NAVIGACIJA

Економија животне средине и климатске промене

МАС – ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

Студијски програм мастер академских студија ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ има за циљ да елаборира односе економије и политике заштите животне средине, да развије способности разумевања животне средине, ресурса економије, концептуалне основе и практичне алате анализе, квантификације и интерпретације индикатора климатских промена, али и разумевања климатских промена, укључујући и њене научне, економске и политичке димензије. Посебан нагласак је на идентификацији приступа прилагођавања: приступ социјалне рањивости, приступ отпорности (управЉање за побољшану отпорност екосистема) и циЉни приступ прилагођавању (усмереност на акције прилагођавања конкретним ризицима климатских промена).

Профил стручњака, након завршених  једногодишњих мастер академских студија, треба да одговори на све израженије захтеве да се утврде кључни узроци у креирању политике решења савремених еколошких проблема. Економска анализа је незаобилазна, посебно данас, за утврђивање корисности, трошкова и процене ефикасности различитих инструмената политике заштите животне средине, али и дизајнирању нових интервенција као што су плаћања за услуге екосистема (паyментс фор ецосyстем сервицес-ПЕС), загађења ваздуха, веза између животне средине и одрживог економског развоја.

Способност дефинисања и планирања решења стећи ће се кроз успоставЉање система квалитета и стандардизације, као система еколошке безбедности, путем примена одговарајућих стандарда и правних регулатива, успостављањем превентивних мера и увођењем надзора, као трајног деловања на плану:

  • процене, идентификације и прилагођавања ризицима климатских промена, процене утицаја антропогеног деловања на животну средину, моделовања климатских промена, интегрисаног еколошког мониторинга, управљања ризицима климатских промена и у стварању система еколошког менаџмента;
  • превенције свих негативних људских активности (поготово производних) које имају значајан утицај на природне екосистеме, уз контролу еколошких перформанси организација, институција и компанија;
  • ефикасне примене корективних акција у случајевима када је равнотежа већ нарушена, посебно када су последице климатских промена већ видЉиве;
  • ефективног процеса доношења одлука које регулишу утицај људских активности на природне вредности и ресурсе, с тим да капацитети и потенцијали животне средине за одржив економски развој не буду нарушени путем правовременог и ефикасног идентификовања, планирања, имплементације и надзора корективних мера и укупне регулативе у области климатских промена и заштите животне средине у целини.

У садашњем тренутку недовоЉан је број стручњака са компетицијама за процену и управљање климатским променама у животној средини.  Потреба за мастер аналитичарима заштите животне средине, профилисаних за економију животне средине и климатских промена, постоји у многим државним институцијама, у органима државне управе, инспекцијским службама и истраживачким центрима различитих државних, приватних и јавних предузећа, у пројектним тимовима (код израде планске и урбанистичке документације, студија процена утицаја на животну средину, студија заштите појединих подручја итд), у консултантским фирмама (не само из области заштите животне средине), већ све више у сфери тзв. екоиндустрије и инвестиционог програма, невладином сектору који преферира јавност и ефикасну заштиту и унапређење животне средине и еколошку едукацију становништва.

Структура студијског програма

Р.бр.Шифра предметаНазив предметаСеместарТип предметаСтатус предметаАктивна наставаОстали часовиЕСПБ
ПВДОНСИР
Прва година
КП1НКПНаука о климатским променамаIНСО32107
КП1СЕАСоцио-екомски аспекти климатских променаIСАО22107
Пример КП1КПБИП1
Климатске промене и очување биодиверзитета
IНСИ22006
КПСИР1Самостални истраживачки радIО00055
КП1УРЗУправЉање ризицима у складу са климатским променамаIIТМО23106
КП1МНРМетодологија научно-истраживачког радаIIТМО33107
Пример КП1МКПИП2
Примена еколошког моделовања
IIСАИ33107
КП1ЗРДЗавршни радIIО15
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, СИР, остали часови) и ЕСПБ на години151555 60
Укупно часова активне наставе на години40  
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија40 60

Листа изборних предмета

Ред.бр.Шифра предметаНазив предметаСеместарЕСПБ
КП1СЕБСистем еколошке безбедностиI6
КП1КПБКлиматске промене и очување биодиверзитетаI6
КП1АКПСтатистика и обрада климатолошких податакаI6
КП1ЕТЕКлиматске промене и енергетске технологијеII7
КП1ПУКПрилагођавање и ублажавање последица климатских променаII7
КП1МКППримена еколоског моделовањаII7
Укупно ЕСПБ39