Информатор о раду Факултета за примењену екологију Футура, Универзитета Сингидунум у Београду (у даљем тексту: Факултет) објављује се у складу са чланом 39 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а према Упутству за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Сл.гласник РС“, бр.68/2010).

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица за приступ информацијама од јавног значаја.

Садржај информатора

 1. Основни подаци о факултету и информатору
 2. Организациона структура
 3. Опис функција органа факултета
 4. Правила у вези са јавношћу рада
 5. Списак најчешћих тражених информација од јавног значаја
 6. Надлежност, овлашћења и обавезе факултета
 7. Поступање у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза
 8. Прописи које факултет примењује у свом раду
 9. Услуге које факултет пружа заинтересованим лицима
 10. Поступак ради пружања услуга
 11. Преглед података о пруженим услугама
 12. Подаци о приходима и расходма
 13. Подаци о јавним набавкама
 14. Подаци о државној помоћи
 15. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима
 16. Подаци о средствима рада
 17. Чување носача информација
 18. Врсте информација у поседу
 19. Врсте информација којима факултет омогућава приступ
 20. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама

Погледајте цео информатор icon_pdf

 

 

Pozovite nas