DR Viktor Radun

Docent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Društveno-humanistička oblast, ekonomija, menadžment, marketing, ekologija

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao je 1990. na Ekonomskom fakultetu, Skoplje, S. Makedonija.  Magistrirao 2003. na Ekonomskom fakultetu u Subotici na temu „Koncept Competitive Intelligence kao faktor konkurentnosti preduzeća u spoljnotrgovinskom poslovanju“ i doktorirao 2006. na Fakultetu za menadžment, Privredna akademija, u Novom Sadu, na temu „Primena konkurentskog intelidžensa kao sistema za upravljanje znanjem u oblasti visokog obrazovanja u Srbiji“.

PROFESIONALNA KARIJERA: Od 1991. do 2003. godine radio je na poslovima komercijale, spoljnotrgovinskog poslovanja i marketinga u preduzećima YUSACO, Novi Sad, DD Hins, Novi Sad, Euromedicina, Novi Sad i Nectar, B. Palanka. U periodu 2003-2005. radio je kao asistent na Fakultetu za menadžment iz više ekonomskih i menadžment predmeta, a od 2004-2008. radio na Visokoj školi za menadžment i poslovne komunikacije, Sr. Karlovci. Radio je kao docent (od 2010-2019.) na Fakultetu za menadžment, univerziteta Metropolitan. Zaposlen kao docent na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura od 2019. godine. Učestvovao je na domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim konferencijama, kao I pojektima, i objavljivao u domaćim i stranim naučnim  stručnim časopisima. Objavio nekoliko udžbenika i dve naučne monografije. Član je Društva književnika Vojvodine i Udruženja novinara Srbije.

Pozovite nas