Šta je CV?
CV je skarćenica od latinskog naziva Curriculum Vitae koji u prevodu znači pregled ili tok života i predstavlja dokument koji na jasan i hronološki uređen način prezentuje kvalifikacije, iskustva i profil ličnosti.

Stuktura CV-a
Svaki CV u svojoj strukturi sadrži pet celina koje imaju za cilj da prezentuju kandidata na što detaljniji način. Na osnovu njega, poslodavac stvara sliku o kandidatu. Strukturu CV-a čine:

 

1) Lični podaci

U lične podatke ubrajaju se puno ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresa stanovanja, brojevi telefona (fiksnog i mobilnog), kao i e-mail adresa. Prilikom navođenja e-mail adrese treba navesti konkretnu, prikladnu, a ne neumesnu e-mail adresu. Preporuka je da se nikako ne unose podaci kao što su bračni status, verska pripadnost, nadimak. Kada je u pitanju dostavljanje fotografije, u koliko poslodavac navodi u konkursu obavezno prilaganje fotografije priložite je, ali obratite pažnju da bi trebalo da fotografija bude profesionalna i ozbiljna.

 

2) Profil kandidata

To je deo CV-a u kome kandidat ostavlja lični pečat, predstavljajući lične osobine i sposobnosti. U ovom delu se najčešće navode osobine koje dominiraju kod kandidata. U svakom konkursu poslodvac navodi kakve kandidate očekuje, pa je preporuka obratiti pažnju na osobine zahtevane od strane poslodavca. Najčešće poslodavci očekuju ambiciozne, kreativne, odgovorne, timski orijentisane kandidate, sposobne za rad pod pritiskom, a na vama je da svoj CV prilagodite u skladu sa realnom sopstvenom slikom.

 

3) Obrazovanje

U ovom delu CV-a kandidat navodi podatke o obrazovanju obrnutim hronološkim redom, tj.od poslednjeg stečenog. Navodi se naziv obrazovne ustanove, period obrazovanja, nivo obrazovanja, kao i stečena znanja, uz prosek ostvaren tokom školovanja, ukoliko je veći od 8,00.

 

4) Profesionalno (radno) iskustvo

U ovom delu se navode sva profesionalna iskustva koja mogu da podrazumevaju radne prakse, volontiranja, Work&Travel i slične aktivnost u kojima je kandidat sticao radna iskustva, a koja mogu bizi značajna za radne navike i kvalitet koji poslodavac očekuje. U koliko je kandidat sa dugogodišnjim radnim iskustvom, centralni deo CV-a je o radnom iskustvu, pa će poslodavac veliku pažnju posvetiti upravo ovom delu. Po pravilu se podaci o profesionalnom iskustvu navode obrnutim hronološkim redom, tj.od poslednjih, aktuelnih aktivnosti ka početnim.

 

5) Ostale sposobnosti

Karakteristike kandidata koje nisu direktno povezane sa pozicijom za koju se prijavljujete, ali posredno mogu prezentovati vas kao andidata, navode se u delu o

cvostalim sposobnostima kandidata. Predstavite vaše poznavanje rada na računaru, poznavanje stranih jezika, uz navođenje nivoa znanja jezika, zatim neka specifična interesovanja, posedovanje vozačke dozvole, članstvo u nekim važnim profesionalnim organizacijama i sl. Možete navesti i bavljenje sportom kako biste istakli svoju opredeljenost za disciplinu, dobre radne navike i timski rad.

 

Dodatni saveti za pisanje CV-a

 

 • Koristite hartiju bele boje u formatu A4
 • Tekst pišite u Times New Roman ili Arial, veličine 10-14
 • Pridržavajte se strukture CV-a
 • Struktuirajte podatke selektujući važne i reprezentativne od manje važnih
 • Obratite pažnju na gramatičke, pravopisne i štamparske greške
 • Pišite u trećem licu jednine
 • Ažurirajte vaš CV
 • Pravilo je da svi podaci koje navodite budu istiniti , jer se oni uvek mogu proveriti

 

MOTIVACIONO (PROPRATNO) PISMO

Šta je motivaciono pismo?

Sam naziv ukazuje da ovo pismo „prati“ CV uz opis motivacije kandidata za prijavu za posao. Propratno pismo je lični pečat svakog kandidata i poželjno je da mu se posveti pažnja prilikom pisanja kako bi se predstavili poslodavcu u što boljem svetlu. Njegova svrha je da prezentuje sposobnosti kandidata i uz podatke iz CV-a izdvoji ga u grupu kandidata za inervju sa poslodavcem.

Struktura motivacionog pisma 

Ovo pismo obavezno sadrži zaglavlje, četiri pasusa tematski definisana i završni pozdravni deo.

 1. Zaglavlje je deo u kome se navode ime i prezime osobe kojoj upućujete pismo i pun naziv kompanije
 2. Prilikm pisanja prvog pasusa navedite za koju poziciju, radno mesto konkurišete, kao i na koji način ste saznali za konkurs navodeći izvor i datum objavljivanja konkursa.
 3. Drugi pasus predstavlja najvažniji deo jer u njemu treba predstaviti veštine i znanja koji su relevantni za poziciju za koju konkurišete, ukazujući da svojim dosadašnjim obrazovanjem i iskustvom odgovarate potrebama upražnjenog radnog mesta i da ste baš vi osoba koja je odgovarajuća za to radno mesto.
 4. U terećem pasusu prezentujte vaša saznanja o kompaniji i njenom pozicioniranju na tržištu. Objasnite zbog čega želite da radite na tom poslu i u toj kompanji i zašto ste Vi kandidat koji bi trebalo da bude izabran. Pokažite spremnost za dalja usavršavanja, kao i jaku motivaciju i spremnost da doprinesete timu i kompaniji.
 5. Četvrti pasus je deo u kome završavate motivaciono pismo tako što se zahvaljujete na odvojenom vremenu provedenom u čitanju vašeg CV-a i moivacionog pisma.

Dodatni saveti za pisanje propratnog (motivacionog) pisma

 • Preporuka je da izrazite svoju zainteresivanost za dodatnim obrazloženjima, ukoliko je to potrebno, da nevedete dokumentaciju, ukoliko je prilažete, kao i da naglasite da očekujete inervju ili testiranje.
 • Propratno pismo završite pozdravm (Srdačan pozdrav, Sa poštovanjem, Sa uvažavanjem i sl.) i vaše puno ime i prezime, kao i zvanje koje ste stekli u procesu obrazovanja.
 • Pismo pišite u prvom licu jednine
 • Koristite hartiju bele boje, font slova Times New Roman ili Arial, veličine 10-14, maksimalno dužine jedne stranice.
 • Pišite u kratkim i sažetim rečenicama, jasnim terminima.
Pozovite nas