УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН

Факултет за примењену екологију „Футура“

БЕОГРАД

 На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018) и чл. 72. и 89. Статута Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију „Футура“, декан Факултета дана 21. августа 2019. године расписује

К О Н К У Р С

за стицање звања и заснивање радног односа, за следећа радна места:

 

  1. Наставник у звању вандредни професор за ужу научну област: Науке о животној средини – један извршилац.
  2. Наставник у доцент за ужу научну област: Науке о животној средини, поље: геологија – један извршилац.
  3. Наставник у доцент за ужу научну област: Науке о животној средини, поље: географија – један извршилац.

 

Начин пријаве: : Кандидати који испуњавају услове конкурисања, потребно је да попуне пријаву коју могу да преузму ОВДЕ

 

Попуњенa пријава и допунскa документацијa (оверене копије диплома;  списак објављених радова; очитану личну карту или копију личне карте без чипа; уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи) достављају се електронски на мејл konkurs@futura.edu.rs и поштом или лично на адресу: Факултет за примењену екологију Футура, Београд, Пожешка 83а, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

 

Podeli na društvenim mrežama!!!
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail