DR DRAGAN MARKOVIĆ
DR DRAGAN MARKOVIĆEmeritus

Diplomirao 1968. godine na grupi Fizičke hemije, Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu. Odbranio je doktorsku disertaciju i promovisan za doktora fizičkohemijskih nauka 1976. godine u Beogradu. Za asistenta na Institutu za fizičku hemiju PMF-a izabran je 1969., za docenta izbran je 1982., za vanrednog profesora 1989., a za redovnog profesora 1995. na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu. Do 2006. godine Prof. Marković je bio upravnik Instituta za fizičku hemiju PMF u Beogradu, prodekan Odseka za hemijske i fizičkohemijske nauke i dekan Fakulteta za fizičku hemiju. U periodu 2006-2010. godina Prof. dr Dragan Marković bio je dekan Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura” Univerziteta ”Singidunum”.
Od februara 2010. godine Prof. dr Dragan A. Marković je profesor emeritus Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura” Univerziteta” Singidunum”. Obavlja funkciju Koordinatora departmana poslediplomskih studija od 2012. godine

 • 011/3541-439
DR JORDAN ALEKSIĆ
DR JORDAN ALEKSIĆDekan

Diplomirao 1974. godine na smeru Međunarodni odnosi na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Magistarski rad odbranio je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1985. i stekao akademski stepen magistra društveno-političkih nauka. Na Pravnom fakultetu u Beogradu 1988. godine odbranio je doktorsku disertaciju i stekao zvanje doktoa nauka.
U zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast Geografija (predmeti: "Personalni menadžment" i "Kulturni turizam") na Prirodno – matematičkom fakultetu u Novom Sadu 2002. godine.
Od 2006. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora na Univerzitetu Singidunum, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, za užu naučnu oblast Humanitarne nauke i pravo.
Od 2006. godine predsednik Saveta Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, od 2008. godine direktor istraživačko-razvojnog centra Fakulteta Futura.

 • 011/3541-439; 062/8759392
DR ZLATKO DRAGOSAVLJEVIĆ
DR ZLATKO DRAGOSAVLJEVIĆPredsednik saveta

Diplomirao 1993. godine na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poslediplomske studije završio 2002. godine na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9.83 i odbranio magistarsku tezu pod nazivom "Metodologija ocene stanja ventilacije rudnika kao osnova za razvoj ekspertnog sistema" i tako stekao zvanje magistra tehničkih nauka.
Na Evropskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine završio je Fakultet za uslužni biznis, smer menadžment finansijskog poslovanja i stekao zvanje diplomirani ekonomista. Nastavno-naučno veće Rudarsko-geološkog fakulteta univerziteta u Beogradu 2010. godine donelo je odluku da se izabere u istraživačko zvanje Istraživač-saradnik. Na Fakultetu za primenjenu ekolgiju FUTURA Univerziteta Singidunum doktorirao 2011. godine, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom "Ekonomski i ekološki aspekti vrednovanja neobnovljivih prirodnih resursa na primeru eksploatacije uglja". Osim redovnog školovanja završio i položio više kurseva iz oblasti upravljanja, menadžmenta i planiranja organizacije i stekao sertifikate za: menadžera kvaliteta, proverivača za sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9000:2001 i za izradu biznis planova. Obavljao je funkciju predsednika Skupštine Opštine Despotovac u dva mandata, kao i funkciju državnog sekretara u Ministarstvu rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije. Na Univerzitetu Singidunum izabran u docenta 2012. godine.

 • 011/3541-439

NASTAVNICI

DR GORDANA DRAZIĆ
DR GORDANA DRAZIĆRedovni profesor

Diplomirala na Prirodnomatematičkom fakultetu Univeziteta u Beogradu 1981.godine, smer Molekularna biologija i fiziologija. Postdiplomske studije na istom fakultetu, Odsek Biologija, Katedra za molekularnu biologiju i fiziologiju. Magistarski rad pod nazivom „Endogeni citokinini kod muških i ženskih jedinki kiselice (Rumex acetosella L.) u vegetativnoj i reproduktivnoj fazi razvića“ odbranila je 1984. godine. Doktorsku disertaciju „Hormonska regulacija biosinteze hlorofila u kotiledonima crnog bora (Pinus nigra Arn.)“ odbranila je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1990. godine. Naučno zvanje naučni saradnik je stekla 1991. god. U zvanje vanredni profesor za oblast nauke o životnoj sredini je izabrana 2006. godine na Univerzitetu Singidunum, a zvanje redovni profesor 2010. godine.
Funkciju dekana obavlja u prvom mandatu od 2010. do 2013. godine i u drugom mandatu od 2013. do 2016. godine

