аучноистраживачка јединица ФПЕ Футура је акредитован за обављање научноистраживачке делатности у области природно-математичких и друштвених наука, заштите животне средине и екологије природног капитала.

Факултет у свом саставу има Институт Футура, научноистраживачку организациону јединицу (без својства правног лица). Превасходни задатак Института Футура је извршавање научноистраживачких задатака у области основних, развојних и примењених истраживања и консалтинга. Стратешки правац развоја Института, предлагање и реализацију научних пројеката и проверу квалитета остварених резултата пројеката врши Научни одбор.

Резултати научноистраживачког рада окренути су привреди и друштву у најширем смислу речи. Тежиште је на примењеним истраживањима која ће имати непосредан ефекат на мењање праксе, било да је реч о интеграцији Србије у Европску унију, побољшању конкурентности српске привреде и предузећа у Србији, или о даљем развоју и јачању едукативних институција.

Савет Факултета именује Научни одбор на период од три године.

Задаци Института Футура су:

 • старање о остваривању научне и истраживачке делатности у оквиру плана и програма научног рада;
 • извршавање поверених научноистраживачких задатака, на основу уговора закључених са заинтересованим органима и организациј ама;
 • усавршавање научних и наставних метода у области примењене екологије и интегративног менаџмента, европских интеграција, јавне политике и управе;
 • помагање у извођењу наставе на студијама другог и трећег степена, а посебно организовање и омогућавање извођења научноистраживачке праксе студената;
 • организација конференција, округлих столова, стручних трибина, семинара, обука, симпозијума, стручних састанака и других облика научног рада;
 • успостављање сарадње са привредним субјектима, јавним сектором, другим факултетима и научноистраживачким институцијама у земљи и иностранству;
 • објављивање научних резултата и истраживачког рада у виду монографија, зборника, часописа и других електронских и штампаних издања;
 • спровођење примењених и развојних истраживања;
 • истраживање еколошких и друштвених процеса, система и идеја на националном и међународном нивоу;
 • унапређивање и осавремењавање наставних садржаја, програма и процеса на свим нивоима студија, применом најновијих научних и истраживачких достигнућа;
 • укључивање студената у научноистраживачке пројекте, а у складу са њиховим самосталним радовима у току студија (семинарски, завршни радови, магистарске тезе, докторске дисертације);
 • праћење менторског рада професора и асистената са студентима који су се определили за научноистраживачки рад;
 • пружање услуга пословног саветовања;
 • израда стручних анализа;
 • израда студија случајева на примерима предузећа која послују у Србији;
 • организација гостујућих предавања;
 • остваривање услова за стално учешће научноистраживачког подмлатка на научним скуповима, студијским боравцима и другим облицима усавршавања како у земљи, тако и у иностранству;
 • праћење развој а даровитих студената Факултета током студиј а у сарадњи са Центром за каријерно вођење и саветовање;
 • пружање помоћи студентима у погледу њиховог опредељења за научноистраживачки рад;
 • праћење заступљености студената у научноистраживачком раду на Факултету.

Организација, начин рада, надлежности и финансирање рада Института Футура ближе се уређује Правилником о раду Института.

У оквиру Института специјализовани су Центри и то:

 • ЦОРР(Центар за одрживи рурални развој);
 • ЦЕРМ (Центар за екоремедијацију);
 • ЦЕБ (Центар за екобезбедност);
 • ЦЕР (Центар за економију ресурса);
 • ЦИЕ (Центар за интегративну екологију);

Радом центара руководи Руководилац центра кога именује декан на предлог руководиоца Института. Руководилац центра се именује на период од три године. За свој рад руководилац центра одговоран је декану и руководиоцу Института.

Факултет је ставио акценат на научноистраживачки рад са циљем развоја науке и унапређења квалитета наставе, усавршавања научног подмлатка, увођења студената у научноистраживачки рад, као и стварања материјалних услова за развој факултета. Научноистраживачки рад се на институционално-организован начин одвија у оквиру Института, као научноистраживачке организационе јединице Факултета.
Институт Футура је посвећен развоју научноистраживачког подмлатка кроз следеће активности:

 • обезбеђивање услова за избор и пријем најбољих и најталентованијих студената Факултета који исказују интересовање и способности за научноистраживачки рад, у звање сарадника у настави;
 • истраживање у оквиру привреде, предузетничке идеје, иницијативе, иновације;
 • укључивање већег броја сарадника, асистената и студената у научноистраживачке и стручни рад који организује Факултет као и у пројекте које реализује Факултет;
 • упућивање младих истраживача на конференције, семинаре, радионице и програме обуке из области природно-математичких и друштвено-хуманистичких наука које организују домаће и међународне стране научне и стручне установе;
 • упућивање младих истраживача на усавршавање у земљи и иностранству, на основу сарадње коју Факултет остварује са другим научноистраживачким организацијама, а посебно у оквиру ТЕМПУС пројекта који се реализују;
 • (су)финансирање издавања научних публикација младих истраживача;
 • унапређење, осавремењавање и обогаћивање наставних садржаја на предметима студијских програма свих нивоа студија кроз укључивање и примену резултата научноистраживачког рада.

У складу са Статутом, као и Програмом научноистраживачког рада и Програмом развоја научно- истраживачког подмлатка, донетим септембра 2014. године за период од 2014. до 2015. године, Факултет подстиче и обезбеђује услове наставницима, сарадницима и студентима да се активно баве научноистраживачким и стручним радом и да што чешће обј ављују резултате тог рада.

Институт развија и негује домаће и међународне везе и односе са сродним институцијама. Ради поспешивања међународне и домаће научне сарадње успостављен ј е научни савет Института. До сада Институт је потписао споразуме о сарадњи, а намера је да се тај број повећава и да се сарадња са предузећима, научноистраживачким институцијама, невладиним организацијама, универзитетима и државном управом прошири.

Факултет развија и негује партнерства са сродним институцијама – привредом, државним и међународним организацијама и невладиним сектором,поред мање формалних видова сарадње.

Pozovite nas