„DEGRADIRANI PROSTORI & EKOREMEDIJACIJA“

Beograd – Viminacijum, 21. i 22. maj 2010.

Međunarodna konferencija «Degradirani prostori & ekoremedijacija»,  nastavila je raspravu stručne javnosti o problemu degradiranih prostora u Srbiji, iniciranoj na međunarodnoj konferenciji «Ekoremedijacija 1», održanoj u Paraćinu 2007 i istakla potrebu za integralnim pristupom  rešavanju ovog problema, što podrazumeva izradu jedinstvene baze podataka zatečenog stanja degradiranih prostora Republike Srbije, integrisanu u ekološki informacioni sistem (EIS) i saradnju svih relevantnih institucija, stručnjaka, predstavnika zagađivača i lokalnog stanovništva na implementaciji predloženih mera  ekoremedijacije.

 

Konferencija je organizovana u periodu od 21. do 22 maja 2010. godine u Beogradu i Viminacijumu,  sa ciljem razmene znanja, iskustava i podataka sa eminentnim stranim i domaćim stručnjacima  iz oblasti ekoremedijacije.  Konferenciji je prisustvovalo ukupno 46 učesnika  iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovačke i Nemačke, a prijavljeno je više od 50 naučnih radova  iz oblasti identifikacije degradiranih prostora, integralnog upravljanja degradiranim prostorima, metoda remedijacije i zelenih tehnologija. Pripremljen je i odštampan Zbornik izvoda svih prijavljenih radova koje je odobrio Programski  odbor konferencije.

 

Prvi dan konferencije održan je u Beogradu u prostorijama Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“. Predstavljene su projektne aktivnosti na polju biodegradacije i ekoremedijacije zemljišta u Srbiji (prof. dr Gordana Dražić),  kao i završenih i planiranih aktivnosti  na formiranju Ekološkog Informacionog Sistema degradiranih prostora Republike Srbije u okviru projekta „Degradirani prostori Republike Srbije“ (doc. dr Boris Vakanjac ).

U nastavku prvog dana skupa, tokom dve sesije koje su usledile, predstavljeno je ukupno 18 radova od strane stručnjaka Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Instituta za šumarstvo, Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja iz Beograda, Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Urbanističkog  zavoda Beograda,  Instituta za opštu i fizičku hemiju, Hemijskog  fakulteta Univerziteta u Beogradu, Gradskog zavoda za javno zdravlje iz Beograda,  Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Veterinarskog specijalističkog  instituta „Kraljevo“, Fakulteta za Evropske studije iz Slovačke  i LMBV International iz Nemačke, kao i Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“. Stručnjaci iz Međunarodnog centra za ekoremedijaciju iz Slovenije nisu bili u mogućnosti da prisustvuju konferenciji i predstave svoje radove.

 

Drugi dan međunarodne konferencije “Degradirani prostori & ekoremedijacija”, održan je u naučno-istraživačkom centru „Domvs scientiarvm”-Viminiacijum u Kostolcu.

 

Pored izlaganja radova predviđenih programom konferencije, predviđeno je i obeležavanje dana fakulteta /22. maj/.

Učesnici konferencije, profesori Fakuteta Futura, asistenti, saradnici i studenti su prvo obišli deponiju u Kostolcu kao jedan od značajnih pokazatelja degradacije prostora. Tokom prilaska Viminacijumu mogli su se videti i površinski kopovi TE Kostolac B.

 

Učesnike je dočekao prof. dr Jordan Aleksić gde je u kraćem uvodnom izlaganju ukazao na degradirane prostore ali i degradacione procese koji se odvijaju na ovom području.

 

Konferencija je organizovana u atrijumu  „Domvs scientiarvm”-Viminiacijum sa početkom u 10.30 h rimskim posluženjem. Presedavajući sesijom – prof. dr Lidija Amidžić je otvorila konferenciju uvodnim izlaganjem, nakon čega su po predviđenom planu izlagani radovi:

  1. T. Potkonjak, Lj. Bajc, A. Vezmar, N. Potkonjak: Uloga strateške procene uticaja na životnu sredinu u kontekstu održivog razvoja- Studija slučaja grada Beograda
  2. M. Muslić, M. Hubanić, M. Omanović (Bosnia and Herzegovina): GIS u procesu gospodarenja urbanim zelenim površinama
  3. B. Vakanjac: Eksploatacija mineralnih sirovina – zagađenje i problemi – organizacija GIS baze podataka
  4. N. Andrić: Zagađivanje voda u Srbiji
  5. D. Šešlija, T. Milanković: “Zeleni krovovi ” kao metoda ekoremedijacije urbanih ekosistema
  6. S. Spasić, Z. Jakovljev, G. Dražić: Socio ekonomski aspekti ekoremedijacije
  7. D. Škobalj, Z. Jakovljev: Prostorne degradacije prouzrokovane industrijskom proizvodnjom u Republici Srbiji
  8. N. Layth: Vrsta zemljišta kao jedan od faktora od kojih zavisi brzina kretanja zagađivača
  9. S. Polić-Radovanović: Filozofija prostora i umetnost u degradiranom urbanom okruženju
  10. S. Polić-Radovanović: Degradirani prostori kao okruženje objekata kulturne baštine

 

Nakon izlaganja radova, uz predviđeni koktel obeležen je Dan fakulteta i Međunarodni dan Biodiverziteta sa svim učesnici i gostima. Predviđeni obilazak lokaliteta Viminacijum /Rimska grobnica cara Histilijana, ulazni deo sa ostacima kapije vojnog logora i ostatke rimskog kupatila “Terme”/ obavljen je u pratnji profesionalnog vodiča.

Završetak konferencije je održan po predviđenom rasporedu na Sporstkom aerodromu u Kostolcu, kako jedinstvenom primeru uspešne remedijacije pepelišta Termoelektrane “Drmno” koje je danas pretvorenu u zelenu avionsku pistu. Predsednik kluba Petar Čabović je dočekao učesnike i u kraćem izlaganju prikazao proces realizacije remedijacije pepelišta kroz prenamenu i rekultivaciju prostora.

 

Sam završetak konferencije obavljen je u salonu upravne zgrade aerodroma, gde se dekan fakulteta prof. dr Gordana Dražić zahvalila učesnicima i izrazila zadovoljstvo zbog uspešnog rada konferencije.

 

U neformalnom razgovoru nakon zatvaranja konferencije, predsednik Saveta fakulteta g-din Zoran Damjanović i direktor istraživačko razvojnog centra FPE Futura su sa predstavnicima RCADR, Divulje razmenili pozitivna iskustva u dosadašnjem radu i međusobnoj saradnji ove dve institucije i izrazili zadovoljstvo zbog stvorenih preduslova za nastavak uspešne buduće saradnje.

 

Galerija slika

Zbornik apstrakata

Zbornik radova

 

 

 

 

Pozovite nas