 • 011/3541-439
DR DUBRAVKA JOVIČIĆ
DR DUBRAVKA JOVIČIĆRedovni profesor

Diplomirala na Prirodnomatematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajavu, smer eksperimentalna biologija 1978. godine sa prosečnom
Magistarsku tezu pod naslovom "Mutageni efekti fenola u biljnom, životinjskom i humanom materijalu" odbranila je 1986. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Citogenetička istraživanja radnika Koksare - Lukavac" odbranila je 1990. godine u Sarajevu. Do 1992. godine radila je kao docent na predmetu Biologija sa humanom genetikom na Medicinskom fakultetu u Tuzli. Ujedno je obavljala i funkciju predsednika Saveta Univerziteta Tuzla. 
Nakon  kratkog rada u Institutu za pesticide – INEP u Beogradu svoj rad u zvanju docenta nastavlja na Prirodnomatematičkom fakultetu u Kragujevcu, na predmetu TEORIJA ORGANSKE EVOLUCIJE. U Institutu za Medicinu rada "Dr Dragomir Karajović" KC Srbije radi kao Načelnik jedinice za BIODOZIMETRIJU od 1996. godine. Kao gostujući nastavnik tri godine je vodila predmet Genotoksični agensi životne sredine na Prirodnomatematičkom fakultetu u Podgorici.
Na Fakultetu za primenjenu ekologiju "FUTURA" je angažovana  u stalnom radnom odnosu od septembra 2008. godine u zvanju vanredni profesor a potpom kao redovni profesor.

 • 011/3541-439
DR DRAGAN M. MARKOVIĆ
DR DRAGAN M. MARKOVIĆRedovni profesor

Diplomirao je i magistrirao na  Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, Odsek za fizičku hemiju. 
Doktorsku disertaciju pod naslovom "Voltametrijsko ispitivanje oksidacionih procesa nekih fenolnih jedinjenja" odbranio je 1995. godine, na Fakultetu za fizičku hemiju.
Na Fakultetu za primenjenu ekologiju zaposlen od 2008. godine u zvanju vanrednog profesora za uže naučne oblasti Nauka o životnoj sredini i Sistem zaštite zivotne sredine i viši je  naučni saradnik Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Godine 2013. izabran je u zvanje redovnog profesora na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunum.

 • 011/3541-439
DR DRAGI ANTONIJEVIĆ
DR DRAGI ANTONIJEVIĆRedovni profesor

Diplomirao 1991. godine na Grupi za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a magistrirao (1994) i doktorirao (1999) na Grupi za primenjenu termomehaniku Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Postdoktorske studije na završio Fakultetu za procesnu tehniku Otto von Guericke Univerziteta u Magdeburgu 2000. godine.

Od diplomiranja do 2000. godine asistent pripravnik i asistent na Katedri za Termomehaniku Mašinskog fakulteta u Beogradu; od 2000. do 2007. radi u Razvojnom centru kompanije Visteon/Ford u Kelnu. Od 2007. stalno zaposlen na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunum. 2012. godine izabran u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Sistem zaštite životne sredine. Od 2017. godine na FPE Futura angažovan je u dopunskom radnom odnosu. Bavi se istraživanjem i razvojem energetski efikasnih toplotnih procesa i uredjaja u cilju smanjenja zagađenja životne sredine.

 • 011/3541 439
DR SUZANA ĐORĐEVIĆ-MILOŠEVIĆ
DR SUZANA ĐORĐEVIĆ-MILOŠEVIĆ Vanredni profesor

Diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao istraživač saradnik u Institutu za stočarstvo u Beogradu odbranila magistarsku tezu iz oblasti  ekologije i agrotehnike bilja za stočnu hranu, a zatim i doktorsku disertaciju iz oblasti biotehnike.

Od 2000 do 2001. godine, radi u Saveznom ministarstvu za poljoprivredu kao pomoćnik ministra za oblasti ribarstva, lovstva i organske poljoprivrede, a od 2004-2005. u Ministarstvu poljoprivrede, vododoprivrede i šumarstva Republike Srbije kao pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju. Od 2005-2008. godine radi na uspostavljanju novog Sektora za razvoj sela i poljoprivrede kao pomoćnik ministra.
Na Fakultetu za primenjenu ekologiju zaposlena je od 2009. godine u zvanju vanrednog profesora za uže naučne oblasti Nauka o životnoj sredini i Sistem zaštite životne sredine.

