Еlеmеnti zа rаzvој sistеmа uprаvlјаnjа spоrеdnim prоizvоdimа živоtinjskоg pоrеklа nа tеritоriјi grаdа Nоvоg Sаdа

S1
Predmet istraživanja:

Spоrеdni prоizvоdi živоtinjskоg pоrеklа prеdstаvlјајu pоtеnciјаlnu оpаsnоst zа pојаvu i širеnjе zаrаznih bоlеsti živоtinjа i lјudi, а njihоvim nеаdеkvаtnim uklаnjаnjеm i uništаvаnjеm dоlаzi dо rаzgrаdnjе u prirоdi, čimе sе, dirеktnо ili indirеktnо, zаgаđuје živоtnа srеdinа (vаzduh, zеmlјištе, vоdа).

Kоrišćеnjе stоčnih јаmа niје zаdоvоlјаvајućе rеšеnjе zа uklаnjаnjе lеšеvа živоtinjа, nаrоčitо nа pоdručјu Vојvоdinе, s оbzirоmnа visоk nivо pоdzеmnih vоdа, kаdа pоstојi mоgućnоst zаgаđеnjа piјаćih vоdа. 

Detaljnije

Analiza potencijala korišćenja obnovljivih izvora energije na teritoriji Grada Novog Sada

S1
Predmet istraživanja:

Snabdevanje obnovljivim izvorima energije je jedan od glavnih izazova sa kojima će se čovečanstvo suočiti u narednim decenijama, posebno zbog potrebe za rešavanjem problema klimatskih promena. Obnovljivi izvori energije mogu značajno da doprinesu obezbeđivanju buduće potražnje energije na održiv način. Potencijal se može znatno proširiti u proizvodnji toplote, električne energije i goriva za transport i može znatno poboljšati održivost poljoprivrede i socio-ekonomski status farmera i ruralnih zajednica.

Detaljnije

„Bioremedijacioni potencijali akvatičnih makrofita reke Dunav u Srbijifaktori fitoremedijacije ugroženih akvatičnih ekosistema“

5
Predmet istraživanja:

Kvalitet vode i osobine vodenih ekosistema direktno utiču na diverzitet i kvantitet pojedinih vrsta vodenih biljaka, koje su prema tome, indikatori uslova staništa. Pošto su akvatične makrofite biljni organizmi za koje voda ne predstavlja samo ekološki faktor nego i životnu sredinu one akumuliraju veću količinu hemijskih elemenata, doprinose kruženju nutrijenata, stabilizaciji sedimenta i bitno određuju stepen eutrofizacije. Naročito je značajna njihova uloga akumulatora teških metala, jer koncentracije metala u tkivu makrofita mogu biti od nekoliko desetina do nekoliko hiljada puta veće u odnosu na njihove koncentracije u vodenom okruženju.  

Detaljnije