NAVIGACIJA

Групне адресе

ПЛАН НАСТАВЕ за ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Смер ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Школске 2020/2021. године

 

1. година
Обавезни предметиИзборни предмети
Зимски семестар
1.Основе биологије5.Физичко загађивање животне средине
osnove.biologije@futura.edu.rsfizicko.zagadjenje@futura.edu.rs
2.Економија животне средине и ресурса6.Енглески језик А
ekonomija.zivotne.sredine1@futura.edu.rsengleski.jezik.a@futura.edu.rs

 

3.Информациони системи у заштити животне средине  
informacioni.sistemi@futura.edu.rs
4.Управљање ресурсом отпада  
upravljanje.resursom.otpada@futura.edu.rs
 
2. година
Обавезни предметиИзборни предмети
Зимски семестар
1.Физика животне средине5.Управљање водним ресурсима
fizika.zivotne.sredine@futura.edu.rsupravljanje.vodnim.resursima@futura.edu.rs
2.Заштита биодиверзитета  
zastita.biodiverziteta@futura.edu.rs
3.Рециклажна индустрија  
reciklazna.industrija@futura.edu.rs
4.Физичко загађивање животне средине  
 fizicko.zagadjenje2@futura.edu.rs
 

 

 

3. година
Зимски семестарИзборни предмети
Летњи семестар
1.Екотоксикологија4.Заштита и унапређење шумских и ловних ресурса
ekotoksikologija@futura.edu.rszastita.i.unapredjenje.s@futura.edu.rs
2.Менаџмент животне средине5.Очување и унапређење урбаних екосистема
menadzment.zivotne.sredine@futura.edu.rsurbani.ekosistemi@futura.edu.rs
3.Еколошко право и природни ресурси  
ekolosko.pravo@futura.edu.rs
 

 

4. година
Обавезни предметиИзборни предмети
Зимски семестар
1.Екосистемске технологије4.Природни хазард
ekosistemske.tehnologije@futura.edu.rsprirodni.hazard@futura.edu.rs
2.Екоклиматологија  
ekoklimatologija@futura.edu.rs
3.Управљање пројектом заштите животне средине  
upravljanje.projektima@futura.edu.rs

 

 

ПЛАН НАСТАВЕ за ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Смер ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

1. година
Обавезни предметиИзборни предмети
Зимски семестар
1.Економија животне средине и ресурса5.Квантитативне методе
 ekonomija.zivotne.sredine1@futura.edu.rs kvantitativne.metode@futura.edu.rs

 

2.Основе економије6.Енглески језик А
 osnove.ekonomije@futura.edu.rs engleski.jezik.a@futura.edu.rs
3.Информатика  
 informatika@futura.edu.rs  
4.Управљање ресурсом отпада  
 upravljanje.resursom.otpada@futura.edu.rs  
 
2. година
Обавезни предметиИзборни предмети
Зимски семестар
1.Јавни, приватни и цивилни сектор у одрживом развоју5.Управљање водним ресурсима
 javni.privatni.sektor@futura.edu.rs upravljanje.vodnim.resursima@futura.edu.rs
2.Заштита биодиверзитета  
 zastita.biodiverziteta@futura.edu.rs  
3.Рециклажна индустрија  
 reciklazna.industrija@futura.edu.rs  
4.Макроекономски принципи  
 makroekonomski.principi@futura.edu.rs  
    
 
3. година
Обавезни предметиИзборни предмети
Зимски семестар
1.Менаџмент животне средине3.Заштита и унапређење шумских и ловних ресурса
 menadzment.zivotne.sredine@futura.edu.rs zastita.i.unapredjenje.s@futura.edu
2.Еколошко право и природни ресурси4Очување и унапређење урбаних екосистема
 ekolosko.pravo@futura.edu.rs urbani.ekosistemi@futura.edu.rs
    
    
 
4. година
Зимски семестар
Обавезни предметиИзборни предмети
1.Методологија вредновања еколошке штете5.Међународна регулатива у заштити животне средине
    
2.Климатске промене и глобална економија  
    
3.Управљање пројектом заштите животне средине  
 upravljanje.projektima@futura.edu.rs