 • 011/3541-439;
DR JELENA MILOVANOVIĆ
DR JELENA MILOVANOVIĆRedovni profesor

Diplomirala 2004. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer: šumarstvo. Istraživanja za magistarsku tezu sprovela je na Šumarskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Zvolenu, kao stipendista Vlade Republike Slovačke i Ministarstva prosvete Republike Srbije i 2007. godine stekla akademski naziv magistra nauka iz oblasti šumarstva. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Ekološko-genetičke osnove varijabilnosti hrasta kitnjaka (Quercus petraea agg. Ehrendorfer 1967.) u Srbiji" odbranila je 2009. godine, kao prvu doktorsku disertaciju izrađenu na Fakultetu za primenjenu ekologiju "Futura" Univerziteta "Singidunum".

Bila je zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije na poslovima održivog razvoja poljoprivrede i zaštite životne sredine. Od 2008. godine radi kao asistent, od 2010. godine kao docent, od 2012. godine kao vanredni profesor i od 2016. godine kao redovni profesor za uže naučne oblasti Nauka o životnoj sredini i Sistem zaštite životne sredine na Fakultetu za primenjenu ekologiju "Futura" Univerziteta "Singidunum".

Učestvuje kao ekspert na značajnom broju međunarodnih projekata (FAO, UNEP, IUCN, TEMPUS, COST, Visegrad Fund), kao istraživač na više naučnoistraživačkih projekata; bila je predavač na brojnim seminarima u oblasti upravljanja projektnim ciklusom i učestvovala je na brojnim međunarodnim kursevima i obukama.

 • 011/3541-439
DR BORIS VAKANJAC
DR BORIS VAKANJACVandredni profesor

Diplomirao je 1991, magistrirao 1994 sa temom “Raspodela zlata u ležištu bakra Majdanpek”, a doktorirao 2000. godine sa temom "Uporedna proučavanja tipomorfnih paragenetskih odnosa u pojedinim ležištima bakra Borske rudne zone" na Rudarsko - geološkom fakultetu,u Beogradu, Smeru za istraživenje ležišta mineralnih sirovina.
U zvanje asistenta izabran je 1995., a docenta 2001. godine. Od 2001. do 2005. pored održavanja nastave učestvovao je na više naučnih i privrednih projekata finansiranih od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine kao i inostranih kompanija.

Od juna 2006 do novembra 2009 boravio je u Mongoliji gde je učestvovao a delom i vodio projekte istaživanja urana kao i bakra i zlata.

 • 011/3541-439
DR MIRJANA BARTULA
DR MIRJANA BARTULAVanredni profesor

Mirjana Bartula je diplomirala i magistrirala na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a diplomu doktora nauka – nauke o zaštiti životne sredine stekla na Fakultetu za primenjenu ekologiju "Futura" Univerziteta Singidunum. Više od 15 godina učestvuje u realizaciji međunarodnih i nacionalnih projekata u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja.
Na Fakultetu za primenjenu ekologiju "Futura" zaposlena je od 2010. godine, gde je 2016. godine izabrana u zvanje vanrednog profesora za uže naučne oblasti Nauka o životnoj sredini i Sistem zaštite životne sredine.

 • 011/3541-439; 062/8847457
DR ALEKSANDAR GORDIĆDocent

Diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1991. godine. Godine 1992. izabran za asistenta-pripravnika. Magistrirao je 1996. godine na Filozofskom fakultetu i nakon toga izabran u zvanje asistenta. Doktorirao je 2003. godine i izabran u zvanje docent na Univerzitetu u Beogradu. Dužnost stručnog sekretara fakultetskog Instituta za filozofiju volonterski je vršio od 1996. do 2009. godine, aktivno učestvujući u pripremanju institutskih naučnih publikacija. Od 2012. godine angažovana je na Fakultetu za primenjenu ekologiju, Univerziteta Singidunum.

