МАС – ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

Студијски програм мастер академских студија ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ има за циЉ да елаборира односе економије и политике заштите животне средине, да развије способности разумевања животне средине, ресурса економије, концептуалне основе и практичне алате анализе, квантификације и интерпретације индикатора климатских промена, али и разумевања климатских промена, укЉучујући и њене научне, економске и политичке димензије. Посебан нагласак је на идентификацији приступа прилагођавања: приступ социјалне рањивости, приступ отпорности (управЉање за побоЉшану отпорност екосистема) и циЉни приступ прилагођавању (усмереност на акције прилагођавања конкретним ризицима климатских промена).

Профил стручњака, након завршених  једногодишњих мастер академских студија, треба да одговори на све израженије захтеве да се утврде кЉучни узроци у креирању политике решења савремених еколошких проблема. Економска анализа је незаобилазна, посебно данас, за утврђивање корисности, трошкова и процене ефикасности различитих инструмената политике заштите животне средине, али и дизајнирању нових интервенција као што су плаћања за услуге екосистема (паyментс фор ецосyстем сервицес-ПЕС), загађења ваздуха, веза између животне средине и одрживог економског развоја.

Способност дефинисања и планирања решења стећи ће се кроз успоставЉање система квалитета и стандардизације, као система еколошке безбедности, путем примена одговарајућих стандарда и правних регулатива, успоставЉањем превентивних мера и увођењем надзора, као трајног деловања на плану:

  • процене, идентификације и прилагођавања ризицима климатских промена, процене утицаја антропогеног деловања на животну средину, моделовања климатских промена, интегрисаног еколошког мониторинга, управЉања ризицима климатских промена и у стварању система еколошког менаџмента;
  • превенције свих негативних Људских активности (поготово производних) које имају значајан утицај на природне екосистеме, уз контролу еколошких перформанси организација, институција и компанија;
  • ефикасне примене корективних акција у случајевима када је равнотежа већ нарушена, посебно када су последице климатских промена већ видЉиве;
  • ефективног процеса доношења одлука које регулишу утицај Људских активности на природне вредности и ресурсе, с тим да капацитети и потенцијали животне средине за одржив економски развој не буду нарушени путем правовременог и ефикасног идентификовања, планирања, имплементације и надзора корективних мера и укупне регулативе у области климатских промена и заштите животне средине у целини.

У садашњем тренутку недовоЉан је број стручњака са компетицијама за процену и управЉање климатским променама у животној средини.  Потреба за мастер аналитичарима заштите животне средине, профилисаних за економију животне средине и климатских промена, постоји у многим државним институцијама, у органима државне управе, инспекцијским службама и истраживачким центрима различитих државних, приватних и јавних предузећа, у пројектним тимовима (код израде планске и урбанистичке документације, студија процена утицаја на животну средину, студија заштите појединих подручја итд), у консултантским фирмама (не само из области заштите животне средине), већ све више у сфери тзв. екоиндустрије и инвестиционог програма, невладином сектору који преферира јавност и ефикасну заштиту и унапређење животне средине и еколошку едукацију становништва.

Структура студијског програма

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар Тип предмета Статус предмета Активна настава Остали часови ЕСПБ
П В ДОН СИР
Прва година
КП1НКП Наука о климатским променама I НС О 3 2 1 0 7
КП1СЕА Социо-екомски аспекти климатских промена I СА О 2 2 1 0 7
Пример КП1КПБ ИП1
Климатске промене и очување биодиверзитета
I НС И 2 2 0 0 6
КПСИР1 Самостални истраживачки рад I О 0 0 0 5 5
КП1УРЗ УправЉање ризицима у складу са климатским променама II ТМ О 2 3 1 0 6
КП1МНР Методологија научно-истраживачког рада II ТМ О 3 3 1 0 7
Пример КП1МКП ИП2
Примена еколошког моделовања
II СА И 3 3 1 0 7
КП1ЗРД Завршни рад II О 15
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, СИР, остали часови) и ЕСПБ на години 15 15 5 5   60
Укупно часова активне наставе на години 40    
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија 40   60

Листа изборних предмета

Ред.бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар ЕСПБ
КП1СЕБ Систем еколошке безбедности I 6
КП1КПБ Климатске промене и очување биодиверзитета I 6
КП1АКП Статистика и обрада климатолошких података I 6
КП1ЕТЕ Климатске промене и енергетске технологије II 7
КП1ПУК Прилагођавање и ублажавање последица климатских промена II 7
КП1МКП Примена еколоског моделовања II 7
Укупно ЕСПБ 39

 

Pozovite nas