Konkurs za prijem saradnika u nastavi i asistenata

Na osnovu Statuta fakulteta za primenjenu ekologiju i člana 72. Zakona o visokom obrazovanju, dekan fakulteta raspisuje:

Konkurs za prijem saradnika u nastavi i asistenata.

Konkurs je otvoren za sve naučne oblasti – Nauke o zaštiti životne sredine; Sistem zaštite životne sredine; Društveno humanistička oblast; Matematičko informatička oblast.

Uslovi za prijavljivanje na konkurs su:

  • završene osnovne akademske studije i upisane master studije ili upisane doktorske studije ili odbranjena doktorska disertacija.
  • Minimalni ukupni prosek sa predhodnih nivoa studija 8.

Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je poslati:

  • Skeniranu diplomu završenih osnovnih akademskih studija (ili uverenje o diplomiranju); master studija, magistarskih studija ili diplomu o stečenom zvanju doktora nauka.
  • Skeniran izvod iz matične knjige rođenih;
  • Skenirana prva strana indeksa sa master ili doktorskih studija ukoliko je kandidat završio samo osnovne akademske studije.
  • CV

Potrebnu dokumentaciju slati na e-mail konkurs@futura.edu.rs  Rok za prijavljivanje je 10.01.2013. godine.

 

Pozovite nas