sl2 (1)Pojam ekoremedijacije podrazumeva korišćenje prirodnih procesa u zaštiti i unapredjenu ekosistema. Korišćenjem ERM tehnologija mogu se umanjiti ili poništiti uticaji antropogenih destrukcija poreklom iz turizma, saobraćaja, poljoprivrede, industrije, urbanih sredina, rudarenja i dr. Ekoremedijacija predstavlja povratak prirodi kroz ponovno uspostavljanje narušenih ravnoteža ekosistema korišćenjem prirodnih procesa koji se modifikuju u cilju povećanja efikasnosti. ERM je princip koji omogućava obnavljanje i renaturalizaciju degradiranih prostora i/ili zaštitu prirodnog kapitala.

 

Tokom 2009. godine osmišljen je Centar za ekoremedijaciju u cilju okupljanja stručnjaka u ovoj oblasti, inicijativa i realizacije projekata i istraživanja.

 

Osmišljen je kao specijalizovan centar za realizaciju projekata i istraživanja na planu degradacije i remedijacije medijuma životne sredine.  Do sada, centa je realizovao naučne projekte:

  • Bioracionalno korišćenje i ekoremedijacija zemljišta gajenjem biljaka za industrijsku preradu – Biotehnologija i agroindustrija, 2009-2011, i
  • Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agroenergetskih useva, izvori finansiranja: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije,  2011-2014.

Osim naučnih realizovani su i projekti uspostavljanja ekosistemskog procesora za pečišćavanje otpadnih voda za vizitorski cetnar Palić-Ludaš (Palić) i osnovnu školu u Radljevu (opština Ub).

  Projekti u toku:

  • Revitalizacija Topčiderske reke biološkim sistemima za prečišćavanje zagađenih voda, 2014-2016
  • Ekoremedijacioni plan „Braunfield“ investicionih lokacija JP EPS“, JP EPS, 2015-2016
  • Degradation processes in reservoirs of Drina and balancing of pollution, EPS, 2015/2016

  Centar pruža podršku praktičnoj nastavi na predmetima Degradacija ekosistema i renaturalizacija i bioremedijacija na osnovnim studijama i kursa Ekoremedijacije na master studiskom programu Zaštita životne sredine.