 • 011/3541-439
DR EMILIJAN MOHORA
DR EMILIJAN MOHORADocent

Diplomirao je 1994. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, na Departmanu za fiziku. Magistarske studije Inženjerstva za zaštitu životne sredine na centru za interdisiplinarne i multidisciplinarne studije  i istraživanja (ACIMSI) Univerziteta u Novom Sadu upisao je 2000. godine, gde je 2002. godine odbranio magistarsku tezu  pod nazivom "Modelovanje zaštitnih karakteristika polimernih materijala izloženih dejstvu jakih udara u cilju zaštite radne i životne sredine". Doktorsku tezu pod nazivom Mogućnost primene i efikasnost elektrokoagulacione tehnike u prerade podzemne vode sa visokim sadrzajem prirodnih organskih materija i arsena  odbranio je 2013. godine, na  Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na Departmanu za hemiju, Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine.   
U zvanje docenta za uže naučne oblasti Nauka o životnoj sredini i Sistem zaštite životne sredine, izabran je 2013. godine, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunum.

 • 011/3541-439
DR ZORAN VUJOVIĆDocent

Diplomirao 1981. godine, magistrirao 1984. i doktorirao 1987. na Tehnološko- metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Angažovan kao asistent-saradnik na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odeljenja u Užicu, i kao profesor na Višoj školi za obrazovanje radnika, kasnije Višoj tehničkoj školi u Užicu. Biran je za docenta, a potom i za vanrednog profesora na Učitelјskom fakultetu u Užicu, kao i u zvanje Viši naučni saradnik na Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina ITNMS. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Sistem zaštite životne sredine izabran je 2012. godine na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunum.

 • 011/3541-439
JELENA VIŠNJIĆPredavač

Diplomirala 2010 na Filološkom fakultetu Univeziteta u Beogradu, Katedra za engleski jezik i književnost.
2005-2006 – u koledžu Holland Park School u Londonu završila dve školske godine u jednoj kalendarskoj (AS i A2 level studies)
U aprilu 2006 kao stipendista Royal Borought of Kensington and Chelsea usavršavala se iz engleske književnosti i američke moderne drame na St Edward’s koledžu u Oksfordu.
2002-2005 – završila tri razreda Filološke gimnayije u Beogradu, smer engleski jezik.

 • 011/3541-439
DR MESUD ADŽEMOVIĆ
DR MESUD ADŽEMOVIĆDocent

Diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, 1979., poslediplomske studije, 1984., završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a master akademske studije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum u Beograd, na smeru Integralno upravljanje prirodnim resursima, 2010. godine.
Doktorske akademske studije ODRŽIVI RAZVOJ I ŽIVOTNA SREDINA završio je na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura Univerzitet Singidunum u Beogradu, sa prosečnom ocenom 10 (deset), odbranivši doktorsku disertaciju 2017. godine, pod nazivom “ Ekološke determinante ekonomije u preoblikovanju ekološko-ekonomskih instrumenata zaštite životne sredine”.
Na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, pored angažmana u nastavi (kao saradnik, asistent i predavač) iz predmeta u oblasti nauka o zaštiti životne sredine i društveno-humanističkih nauka, obavljao funkciju koordinatora master akademskih studija i koordinatora departmana poslediplomskih studija, a trenutno obavlja funkciju koordinatora doktorskih studija.

 • 011 3 555 290
DR IVANA JELIĆ
DR IVANA JELIĆDocent

Dr Ivana Jelić je diplomirala na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, završila master studije na Fakultetu za primenjenu ekologiju – Futura, Univerziteta Singidunum nakon čega je u septembru 2017. godine doktorirala na istoimenom fakultetu. Godine 2015. upisala je i specijalističke studije na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijski program: Energetska efikasnost.
Na Fakultetu za primenjenu ekologiju – Futura Univerziteta Singidunum bila je zaposlena od 2016. godine u zvanju saradnika u nastavi, a od 2018. godine u zvanju docenta.
Radi kao nastavnik na predmetu Hemija životne sredine i asistent na predmetu Osnovi fizičke hemije.
U dosadašnjem naučnom delovanju dr Ivana Jelić je objavila tri rada na SCI listi (M21a, M21 i M23) i ima još ukupno 18 radova u časopisu od domaćeg značaja i sa međunarodnih i domaćih konferencija.

 • 011/354 14 39
DR MILENA RIKALOVIĆ
DR MILENA RIKALOVIĆDocent

Doc. dr Milena G. Rikalović je rođena 20. januara 1983. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i XIII beogradsku gimnaziju. Studijski program Biohemija na Hemijskom fakultetu u Beogradu, upisala je školske 2002/03. godine, a diplomirala 2008. godine diplomskim radom pod nazivom: "LC-MS karakterizacija komponenata heksaenskog kompleksa H-85". Doktorske studije na Katedri za biohemiju matičnog fakulteta upisala je školske 2008/09. godine. Doktorirala je u aprilu 2013. godine, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom "Ispitivanje ramnolipida dobijenih pomoću sojeva Pseudomonas aeruginosa izolovanih iz sredina zagađenih naftom i naftnim derivatima". U periodu od 2009. do 2013. godine bila angažovana, kao stipendista Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (sada Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), na dva projekta pri Centru za hemiju, Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu. U martu 2014. godine izabrana u zvanje naučni saradnik od strane Komisije za sticanje naučnih zvanja MPNTR RS. Oblast interesovanja i naučno-istraživačkog rada je primenjena mikrobiologija i biotehnologija. Recenzent je po pozivu za međunarodni časopis Journal of Surfactants and Detergents.

