„Obrazovanje za nove generacije“

S1
Predmet istraživanja:

Obrazovanje o životnoj sredini ima za cilj da osposobi mlade ljude za tržište rada, kao i da razvijanjem veština i kompetencija dovede do novih primenljivih rešenja u zadatoj oblasti. Raznovrsnost zelenih radnih mesta je u porastu u 21. veku, a prognoze su da će do 2020. godine biti 20 miliona novih zelenih poslova.

Tokom 2013/2014. godine izvršeno je anketiranje 2700 učenika završnih razreda srednjih škola u Republici Srbiji u okviru projekta Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura pod nazivom „Obrazovni profili za nova zanimanja“. Cilj ankete (Slika 1.) je bio uvid  u prepoznavanje novih zelenih radnih mesta od strane učenika srednjih škola. Dobijeni su rezultati koji pokazuju da mladi prepoznaju nova zanimanja.  

Detaljnije

„Bioremedijacioni potencijali akvatičnih makrofita reke Dunav u Srbijifaktori fitoremedijacije ugroženih akvatičnih ekosistema“

5
Predmet istraživanja:

Kvalitet vode i osobine vodenih ekosistema direktno utiču na diverzitet i kvantitet pojedinih vrsta vodenih biljaka, koje su prema tome, indikatori uslova staništa. Pošto su akvatične makrofite biljni organizmi za koje voda ne predstavlja samo ekološki faktor nego i životnu sredinu one akumuliraju veću količinu hemijskih elemenata, doprinose kruženju nutrijenata, stabilizaciji sedimenta i bitno određuju stepen eutrofizacije. Naročito je značajna njihova uloga akumulatora teških metala, jer koncentracije metala u tkivu makrofita mogu biti od nekoliko desetina do nekoliko hiljada puta veće u odnosu na njihove koncentracije u vodenom okruženju.  

Detaljnije

Degradacioni procesi u akumulacijama i toku Drine i bilansiranje zagađenja

drinska_stena
Cilj projekta

Projekat “Degradacioni procesi u akumulacijama i toku Drine i bilansiranje zagađenja” ima za cilj da se započne uspostavljanje sistema monitoringa i modelisanje promena hidroloških, psamoloških, morfoloških, fizičkih i hemijskih karakteristika Drine, vezano za uticaj akumulacija HE Bajina Bašta i HE Zvornik, sa posebnim akcentom na kvalitet vode i sedimenta.

Detaljnije

Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi

logo_ivf
Cilj projekta  

Cilj projekta je unapređenje teorijske i praktične nastave u okviru studijskog programa master akademskih studija Integralno upravljanje prirodnim resursima, kao i na predmetu Ruralna ekologija na osnovnim akademskim studijama, što predstavlja nastavak aktivnosti započetih tokom realizacije prethodnog granta pod nazivom “Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji”. Projekat obezbeđuje i jačanje kapaciteta Centra za održivi ruralni razvoj Fakulteta Futura.

Detaljnije