OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Osnovne akademske studije zaštite životne sredine obrazuju i osposobljavaju stručnjake na planu integralne zaštite, kontrole, obnavljanja i očuvanja integriteta i kvaliteta životne sredine, zasnivajući se na sintezi geološko-bioloških, fizičko-hemijskih, tehnološko-informatičkih i pravno-ekonomskih aspekata i dimenzija životne sredine. Težište je na jedinstvu prirodnog, društvenog i duhovnog, odnosno da su ljudi samo deo životnog sistema planete Zemlje, pa je održavanje tog sistema prava zaštita životne sredine, odnosno suština te zaštite. Ključna je integracija i i funkcionalno povezivanje različitih saznajnih disciplina u oblasti zaštite životne sredine, posebno na planu načina i kvaliteta života (u čemu je i jedan od glavnih ciljeva svakog obrazovanja). Potreba za stručnjacima iz oblasti zaštite životne sredine u savremenom društvu, nauci i tehnici je očita i nesporna: s jedne strane, u kontekstu usložnjavanja i umnožavanja spektra zagađivanja i ukupnih opterećenja životne sredine, kao i s druge strane, potrebe za svestranijim i potpunijim saznanjima o dalekosežnim promenama u samom jezgru nove ekološke paradigme (Environmental science), koja ima konceptualnu sistematičnost i integralnost u pristupu i strategiji zaštite i očuvanja životne sredine.

 

Uz znanja iz ključnih oblasti prirodnih nauka (biologije, hemije, fizike, geologije…) koje su usmerene na osnovne zakonitosti i određene aspekte životne sredine, stiču se osnovna i funkcionalna znanja o ekonomskim i pravnim principima, kriterijumima i faktorima procesa i sistema zaštite životne sredine. Savlađivanjem tehnika i metoda identifikovanja i razumevanja dinamičkih i kompleksnih procesa u životnoj sredini postiže se osposobljenost za svestrano sagledavanje životne sredine, kroz tokove geneze i prepoznavanje strukture procesa, fenomena i uticaja na stanje i promene ekosistema. Osposobljavanjem za prikupljanje, merenje i obradu podataka, a naročito izvođenje baza podataka i njihovim sistematizovanjem u informacionim sistemima (GIS), stiču se neophodna znanja za kontrolu i projektovanje procesa, kao i odabir metoda za sagledavanje ključnih elemenata ekološkog statusa, otiska, procena i mera zaštite životne sredine. Uz primene različitih metoda i tehnika za merenje i analizu, naročito zagađivanja i degradacije prostora, studenti će se osposobiti za primenu softvera informacionih sistema (uslovnih alata i instrumentarija) za donošenje mera i planiranje akcija i programa integralne zaštite životne sredine u skladu sa principima i strategijom održivog razvoja.

Nakon završenih četvorogodišnjih studija i osvojenih 240 ESPB bodova dobija se stručni naziv – diplomirani analitičar zaštite životne sredine.

 

Studijski program Osnovne akademske studije zaštite životne sredine (organizovan po sistemu 4+1) osposobljava studente za ključne poslove koji su efikasna primena znanja ne samo o zaštiti životne sredine, već i na planu upravljanja i unapređenja životne sredine u kontekstu globalne strategije održivog razvoja.

 

Cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija zaštite životne sredine je da obrazuje i osposobi stručnjake visokih kompetencija koji će vršiti svestrano sagledavanje, merenja i kontrolu ključnih elemenata životne sredine radi identifikovanja i obrade ekoloških podataka, preduzimanja i sprovođenja mera zaštite okoline u skladu sa principima održivog razvoja. Podsticanjem i razvojem kreativnih sposobnosti uz ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama postiže se efikasno savlađivanje savremenih metoda za određivanje ekoloških indikatora i agenasa u svim sferama životne sredine.

 

PRIMENJENA EKOLOGIJA
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
R.br Naziv predmeta Semestar ESPB Naziv predmeta Semestar ESPB
Obavezni predmeti Izborni predmeti
I GODINA
1. Ekologija I 7 Ekološka politika I 6
2. Zaštita geodiverziteta I 7 Kvantitativne metode I 5
3. Informatika I 6 Komunalni otpad I 6
4. Engleski jezik A I 5 Izborni A I  
 
5. Biologija životne sredine II 7 Zagađivanje i zaštita zemljišta II 6
6. Hemija životne sredine II 7 Statistika II 5
7. Socijalna ekologija II 6 Industrijski i opasan otpad II 6
8. Engleski jezik B II 5 Izborni  B II
II GODINA
9. Fizika životne sredine III 7 Zagađivanje i zaštita voda III 6
10. Zaštita biodiverziteta III 7 Ekološki informacioni sistemi III 6
11. Ekološka ekonomija III 6 Ruralna ekologija III 6
12. Izborni C III   Opšta psihologija III 5
13. Izborni D III   Engleski jezik C III 5
14. Osnovi fizičke hemije IV 7 Zagađivanje i zaštita vazduha IV 6
15. Obnovljivi izvori energije IV 6 Ekološko-ekonomski instrumenti u zaštiti životne sredine IV 5
16. Integralno upravljanje otpadom IV 7 Tehnološki procesi u zaštiti životne sredine IV 6
17. Izborni E IV   Humana  ekologija IV 5
18. Izborni F IV   Zaštita ugroženih vrsta IV 6
III GODINA
19 Ekotoksikologija V 7 Fizičko zagađivanje životne sredine V 6
20. Menadžment životne sredine V 7 Zaštita i unapređenje šumskih i lovnih resursa V 5
21. Ekološko pravo V 6 Baze podataka V 5
22. Izborni G V   Urbani ekosistemi V 6
23. Izborni H V   Pedagogija sa didaktikom V 5
24. Ekohidrologija VI 7 Transgranična zagađenja životne sredine VI 6
25. Životna sredina i održivi razvoj VI 6 Zaštita i unapređenje prirodnih dobara VI 5
26. Integrisani GIS VI 7 Zdravlje i životna sredina VI 5
27. Izborni I VI   Ekološka etika VI 5
28. Izborni J VI   Ekologija mikroorganizama VI 6
IV GODINA
29. Ekoklimatologija   VII 7 Degradacija ekosistema i renaturalizacija VII 6
30. Ekosistemske tehnologije VII 7 Prirodni hazard VII 5
31. Upravljanje projektima zaštite životne sredine VII 7 Metodika nastave nauke o životnoj sredini VII 5
32. Izborni K VII    
33. Nauka o životnoj sredini VIII 7 Bioremedijacija VIII 6
34. Osnovi metodologije VIII 7 Prirodne vrednosti i resursi VIII 5
35. Izborni L VIII   Akcidenti u životnj sredini VIII 5
36. Stručna praksa VIII 5      
37. DIPLOMSKI RAD VIII 10