ASISTENTI I SARADNICI U NASTAVI

MSC MILOŠ NIKOLIĆ
MSC MILOŠ NIKOLIĆAsistent

Diplomirao je na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2012. godine. Master studije završio na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum 2014. kada upisuje i doktorske studije. Tokom osnovnih studija radio je honorarno kao istraživač javnog mnjenja za Centar za slobodne izbore i demokratiju.
Saradnik u nastavi na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunum postao je u oktobru 2012. godine a asistent na istom fakultetu u aprilu 2015. na predmetima iz oblasti društvenih nauka. Obavlja funkciju koordinatora realizacije nastave na osnovnim akademskim studijama.

 • 062/8847439
MSC DIMITRIJE ALEKSIĆ
MSC DIMITRIJE ALEKSIĆAsistent

Diplomirao na Fakultetu za menadžment, osiguranje i finansije, Univerzitet UNION, gde je završio i master studije 2012. godine.
Od 2005. do 2007. godine zaposlen u NVO Unija ekologa UNECO na poslovima finansijskog menadžera i administracije projekata. Od 2007. godine izabran u saradnika u nastavi na Univerzitetu Singidunum, Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, a potom 2012 izabran u asistenta.
Doktorske studije Održivi razvoj i životna sredina upisuje 2015. godine, na Univerzitetu Singidunum, Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura. Pored nastave obavlja funkciju finansijskog menadžera i koordinatora akademskih kampova.

 • 065/3153888
MSC ANA VITAS
MSC ANA VITASAsistent

Diplomirala je 2006. godine na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, smer: Ekologija i zaštita životne sredine. Od 2008. godine student je postdiplomskih studija na Prirodno – matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu; Studijski program: Doktor ekoloških nauka.
U periodu od 2007.-2008. godine radila je kao saradnik u nastavi na Fakultetu za primenjenu ekologiju. Od novembra 2008. godine izabrana je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Nauka o životnoj sredini i Sistem zaštite životne sredine.

 • 011/3541-439
 MSC SRĐAN ALEKSIĆ
MSC SRĐAN ALEKSIĆAsistent

Diplomirao na Stomatološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2009 godine. Obavezan doktorski staž obavio je u Domu zdravlja Zemun 2009/10 godine. 
Master studije zaštite životne sredine za vršio je na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, kada je odbranio master rad o temi "Uticaj zagađenja životne sredine na zdravlje ljudi''.
Od oktobra 2011. je saradnik u nastavi na Fakultetu za primenjenu ekologiju "Futura". Od školske 2013/2014 godine, je student doktorskih studija na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura. Izabran u zvanje asistena 2014 godine.

 • 011/3541-439
MSC MIRJANA ARANĐELOVIĆ
MSC MIRJANA ARANĐELOVIĆAsistent

Diplomirala na Fakultetu za primenjenu ekologiju gde je i odbranila master rad na temu: "Fitoremedijacija vazduha u zatvorenim prostorijama". Doktorske studije, smer Inženjerski sistemi u menadžmentu, upisala je 2011. godine na Univerzitetu Singidunum. Od 2009. je angažovana kao saradnik u nastavi na Fakultetu za primenjenu ekologiju, 2011 izabrana u zvanje asistenta za uže naučne oblasti Nauka o životnoj sredini i Sistem zaštite životne.

