DR DRAGAN MARKOVIĆ
DR DRAGAN MARKOVIĆEmeritus

Diplomirao 1968. godine na grupi Fizičke hemije, Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu. Odbranio je doktorsku disertaciju i promovisan za doktora fizičkohemijskih nauka 1976. godine u Beogradu. Za asistenta na Institutu za fizičku hemiju PMF-a izabran je 1969., za docenta izbran je 1982., za vanrednog profesora 1989., a za redovnog profesora 1995. na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu. Do 2006. godine Prof. Marković je bio upravnik Instituta za fizičku hemiju PMF u Beogradu, prodekan Odseka za hemijske i fizičkohemijske nauke i dekan Fakulteta za fizičku hemiju. U periodu 2006-2010. godina Prof. dr Dragan Marković bio je dekan Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura” Univerziteta ”Singidunum”.
Od februara 2010. godine Prof. dr Dragan A. Marković je profesor emeritus Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura” Univerziteta” Singidunum”. Obavlja funkciju Koordinatora departmana poslediplomskih studija od 2012. godine

DR JORDAN ALEKSIĆ
DR JORDAN ALEKSIĆPredsednik saveta fakulteta

Diplomirao 1974. godine na smeru Međunarodni odnosi na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Magistarski rad odbranio je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1985. i stekao akademski stepen magistra društveno-političkih nauka. Na Pravnom fakultetu u Beogradu 1988. godine odbranio je doktorsku disertaciju i stekao zvanje doktoa nauka.
U zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast Geografija (predmeti: "Personalni menadžment" i "Kulturni turizam") na Prirodno – matematičkom fakultetu u Novom Sadu 2002. godine.
Od 2006. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora na Univerzitetu Singidunum, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, za užu naučnu oblast Humanitarne nauke i pravo.
Od 2006. godine predsednik Saveta Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, od 2008. godine direktor istraživačko-razvojnog centra Fakulteta Futura.

DR JELENA MILOVANOVIĆ
DR JELENA MILOVANOVIĆDekan
Diplomirala 2004. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer: šumarstvo. Istraživanja za magistarsku tezu sprovela je na Šumarskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Zvolenu, kao stipendista Vlade Republike Slovačke i Ministarstva prosvete Republike Srbije i 2007. godine stekla akademski naziv magistra nauka iz oblasti šumarstva. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Ekološko-genetičke osnove varijabilnosti hrasta kitnjaka (Quercus petraea agg. Ehrendorfer 1967.) u Srbiji" odbranila je 2009. godine, kao prvu doktorsku disertaciju izrađenu na Fakultetu za primenjenu ekologiju "Futura" Univerziteta "Singidunum". Bila je zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije na poslovima održivog razvoja poljoprivrede i zaštite životne sredine. Od 2008. godine radi kao asistent, od 2010. godine kao docent, od 2012. godine kao vanredni profesor i od 2016. godine kao redovni profesor za uže naučne oblasti Nauka o životnoj sredini i Sistem zaštite životne sredine na Fakultetu za primenjenu ekologiju "Futura" Univerziteta "Singidunum". Učestvuje kao ekspert na značajnom broju međunarodnih projekata (FAO, UNEP, IUCN, TEMPUS, COST, Visegrad Fund), kao istraživač na više naučnoistraživačkih projekata; bila je predavač na brojnim seminarima u oblasti upravljanja projektnim ciklusom i učestvovala je na brojnim međunarodnim kursevima i obukama.

NASTAVNICI

DR GORDANA DRAZIĆ
DR GORDANA DRAZIĆRedovni profesor

Diplomirala na Prirodnomatematičkom fakultetu Univeziteta u Beogradu 1981.godine, smer Molekularna biologija i fiziologija. Postdiplomske studije na istom fakultetu, Odsek Biologija, Katedra za molekularnu biologiju i fiziologiju. Magistarski rad pod nazivom „Endogeni citokinini kod muških i ženskih jedinki kiselice (Rumex acetosella L.) u vegetativnoj i reproduktivnoj fazi razvića“ odbranila je 1984. godine. Doktorsku disertaciju „Hormonska regulacija biosinteze hlorofila u kotiledonima crnog bora (Pinus nigra Arn.)“ odbranila je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1990. godine. Naučno zvanje naučni saradnik je stekla 1991. god. U zvanje vanredni profesor za oblast nauke o životnoj sredini je izabrana 2006. godine na Univerzitetu Singidunum, a zvanje redovni profesor 2010. godine.
Funkciju dekana obavlja u prvom mandatu od 2010. do 2013. godine i u drugom mandatu od 2013. do 2016. godine

DR DRAGAN M. MARKOVIĆ
DR DRAGAN M. MARKOVIĆRedovni profesor

Diplomirao je i magistrirao na  Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, Odsek za fizičku hemiju. 
Doktorsku disertaciju pod naslovom "Voltametrijsko ispitivanje oksidacionih procesa nekih fenolnih jedinjenja" odbranio je 1995. godine, na Fakultetu za fizičku hemiju.
Na Fakultetu za primenjenu ekologiju zaposlen od 2008. godine u zvanju vanrednog profesora za uže naučne oblasti Nauka o životnoj sredini i Sistem zaštite zivotne sredine i viši je  naučni saradnik Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Godine 2013. izabran je u zvanje redovnog profesora na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunum.

