NAVIGACIJA

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН

Факултет за примењену екологију „Футура“

БЕОГРАД

 

На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018) и чл. 72. и 89. Статута Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију „Футура“, декан Факултета дана 3. фебруара 2021. године расписује

К О Н  К У Р С

 

за стицање звања и заснивање радног односа, за следећа радна места:

 1. Наставник за уже научне области: Управљање ресурсом земљишта и Заштита, очување и унапређење биоресурса и генетичких ресурса – један извршилац.
 2. Наставник за уже научне области: Екохидрологија и очување водних ресурса, Глобални мониторинг животне средине и безбедности и Технолошки процеси у заштити животне средине – један извршилац.

 Начин пријаве: : Кандидати који испуњавају услове конкурисања, потребно је да попуне пријаву коју могу да преузму Овде

Попуњенa пријава и допунскa документацијa (оверене копије диплома;  списак објављених радова; очитану личну карту или копију личне карте без чипа; уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи) достављају се електронски на мејл konkurs@futura.edu.rs и поштом или лично на адресу: Факултет за примењену екологију Футура, Београд, Пожешка 83а, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

На основу чл. 28. Правилника о условима и поступку избора наставника и сарадника на Факултет за примењену екологију „Футура“, декан дана 14. јануара 2021. године даје следеће

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима

Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију „Футура“ дана 14. децембра 2020. године расписао је конкурс за за стицање звања и заснивање радног односа, на који су се пријавили следећи кандидати:

 1. Наставник за уже научне области: Технолошки процеси у заштити животне средине – један извршилац.
 • др Бранислав Вулевић.

Факултет дана 14. јануара 2021. године на својој интернет презентацији ставља на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника, у трајању од 15 дана.

Извештај можете преузети на следећем линку

Извештај и конкурсни материјал налазe сe у библиотeци Факултeта и доступни су свим заинтeрeсованим у радно врeмe библиотeкe.

На основу чл. 28. Правилника о условима и поступку избора наставника и сарадник на Факултет за примењену екологију „Футура“, декан дана 11. јануара 2021. године даје следеће

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима

 

Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију „Футура“ дана 14. јануара 2021. године расписао је конкурс за за стицање звања и заснивање радног односа, на који су се пријавили следећи кандидати:

 1. Наставник за уже научне области: Социјална екологија и Одрживи развој – један извршилац.
 • др Биљана Продовић Милојковић.

Факултет дана 11. јануара 2021. године на својој интернет презентацији ставља на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника, у трајању од 15 дана.

Извештај можете преузети на следећем линку

Извештај и конкурсни материјал налазe сe у библиотeци Факултeта и доступни су свим заинтeрeсованим у радно врeмe библиотeкe.

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН

Факултет за примењену екологију „Футура“

БЕОГРАД

 

На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018) и чл. 72. и 89. Статута Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију „Футура“, декан Факултета дана 14. децембра 2020. године расписује

К О Н  К У Р С

за стицање звања и заснивање радног односа, за следећа радна места:

 1. Наставник за уже научне области: Социјална екологија и Одрживи развој – један извршилац.
 2. Наставник за уже научне области: Технолошки процеси у заштити животне средине – један извршилац.

 

Начин пријаве: : Кандидати који испуњавају услове конкурисања, потребно је да попуне пријаву коју могу да преузму Овде

Попуњенa пријава и допунскa документацијa (оверене копије диплома;  списак објављених радова; очитану личну карту или копију личне карте без чипа; уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи) достављају се електронски на мејл konkurs@futura.edu.rs и поштом или лично на адресу: Факултет за примењену екологију Футура, Београд, Пожешка 83а, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Обавештавамо лица која су завршила основне и мастер академске студије завршила у време док је Факултет за примењену екологију Футура био у саставу Универзитет Сингидунум, а којима нису издате дипломе из било ког разлога, да ће, у складу са Законом о високом образовању и мишљењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја, њихове дипломе бити издате од стране Универзитета Метрополитан.

О тачном датуму и месту издавања дипломе Факултет ће издати накнадно обавештење на званичној интернет презентацији у току децембра текуће године.

На основу чл. 28. Правилника о условима и поступку избора наставника и сарадника  на Факултет за примењену екологију „Футура“, декан дана 6. новембра 2020. године даје следеће

 ОБАВЕШТЕЊЕ

о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима

Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију „Футура“ дана 11. септембра 2020. године расписао је конкурс за за стицање звања и заснивање радног односа, на који су се пријавили следећи кандидати:

 1. Наставник за уже научне области: Одрживи развој, Инклузија и еколошка економија, Еколошка политика и Социјална екологија – један извршилац.
  • др Виктор Радун.

Факултет дана 6. новембра 2020. године на својој интернет презентацији ставља на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника, у трајању од 15 дана.

Извештај можете преузети на следећем линку

Извештај и конкурсни материјал налазe сe у библиотeци Факултeта и доступни су свим заинтeрeсованим у радно врeмe библиотeкe.

Дана 12.11.2020. са почетком у 12.30 часова у информатичком кабинету Факултета за примењену екологију Футура, на адреси Пожешка 83а, одржаће се јавна одбрана дипломског рада кандидата Александра Павловића Еколошка исплативост електричних возила.

 

 

У суботу, 31. октобра 2020. године у Специјалном резервату природе Засавица одржан је округли сто у организацији удружења „Стаклено звоно“. Учесници овог догађаја били су и представници Факултета за примењену екологију Футура – професори др Мирјана Бартула, др Радомир Мандић и др Јордан Алексић, асистент мсц Слободан Стефановић, као и студенти основних и мастер студија. Основне теме овог скупа о којима се водила дискусија биле су стратешки и законодавни оквир заштите природе у Републици Србији, проблеми и изазови у управљању заштићеним природним добрима и значај и улога студијских посета заштићеним природним добрима у процесу едукације студената.