 • 011/3541-439
MSC TIJANA ČOPORDA MASTILOVIĆ
MSC TIJANA ČOPORDA MASTILOVIĆAsistent

Diplomirala na Rudarsko-geološkom fakultetu, odseku geologija, smer za hidrogeologiju, 2005. godine i stekla zvanje diplomirani inženjer geologije za hidrogeologiju. Diplomske akademske studije – master, upisala je na fakultetu za primenjenu ekologiju – Futura, akademske 2008/09 godine, od kada radi kao saradnik u nastavi na istoimenom fakultetu.
Zvanje diplomirani- master analitičar za zaštitu životne sredine, stiče 2010. godine. Iste godine upisuje doktorske studije na Rudarsko-Geološkom fakultetu iz oblasti zaštita i remedijacija podzemnih voda, kada postaje asistent na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura u sklopu osnovnih i master studija.
Kao stručni saradnik Istraživačko razvojnog centra fakulteta Futura od 2008. g. učestvuje u izradi projekata u oblasti zaštite životne sredine sa posebnim osvrtom na definisanje statusa, zaštitu i unapređenje vodnog resursa sa svih ekoloških aspekata..

 • 011/3541-439
MSC NEVENA BOZIĆ
MSC NEVENA BOZIĆAsistent

Diplomirala na Biološkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, 2013. godine. Doktorske studije je upisala 2014. godine na Prirodno – matematičkom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu.
Na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura 2013. godine izabrana je u zvanje saradnika u nastavi, a potom u zvanje asistenta 2015.godine. Funkciju koordinatora Centra za karijerno vođenje studenata obavljala je od 2013. do 2015. godine.

 • 011/354 14 39, 062/884 74 55
MSC IVANA ŠEKLER
MSC IVANA ŠEKLERAsistent

Osnovne i master akademske studije završila na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura sa prosečnom ocenom 9,95. Doktorske akademske studije na smeru Odživi razvoj i životna sredina upisala 2015. godine.
Saradnik u nastavi na FPE Futura bila je do januara 2017. godine kada stiče izbor u zvanje asistenta.
Poslove saradnika a zatim i koordinatora Centra za karijerno vođenje studenata FPE Futura obavljala je od 2014. do 2017. godine kada postaje koordinator master akademskih studija FPE Futura, čiju funkciju i sada obavlja.

 • 011/354 14 39
MSC ALEKSANDRA VUJANIĆ
MSC ALEKSANDRA VUJANIĆAsistent

Diplomirala na Institute Franco-American de Management (IFAM), Paris. Master akademske studije završila na Nezavisnom Univerzitetu Banja Luka - Ekonomski fakultet i stekla zvanje magistar ekonomije iz oblasti menadžmenta. 2016 godine upisuje Doktorske studije Održivi razvoj i životna sredina, Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitetu Singidunum. Nakon diplomiranja obavljala je poslove: Rukovodioca odeljnja upravljanja operativnim rizikom, Sektor upravljanja rizicima- Komercijalna Banka AD Beograd, Senior-Odeljenju revizije preduzeća, Ernst & Young Beograd, Marketing koordinator- J. Walter Thompson Beograd. Rukovodilac i učesnik u više projekata u oblasti revizije i finansija, dugogodišnje iskustvo u radu na upravljanju operativnim rizikom u finansijama, iskustvo u menadžmentu kvaliteta u visoko-obrazovnim institucijama. Prošla specijalističke obuke za menadžment operativnih rizika, indikatore rizika, harmonizaciju Basel II standarde, agilne metode i instrumenti u obrazovanju, kontinuitete poslovanja i savetovanje.

 • 011/354 14 39

SEKRETARIJAT

BRANKO MILINKOVIĆ
BRANKO MILINKOVIĆInformatičar

Branko Milinković je rodjen 25. decembra 1984. godine u Sremskoj Mitrovici. Osnovnu i srednju ekonomsku završava u Sremskoj Mitrovici posle čega upisuje Ekonomski fakultet smer Poslovni informacioni sistemi.
Posle završenog fakulteta upisuje Master studije na Univerzitetu Singidunum smer Savremene informacione tehnologije.
Od oktobra 2012. godine je zaposlen na na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura na poslovima web administracije. U poslednje dve godine učestvovao je u realizaciji medjunarodnog projekta "Mudro korišćenje zajedničkih prirodnih resursa - put ka održivosti prekograničnog područja Srbije i BiH".
Saradnik u nastavi na Fakultetu za primenjenu ekologiju postao je u martu 2012. godine na predmetima iz informacionih tehnologija.

 • 062/8847456
Bojan M. Grbović
Bojan M. GrbovićBibliotekar

Bojan M. Grbović rođen je 21.09.1990. godine u Užicu. Diplomirao je u julu 2013. godine na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, gde je u maju 2015. godine završio Master studije zaštite životne sredine.
Od septembra 2010. godine radi na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, najpre kao saradnik u administraciji, a potom na poziciji knjižičar u biblioteci fakulteta.

Boban StarčevićTehnički sekretar