PORTFOLIO

Fakultet je razvio kapacitete za naučno-istraživački rad i realizaciju projekata u svim aspektima primenjene ekolgije:

  • menadžment životne sredine;
  • zaštita i biodiverziteta;
  • biotehnologije;
  • konzervacione biologije;
  • upravljanje zaštićenim predelima;
  • ekoremedijacije;
  • ekonomije prirodnog kapitala;
  • savremene informacione tehnologije u funkciji primenjene ekologije.

 

Akreditaciju za naučno istraživačku delatnost u oblasti prirodno-matematičkih i društvenih nauka – nauka o životnoj sredini i ekonomina prirodnog kapitala dobija 2008. godine od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja.

U okviru fakulteta osnovan je Institut Futura, koji predstavlja naučnoistraživačku organizacionu jedinicu sa zadatkom realizacije naučnoistraživačkih zadataka u oblasti osnovnih, razvojnih i primenjenih istraživanja i konsaltinga.  Rezultati naučnoistraživačkog rada okrenuti su privredi i društvu u najširem smislu reči. Težište je na primenjenim istraživanjima koja će imati neposredan efekat na unapređenje prakse u zaštiti životne sredine i korišćenju najboljih dostupnih tehnika, a u cilju približavanja nauke, edukacije i stručnog usavršavanja nivou visoko razvijenih zemalja.