Konferencija: EKOREMEDIJACIJA I EKONOMSKA VALORIZACIJA VODNIH RESURSA – MODELI I PRIMENA

Sedma naučna nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Ekoremedijacija i ekonomska valorizacija vodnih resursa – modeli i primena“ održana je 04. i 05. oktobra 2018. godine u Institutu SUPERLAB u Beogradu (Vrčinu). Nosilac organizacije skupa je Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunum u saradnji sa Institutom SUPERLAB, a uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Fokus ovogodišnje konferencije je bio na vodnim resursima, odnosno na oblastima ekoremedijacije i na ekonomskoj valorizaciji vodnih resursa. Glavne teme skupa su bile: Biotehnološke inovacije za tretman upotrebljenih voda, Biološki tretman otpadnih voda, Monitoring i uticaj zagađenja na izvorištu, Procena rizika zagađenja vodnih resursa, Valorizacija vodnih resursa u zavisnosti od primene.

Konferenciji je prisustvovalo preko 90 učesnika iz obrazovno-naučnih institucija, nevladinih organizacija, javnih preduzeća i privrede. Skup je otvorila prof. dr Jelena Milovanović, dekan Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura i u svojoj prvoj reči ukazala na aktuelnost i značaj tema konferencije. Potom je prof. dr Gordana Dražić u uvodnom obraćanju prezentovala rezultate projekta „Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agroenergetskih useva“ koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Prvog dana, nakon svečanog otvaranja i uvodnih obraćanja, rad konferencije je realizovan kroz plenarna predavanja. Prvo predavanje na temu „Strateški ciljevi za unapređenje sistema upravljanja otpadom u Republici Srbiji u oblasti upravljanja otpadom“ održala je Radmila Šerović, viši savetnik i načelnik Odeljenja za upravljanje otpadom u Ministarstvu zaštite životne sredine. Naučni saradnik Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju dr Jelena Milić održala je predavanje „GHS kao regulatorni mehanizam za komunikaciju opasnosti i poboljšanje životne sredine“. Predavanje na temu „Bioremedijacija – tehnologija izbora za prečišćavanje podzemnih voda kontaminiranih zagađivačima naftnog tipa“ održala je dr Jelena Avdalović, naučni saradnik Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju. Potom je vanredni profesor dr Jovica Sokolović sa Tehničkog fakulteta u Boru održao predavanje „Primena antracita u prečišćavanju voda – svetska i praktična iskustva“. Dr Boris Vakanjac, vanredni profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, održao je predavanje pod nazivom „Eksploatacija šljunka i uticaj na vodne resurse“. Nakon pauze za ručak, usledila su plenarna predavanja iz oblasti monitoringa vode pod nazivom „Dobar status vodnih resursa u funkciji monitoringa“ koje je održala dr Vesna Ristić Vakanjac, vanredni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta i „Monitoring površinskih voda u Republici Srbiji“, koje je održao dr Vladimir Pavićević, docent Tehnološko-metalurškog fakulteta. Dr Božo Drašković, redovni profesor Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije održao je predavanje pod nazivom „Valorizacija vodnih resursa u Republici Srbiji“. Poslednje plenarno predavanje održala je dr Nina Maksimović-Sekulić, docent Visoke škole  modernog biznisa Beograd, pod nazivom „Standardi EU u oblasti upravljanja vodama I njihova primena u Republici Srbiji“.

Drugog dana rad konferencije je nastavljen oralnim prezentacijama radova u celini koje su bile podeljene u tri sukcesivne sesije. Prva sesija je bila posvećena inovacijama za tretman upotrebljenih voda i biološkom tretmanu otpadnih voda. U okviru druge sesije prezentovani su radovi koji su se odnosili na monitoring i uticaj zagađenja na izvorištu i procenu rizika zagađenja vodnih resursa, a u okviru treće sesije prezentovani su radovi iz oblasti valorizacije vodnih resursa u zavisnosti od primene.

Paralelno sa sesijama oralnih prezentacija realizovane su poster prezentacije i dve radionice za studente Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura: „Monitoring i uticaj zagađenja na izvorište“ i „Valorizacija vodnih resursa u zavisnosti od primene“. Radionice su kreirali i realizovali docent dr Dragoljub Bajić i istraživač saradnik MSc Marina Čokorilo-Ilić sa Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Značaj konferencija se ogleda u afirmaciji inovativnih rešenja, koja su efikasna i efektivna rešenja, koja imaju primenu u zaštiti i unapređenju tretmana vodnih resursa. Konferencija je svojim programom pružila učesnicima aktuelna naučna i stručna saznanja iz oblasti primenjenje ekologije, biotehnologije, bioremedijacije i održivog upravljanja vodnim resursima.

Zahvaljujemo se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Institutu SUPERLAB, kao i svim učesnicima konferencije.

Prezentacije

 

[st_gallery gallery=“11244,11237,11229,11228,11204,11206,11202,11207,“ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]

 

Pozovite nas