Fakultet Futura

Master studije
Ekonomija životne sredne i klimatske promene

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Nakon završenih jednogodišnjih studija i osvojenih 60 ESPB bodova stiče se stručni naziv – master analitičar zaštite životne sredine.

Vrsta studija i ishod procesa učenja

Savladavanjem studijskog programa Ekonomija životne sredine i klimatske promene, master akademskih studija, kompetencije studenata ogledaće se kroz sposobnost definisanja i planiranja rešenja u oblasti klimatskih promena, a koje će steći kroz uspostavljanje sistema kvaliteta i standardizacije, kao sistema ekološke bezbednosti, putem primena odgovarajućih standarda i pravnih regulativa, uspostavljanjem preventivnih mera i uvođenjem nadzora, kao trajnog delovanja na planu:

–           Procene, identifikacije i adaptacije na rizike klimatskih promena, procene uticaja antropogenog delovanja na životnu sredinu, modelovanja klimatskih promena, integrisanog ekološkog monitoringa, upravljanja rizicima klimatskih promena i u stvaranju sistema ekološkog menadžmenta;

–           Prevencije svih negativnih ljudskih aktivnosti (naročito proizvodnih) koje imaju značajan uticaj na prirodne ekosisteme, uz kontrolu ekoloških performansi organizacija, institucija i kompanija;

–           Efikasne primene korektivnih akcija u slučajevima kada je ravnoteža već narušena, posebno kada su posledice klimatskih promena već vidljive;

–           Efektivnog procesa donošenja odluka koje regulišu uticaj ljudskih aktivnosti na prirodne vrednosti i resurse, s tim da kapaciteti i potencijali životne sredine za održiv ekonomski razvoj ne budu narušeni putem pravovtemenog efiksnog edentifikovanja, planiranja, implementacije i nadzora korektivnih mera i ukupne regulative u oblsti klimatskih promena i zaštite životne sredine u celini.

Savladavanjem studijskog programa Ekonomija životne sredine i klimatske promene, master akademskih studija,  student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

  • veštinu sakupljanja, interpretiranja i procenjivanja relevantnih informacija i podataka za analizu rizika od klimatskih promena;
  • identifikaciju ranjivih segmenata;
  • sposobnost primene modelovanja rizika od klimatskih promena u životnoj sredini, odnosno  praktične primene stečenih znanja o modelima klimatskih promena u životnoj sredini i uticajima na medijume životne sredine; kreiranje modela mogućih scenarija; primene ekološkog modelovanja i predviđanja uz pridržavanje odgovornosti i profesionalne etike;
  • sposobnost za sprovođenje procesa upravljanja rizicima od klimatskih promana kroz formulisanje i sprovođenje politika smanjenja društvenog rizika ekološke opasnosti, odnosno ocenu i izbor strategije upravljanja ekološkim rizikom
  • sposobnost formiranja naučno zasnovanih sudova na bazi informacija o procesima u životnoj sredini, uticajima klimatskih promena na sve segmente života i na osnovu tumačenja dobijenih podataka modelovanje procesa i procenu uticaja na životnu sredinu;
  • sposobnost da organizuje multidisciplinarni timski rad kao i da razmenjuje ideje i informacije sa ostalim članovima tima,  kroz plasiranje i publikovanje naučnih i stručnih informacija, davanje mišljenja i izvođenje zaključaka.

Uslovi za upis na studijski program

Broj studenata koji se upisuje na master akademske studije Ekonomija životne sredine i klimatske promene, utvrđuje Savet Fakulteta, na predlog Nastavno-naučnog veća Fakulteta, imajući u vidu raspoložive prostorne i kadrovske mogućnosti Fakulteta. Predviđen je upis 15 studenata.

 Upis kandidata na studijski program master akademskih studija Ekonomija životne sredine i klimatske promene vrši se na osnovu javnog Konkursa koji raspisuje Univerzitet Metropolitan, a sprovodi Fakultet za primenjenu ekologiju Futura. Konkurs za upis se blagovremeno objavljuje u sredstvima javnog informisanja, na sajtu i na oglasnim tablama Fakulteta, i sadrži sve relevantne informacije u vezi sa kriterijumima prijavljivanja na konkurs i polaganja prijemnog ispita.

 Statut Fakulteta i Pravilnik o master akademskim studijama definišu proceduru upisa kandidata na master akademske studije Ekonomija životne sredine i klimatske promene. Da bi kandidat konkurisao za upis na master akademske studije Ekonomija životne sredine i klimatske promene treba da ima stečeno visoko obrazovanje uz ostvarenih najmanje 240 ESPB, ili stečeno visoko obrazovanje završetkom osnovnih studija u trajanju od 4 godine po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije.

 Trajanje konkursnih rokova za upis studenata i termine polaganja prijemnih ispita i izlaženja na intervju utvrđuje Nastavno-naučno veće Fakulteta, i oni se blagovremeno objavljuju u sredstvima javnog informisanja i na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta.

Upis kandidata sprovodi Komisija za prijem studenata, koju imenuje dekan Fakulteta, na predlog Nastavno-naučnog veća Fakulteta.

 Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog na osnovnim akademskim studijama i ocena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studijski program. Na osnovu kriterijuma iz konkursa, sačinjava se rang lista prijavljenih kandidata. Pravo upisa na master akademske studije stiče kandidat koji je na rang listi rangiran u okviru broja studenata predviđenih za upis.

Odmah po okončanju upisa, Fakultet javno objavljuje rang listu studenata upisanih na osnovne akademske studije zaštite životne sredine. Rangirani studenti imaju pravo žalbe u roku od 3 dana od dana isticanja rang liste na sajtu i na oglasnoj tabli Fakulteta.

Način izvođenja studija

Master akademske studije FPE Futura traju jednu akademsku godinu, odnosno dva semestra u toku kojih student prati teorijsku i praktičnu nastavu, a uspešnost studenta u savlađivanju određenog predmeta kontinuirano se prati tokom nastave i izražava se poenima.

Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena. Predispitne obaveze su prisustvo i aktivnost na predavanjima i vežbama, kolokvijumi, seminarski radovi, praktičan rad i drugi oblici nastave. Način sticanja poena predstavljen je u specifikaciji predmeta koje čine knjigu predmeta, a istaknute su i na sajtu Fakulteta. Za predispitne obaveze može se dobiti od 50 do 60 poena, u zavisnosti od predmeta. Ako je programom predmeta obavezna izrada seminarskog rada ili ako je data mogućnost njegove izrade i student je preuzeo obavezu, student brani seminarski rad i osvaja predviđene poene. Ako je predviđen, urađen i odbranjen projektni rad, on zamenjuje deo ispita iz oblasti iz koje je rađen dati rad. Kolokvijumi, odbrane seminarskih radova, terenske vežbe, studijske posete se unapred zakazuju i studenti bivaju blagovremeno informisani o tome.

 

Student polaže ispit nakon odslušanih 15 nastavnih nedelja i konsultacije sa nastavnicima, ako je ispunio predispitne obaveze propisane za dati predmet. Ispit se polaže pisano i usmeno, samo pisano ili samo usmeno. Prilikom polaganja ispita i ocenjivanja studenta nastavnik uzima u obzir sve rezultate kontinuiranog praćenja rada studenta u toku nastave, odnosno izvodi konačnu ocenu na osnovu ukupno osvojenih poena. 

 

 

Potreba za novim profilom stručnjaka

U sadašnjem trenutku nedovoljan je broj stručnjaka sa kompeticijama za procenu i upravljanje klimatskim promenama u životnoj sredini.  Potreba za master analitičarima zaštite životne sredine, profilisanih za ekonomiju životne sredine i klimatskih promena, postoji u mnogim državnim institucijama, u organima državne uprave, inspekcijskim službama i istraživačkim centrima različitih državnih, privatnih i javnih preduzeća, u projektnim timovima (kod izrade planske i urbanističke dokumentacije, studija procena uticaja na životnu sredinu, studija zaštite pojedinih područja itd), u konsultantskim firmama (ne samo iz oblasti zaštite životne sredine), već sve više u sferi tzv. ekoindustrije i investicionog programa, nevladinom sektoru koji preferira javnost i efikasnu zaštitu i unapređenje životne sredine i ekološku edukaciju stanovništva.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studije drugog stepena: MAS Ekonomija životne sredine i klimatske promene
Redni broj Šifra Naziv Sem. Aktivna nastava Ost. ESPB Obavezni/Izborni O/I Tip predmeta
P V  DON SIR/PIR
PRVA GODINA
1. KP1NKP Nauka o klimatskim promenama 1 4 4 1 0 0 8 O NS
2. KP1SEA Socio -ekonomski aspekti klimatskih promena 1 4 3 0 0 0 7 O SA
3. KP1IB1 Izborni blok EŽSKP 1 (bira se 1 od 3) 1 2 2 0 0 0 6 I
6Z1SEB Sistem ekološke bezbednosti 1 2 2 0 0 0 6 I NS
KP1KPB Klimatske promene i očuvanje biodiverziteta 1 2 2 0 0 0 6 I NS
KP1SKP Statistika i obrada klimatoloških podataka 1 2 2 0 0 0 6 I SA
4. 6MPRAK Stručna praksa 1 0 0 0 0 6 3 O NS
5. KP1URK Upravljanje rizicima u skladu sa klimatskim promenama 2 3 2 1 0 0 6 O TM
6. 6Z1MNR Metodologija naučnoistraživačkog rada 2 4 4 0 0 0 7 O TM
7. KP1IB2 Izborni blok EŽSKP 2  (bira se 1 od 3) 2 3 2 0 0 0 6 I
KP1ETE Klimatske promene i energetske tehnologije 2 3 2 0 0 0 6 I NS
KP1PEM Primena ekološkog modelovanja 2 3 2 0 0 0 6 I SA
KP1MES Uloga medija u razvoju ekološke svesti 2 3 2 0 0 0 6 I TM
8. 6M1PMR Predmet master rada 2 0 0 0 2 0 2 O NS
9. 6M1MAS Završni master rad 2 0 0 0 0 6 15 O NS
Ukupno časova (predavanja+vežbe,  DON, SIR/PIR,  ostali časovi) i  ESPB  na godini 20 17 2 2 12 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 41
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija 41 12 60
Pozovite nas