ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Студијски програм основних академских студија ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ има за циљ да питања заштите животне средине, као што су загађења, климатске промене и очување биодиверзитета, елаборира са економског становишта, да  развије способности разумевања животне средине и ресурса економије, да дефинише концептуалне основе и практичне алате анализе, квантификације и интерпретације индикатора стања, очувања и унапређења животне средине.

Студијски програм основних академских студија ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ је проистекао из деценијског напора Факултета за примењену екологију Футура да уобличи посебна/специфична знања на већ реакредитованом студијском програму мастер академских студија ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА, из сфера ЗЕЛЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ, ЕКОНОМИЈЕ РЕСУРСА, ЕКОНОМИЈЕ ПРИРОДЕ, ЕКОЛОШКЕ ЕКОНОМИЈЕ, ЦИРКУЛАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ, које су данас незаобилазне варијабле и константе холистичког и интердисциплинарног разумевања феноменологије тако сложене области као што је ЖИВОТНА СРЕДИНА.

Покретање студијског програма основних академских студија је логична последица већ остварених резултата у овој области, са циљем да се употпуни вертикала постојећег студијског прорама мастера са темељним знањима из наука о заштити животне средине, али и интердисциплинарним, мултидисциплинарним и трансдисциплинарни знањима, у које несумњиво спадају и специфична знања из еколошке економије.

Један од задатака који нужно мора да се реализује у оквирима  овог студијског програма јесте захтев за оспособљавање у изради ПРОЦЕНА СОЦИЈАЛНИХ И ЕКОЛОШКИХ СТАНДАРДА ОДРЖИВОСТИ ИНВЕСТИЦИЈА, које су данас услов (Светске банке, Европске банке за обнову и развој) за инвестирање у животну средину, а посебан акценат је на СТРУЧНОЈ ПРАКСИ – ЕДИТ (едукација, демонстрација, иновација, тренинг) кроз коју ће се студенти оспособљавати и стицати знања и вештине на изради бизнис планова, физибилити студија, еколошких инвестиционих програма,  елабората, студија случаја.

Дипломирани аналитичар економије животне средине треба да има значајну улогу у разумевању и креирању политике решења савремених еколошких проблема. Економска анализа је незаобилазна, посебно данас, за утврђивање корисности, трошкова и процене ефикасности различитих инструмената заштите животне средине, дизајнирању нових интервенција, одрживог економског развоја, али и управљање природним ресурсима.

Дипломирани аналитичар економије животне средине стиче способности за самостално разумевање основних узрока савремених еколошких проблема, али и за дизајнирање политике и њихово решавање. Оспособљеност за разумевање инструментаријума (еколошког и економског) за заштиту животне средине је смештена у раван феноменологије еколошких надокнада, које нису ни нови намети, нити порези, већ су супституција за екстра профит, из којих се санирају последице екстерних трошкова и врши надокнада за еколошку штету.

Јединственост овог студијског програма је у томе што на оптималан начин кореспондирају знања из фундаменталних/природно-математичких наука која се комбинују са солидним основама и знањима из кључних области економије.

Студенти, заједно са темељним знањима из макроекономије и микроекономије, добијају и посебна знања о загађењима животне средине, обновљивим и необнивљивим ресурсима, као и неопходним интеракцијама између глобализације и деградације животне средине. Поред ових квалитативних исхода, студијски програм наглашава значај квантитативних вештина неопходних за разумевање и обављање емпиријских радова из економије, са посебним нагласком на процену и монетарно вредновање ресурса, али и процену и монетарна  вредновања еколошке штете.

Потреба за дипломираним аналитичарима економије животне средине постоји у многим државним институцијама, у органима државне управе, инспекцијским службама и истраживачким центрима различитих државних, приватних и јавних предузећа, у пројектним тимовима код израде планске  документације и студија процена утицаја на животну средину, студија заштите појединих подручја, у консултантским фирмама из области заштите животне средине, екоиндустрије и инвестиционих програма, у невладином сектору.

Структура студијског програма

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Р.бр Назив предмета Семестар ЕСПБ Назив предмета Семестар ЕСПБ
Обавезни предмети Изборни предмети
I ГОДИНА
1. Економија животне средине и ресурса И 7 Еколошка политика И 6
2. Основе економије И 7 Квантитативне методе И 5
3. Информатика И 6 Енглески језик А И 5
4. Управљање ресурсом отпада И 5 Изборни А
5. Изборни А И
6. Анализа јавних политика ИИ 7 Теорија система и информација ИИ 5
7. Микроекономски принципи ИИ 7 Биостатистика и експериментални дизајн ИИ 5
8. Социјална екологија ИИ 6 Енглески језик Б ИИ 5
9. Управљање ресурсом земљишта ИИ 5 Изборни Б
10. Изборни Б ИИ
II ГОДИНА
11. Јавни, приватни и цивилни сектор у одрживом развоју III 6 УправЉање водним ресурсима III 6
12. Макроекономски принципи III 5 Филозофија природних наука III 5
13. Заштита геодиверзитета III 7 Рурална екологија III 6
14. Заштита биодиверзитета III 7 Изборни Ц
15. Изборни Ц III
16. Економија јавног сектора IV 7 Енглески језик Ц IV 5
17. Регионална географија и природни ресурси IV 7 Биолошки високо вредни производни системи IV 5
18. Менаџмент руралног развоја IV 6 Осигурање и животна средина IV 6
19. Рециклажна индрустрија IV 6 Изборни Д
20. Изборни Д IV
III ГОДИНА
21. Локални и регионални одрживи развој V 7 Очување и унапређење урбаних екосистема V 6
22. Менаџмент животне средине V 7 Заштита и унапређење шумских и ловних ресурса V 5
23. Еколошко право и природни ресурси V 6 Еколошко–економска процена ризика V 6
24. ЕДИТ А – Зелена економија V 5 Изборни Е
25. Изборни Е V
26. Еколошко просторно планирање VI 7 Одрживи туризам у служби руралног развоја VI 6
27. Инклузија и еколошка економија VI 6 Менаџмент заштићених природних добара VI 5
28. Амбијентална екологија (Еколошко економска анализа капитала простора) VI 7 Еколошка етика VI 5
29. ЕДИТ Б – Браон економија VI 5 Изборни Ф
30. Изборни Ф VI
IV ГОДИНА
31. Методологија вредновања еколошке штете VII 7 Међународна регулатива у заштити животне средине VII 5
32. Климатске промене и глобална економија VII 6 Екологија и енергетика VII 5
33. УправЉање пројектима заштите животне средине VII 7 Еколошко-економски аспекти усмереног коришћења генетичких ресурса VII 6
34. ЕДИТ Ц – Плава економија VII 3 Изборни Г
35. Изборни Г VII
36. Основе методологије VIII 7 Вредновање природних ресурса VIII 5
37. Циркуларна економија VIII 7 Глобална екологија VIII 5
38. ЕДИТ Д – Црвена економија VIII 3 Теорија одлучивања VIII 6
39. Изборни Х VIII Изборни Х
40. ДИПЛОМСКИ РАД ВИИИ 10

 

Pozovite nas