Dr Dragoslav Budimirović

Docent
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Nauka o životnoj sredini i sistem zaštite životne sredine

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA:
DDiplomirao je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu 1991. godine na Organsko-tehnološkom odseku, smer Tehnologija polimernih materijala.
Doktorsku disertaciju na temu ,,Nove forme adsorpcionih materijala na bazi modifikovanih ugljeničnih nanocevi za uklanjanje jona arsena, olova i kadmijuma iz vode” odbranio je 2017. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu i time stekao naučni stepen doktor nauka – Inženjerstvo zaštite životne sredine.

PROFESIONALNA KARIJERA:
Životnom sredinom se bavi aktivno od 2003. godine. Bio je Zamenik sekretara Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda u periodu 2009-2013. godina. Poseduje licencu odgovornog projektanta tehnoloških procesa Inženjerske komore Srbije. Na Fakultetu za primenjenu ekologiju zaposlen je od 2018. godine u zvanju docenta za uže naučne oblasti Nauka o životnoj sredini i Sistem zaštite životne sredine.

Pozovite nas