ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЖИВОТНА СРЕДИНА

 

Координатор за докторске академске студије

Доц. др Светлана Живковић Радета

e-mail: svetlana.zivkovic.radeta@futura.edu.rs

Телефон: 064/142-99-35

Доктор наука – науке о заштити животне средине

Примарни циљ докторских студија Одрживи развој и животна средина је обука будућих истраживача за ново друштво, засновано на концепту одрживости, који подразумева усклађивање економског раста и развоја са интересима заштите животне средине. Најважнији општи циљеви студијског програма су да подстакне и афирмише комплексно оспособљавање и усавршавање кроз примењена истраживања, квалификовано, критичко и самокритичко мишљење и приступ у сврху решавања проблема у заштити животне средине. Програм се заснива на најсавременијим научним достигнућима, на синергији у стицању знања примарно природних као и друштвених наука. Дати концепт докторских студија у основи заснива докторат као високо професионално искуство које се стиче на примарно научно-истраживачким пројектима. На тај начин се формирају компетентни и модерно образовани научни радници оспособљени за ефикасно и креативно деловање у области науке о животној средини, и то у четири најзначајнија апликативна аспекта истраживања:

  • примене екоремедијационих поступака за ренатурализацију деградираних простора, примене зелених технологија и тиме побољшања квалитета живота;
  • примене стратегије одрживог развоја на локалном и регионалном нивоу и у заштићеним подручјима;
  • примене концепта еколошке, економске, енергетске одрживости и усклађивања са привредним развојем;
  • заштите, очувања и унапређења генетичких и биолошких ресурса, са посебним акцентом на еколошко-економске аспекте валоризације и вредновања природних ресурса.

Циљеви студијског програма Докторских студија Одрживи развој и животна средина су усклађени са савременим трендовима у погледу основних резултата научних истраживања из области животне средине на националном, регионалном и глобалном нивоу у функцији одрживог развоја. Један од важнијих циљева овог студијског програма је да унапреди образовање и усавршавање научника, не само у областима у којима раде, већ и у способности да идентификују, воде, инкорпорирају испитивања о животној средини у истраживачке и развојне пројекте, како би се обезбедила здрава основа у природним екосистемима, екологији и управљању природним ресурсима. Циљ је да се развију научни профили, који су способни за рад у интердисциплинарним програмима заштите животне средине и одрживог развоја, укључујући и области примењених и друштвених наука.

Савладавањем студијског програма студент стиче предметно-специфичне компетенције за темељно познавање и разумевање процеса екоремедијације, заштите, очувања и унапређења природних ресурса са аспекта одрживог развоја , способност решавања проблема уз примену савремених научних метода и поступака,  повезивање основних знања из различитих области и њихову примену,  способност праћења савремених достигнућа у науци и струци.

Студенти као специјализовани и компетентни стручњаци из области заштите животне средине постају способни да стечена знања и вештине примене на адекватан начин у пословима којима намеравају да се баве а првенствено у истраживачком раду, академској заједници, друштвено одговорним корпорацијама и индустрији, локалној самоуправи, државним органима у руковођењу дизајнирања, развоја и апликације програма и пројеката из области заштите животне средине и одрживог развоја.

Студијски програм Докторске академске студије Одрживи развој и животна средина  у трогодишњем трајању обухвата укупно 6 предмета, од којих су 2 обавезна на првој години и 4 изборна (2 у првој години студија и 2 у другој години), који се бирају од 17 понуђених предмета, затим, Истраживачки научни рад који је искључиво студијски истраживачки рад у функцији оспособљавања за израду докторске дисертације, као и израду саме докторске дисертације. Истраживачки научни рад студент започиње у трећем семестру и траје до шестог семестра, с тим да је студент ангажован на трећој години само на студијском истраживачком раду. Предмет истраживачког рада се дефинише у оквиру научно-истраживачких пројеката који се реализују у установи.

Увођењем обавезних предмета Методологија научно-истраживачког рада и Анализа и интерпретација експерименталних резултата, на првој години студија, студенти ће овладати академским и практичним вештинама неопходним за планирање, извођење, тумачење, обраду, анализу и саопштавање резултата научно-истраживачког рада, што ће им бити драгоцено искуство у даљем бављењу научно-истраживачким радом.

Активну наставу чине предавања и студијски истраживачки рад кроз који се студент оспособљава да приступи изради докторске дисертације. Израда докторске дисертације носи укупно 20 ЕСПБ. Студент може да бира било који предмет из приложеног списка изборних предмета под условом да изабрани предмет доприноси његовој едукацији за стицање академског звања и предуслова за обављање послова за које се усмерава. У том смислу, на почетку докторских студија студенту се као саветник додељује један од наставника укључених у извођење датог студијског програма, који има задатак да усмери студента и помогне му у одабиру предмета. Саветник не мора обавезно да буде и ментор студенту при изради докторске дисертације. Просечна оптерећеност студента је 40 часова недељно током 3 године студија.

Програмски гледано, докторске академске студије Одрживи развој и животна средина су целовите, свеобухватне и усаглашене, најпре са мастер академским студијама на Факултету за примењену екологију “Футура”, а потом и структурно, у смислу компатибилности, и са сличним студијским програмима иностраних високошколских установа, од којих је довољан број са европског образовног простора:

 

  1. PhD Programme in Sustainable Development – UCD, Dublin, Ireland http://www.ucd.ie/phdsust/index.html
  2. Environmental Sciences And Policy Ph.D. Program – CEU, Budapest, Hungary http://envsci.ceu.hu/phd
  3. PhD Program in Climate Changes and Sustainable Development Policy – Universidade Tecnica de Lisboa, Portugal https://fenix.ist.utl.pt/cursos/deaacpds/curricular-plan

 

Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу уписа студената, трајања студија, услова за прелазак у наредну годину студија (исказан минимумом ЕСПБ), стицања дипломе, као и начина студирања (дизајнирање флексибилног профила избором одређених предмета са широке листе изборних предмета). Коначно, овај студијски програм докторских академских студија је формално усклађен са утврђеним стандардима за акредитацију.

У реализацији студијског програма Докторске академске студије Одрживи развој и животна средина  учествује укупно учествује 12 наставника, односно 6 редовних професора, 1 ванредни професор, 2 доцента, 1 виши научни сарадники 2 професора емеритусаЗа извођење студијског програма Докторске академске студије Одрживи развој и животна средина.

Процес контроле квалитета  састоји се у непрекидном праћењу квалитета наставе, квалитета докторских дисертација и квалитета ресурса потребних за успешно спровођење докторских студија. Квалитет студијског програма оцењује се на основу компетентности наставника, укључивања студената у научноистраживачке пројекте, квалитета   расположивих ресурса (савременост опреме, савременост доступне литературе у библитекама и базама), броја научно-истраживачких пројеката и публикација реализованих у оквиру докторских студија.

Кроз докторско образовање на Факултету за примењену екологију ФУТУРА, створиће се стручњаци који ће бити у стању прихватити начела одрживог развоја и развити вештине и компетенције како за високостручни рад у непосредним подручјима која су у фокусу одрживог развоја тако и стећи компетенције за примењивање начела одрживог развоја у свакодневном раду у другим подручјима. Крајњи циљ докторских студија је створити истраживачки потенцијал који ће бити у стању одговорити на изазове глобалних промена и покренути колаборативна истраживања.

Pozovite nas