološke štete, a na raspolaganju su kursevi Ekoremedijacija, Ekosistemske tehnologije, Primena ekološkog modelovanja, Metodologija naučnoistraživačkog rada, Ekološki monitoring, Mikrobiologija ekosistema, Sistem ekološke bezbednosti, Održivo upravljanje energijom, kao i kursevi Transformacija i transport supstanci u životnoj sredini i Tehnologija prerade otpadnih voda.

Master akademske studije  Integralno upravljanje prirodnim resursima – MENADŽMENT RESURSA  imaju za cilj da osposobe studente za vrednovanje prirodnih resursa, njihovu ekonomsku i ekološku valoruzaciju, odnosno osposobljavanje za mrežnu analizu i održivo upravljanje resursima. Na raspolaganju su kursevi Ekonomija prirodnog kapitala, Održivi razvoj i prirodni resursi, Metodologija procene ekološke štete, Metodologija naučnoistraživačkog rada, Očuvanje i unapredjenje genetičkih  resursa, Upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima, Prirodne vrednosti i održivi turizam, Očuvanje i unapredjenje bioloških vrednosti i resursa, Sistem ekološke bezbednosti i Globalna ekologija.

Master akademske studije Upravljanje rizicima u životnoj sredini – MENADŽMENT RIZIKA imaju za cilj da obrazuju i osposobe novi profil stručnjaka u kontekstu sve veće potrebe za analizom i upravljanjem rizicima u životnoj sredini koji proizilaze usled sve većeg tehnološkog ponašanja, oddnosno opterećenja razvoja. Globalne promene životne sredine, prirodne katastrofe, akcidenti i kontroverzne tehnologije doprineli su da upravljanje rizikom uđe u fokus nauke, vlada država i široke javnosti. Potreba za stručnim kadrovima za procenu kompleksnosti rizika u životnoj sredini je u porastu kako u Evropskim zemljama tako i u regionu Balkana. Neophodni su savremeni pristupi proučavanja procesa u cilju preventivnog delovanja. Na raspolaganju su kursevi Procena rizika i uticaja na životnu sredinu, Modelovanje rizika u životnoj serdini, Upravljanje rizicima u životnoj sredini, Metodologija naučnoistraživačkog rada, Sistem ekološke bezbednosti, Polutanti iz industrijskih procesa, Hazard i ekološke katastrofe, Sistem ekološkog menadžmenta, Međunarodno pravo i politika i Globalni monitoring životne sredine i bezbednosti.

 

 

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Nakon završenih master akademskih studija dobija se strucni naziv Master analitičar zaštite životne sredine

Uslovi za upis na studijske programe

Upis kandidata se vrsi na osnovu konkursa koji raspisuje Univerzitet Metropolitan, a realizuje Fakultet za primenjenu ekologiju. Da bi kandidat konkurisao za upis na master akademske studije neophodno je da ima završene osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine.
Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog na osnovnim studijama. Na osnovu kriterijuma iz Konkursa Univerzitet Metropolitan Komisija za prijem studenata sačinjava rang listu prijavljenih kandidata. Pravo upisa na diplomske akademske studije stiče kandidat, koji je na rang listi rangiran u okviru broja studenata predviđenih za upis.

Lista obaveznih i izbornih studijskih područja, odnosno predmeta sa okvirnim sadržajem

Ovde  možete pogledati listu obaveznih i izbornih predmeta sa ESPB bodovima, brojem časova nastave i vežbi kao i okvirni sadržaj predmeta.

Bodovna vrednost svakog predmeta

U tabelama  je iskazan broj ESPB bodova svakog predmeta u okviru studijskog programa.

Bodovna vrednost završnog rada na diplomskim akademskim studijama

Nakon odslušanih i položenih svih ispita predvidjenim planom i programom studija, obavezna je odbrana završnog rada koji je nastao samostalnim istrazivačkim radom, a nosi 25 ESPB. Student na master akademskim studijama treba da sakupi 60 ESPB bodova da bi dobio diplomu i zvanje Master analitičar zaštite životne sredine.