DR SUZANA ĐORĐEVIĆ-MILOŠEVIĆ
DR SUZANA ĐORĐEVIĆ-MILOŠEVIĆ Vanredni profesor

Diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao istraživač saradnik u Institutu za stočarstvo u Beogradu odbranila magistarsku tezu iz oblasti  ekologije i agrotehnike bilja za stočnu hranu, a zatim i doktorsku disertaciju iz oblasti biotehnike.

Od 2000 do 2001. godine, radi u Saveznom ministarstvu za poljoprivredu kao pomoćnik ministra za oblasti ribarstva, lovstva i organske poljoprivrede, a od 2004-2005. u Ministarstvu poljoprivrede, vododoprivrede i šumarstva Republike Srbije kao pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju. Od 2005-2008. godine radi na uspostavljanju novog Sektora za razvoj sela i poljoprivrede kao pomoćnik ministra.
Na Fakultetu za primenjenu ekologiju zaposlena je od 2009. godine u zvanju vanrednog profesora za uže naučne oblasti Nauka o životnoj sredini i Sistem zaštite životne sredine.

DR BORIS VAKANJAC
DR BORIS VAKANJACVandredni profesor

Diplomirao je 1991, magistrirao 1994 sa temom “Raspodela zlata u ležištu bakra Majdanpek”, a doktorirao 2000. godine sa temom "Uporedna proučavanja tipomorfnih paragenetskih odnosa u pojedinim ležištima bakra Borske rudne zone" na Rudarsko - geološkom fakultetu,u Beogradu, Smeru za istraživenje ležišta mineralnih sirovina.
U zvanje asistenta izabran je 1995., a docenta 2001. godine. Od 2001. do 2005. pored održavanja nastave učestvovao je na više naučnih i privrednih projekata finansiranih od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine kao i inostranih kompanija.

Od juna 2006 do novembra 2009 boravio je u Mongoliji gde je učestvovao a delom i vodio projekte istaživanja urana kao i bakra i zlata.

DR MIRJANA BARTULA
DR MIRJANA BARTULAVanredni profesor

Mirjana Bartula je diplomirala i magistrirala na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a diplomu doktora nauka – nauke o zaštiti životne sredine stekla na Fakultetu za primenjenu ekologiju "Futura" Univerziteta Singidunum. Više od 15 godina učestvuje u realizaciji međunarodnih i nacionalnih projekata u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja.
Na Fakultetu za primenjenu ekologiju "Futura" zaposlena je od 2010. godine, gde je 2016. godine izabrana u zvanje vanrednog profesora za uže naučne oblasti Nauka o životnoj sredini i Sistem zaštite životne sredine.

DR EMILIJAN MOHORA
DR EMILIJAN MOHORADocent

Diplomirao je 1994. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, na Departmanu za fiziku. Magistarske studije Inženjerstva za zaštitu životne sredine na centru za interdisiplinarne i multidisciplinarne studije  i istraživanja (ACIMSI) Univerziteta u Novom Sadu upisao je 2000. godine, gde je 2002. godine odbranio magistarsku tezu  pod nazivom "Modelovanje zaštitnih karakteristika polimernih materijala izloženih dejstvu jakih udara u cilju zaštite radne i životne sredine". Doktorsku tezu pod nazivom Mogućnost primene i efikasnost elektrokoagulacione tehnike u prerade podzemne vode sa visokim sadrzajem prirodnih organskih materija i arsena  odbranio je 2013. godine, na  Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na Departmanu za hemiju, Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine.   
U zvanje docenta za uže naučne oblasti Nauka o životnoj sredini i Sistem zaštite životne sredine, izabran je 2013. godine, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunum.

  DR MESUD ADŽEMOVIĆ
  DR MESUD ADŽEMOVIĆDocent

  Diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, 1979., poslediplomske studije, 1984., završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a master akademske studije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum u Beograd, na smeru Integralno upravljanje prirodnim resursima, 2010. godine.
  Doktorske akademske studije ODRŽIVI RAZVOJ I ŽIVOTNA SREDINA završio je na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura Univerzitet Singidunum u Beogradu, sa prosečnom ocenom 10 (deset), odbranivši doktorsku disertaciju 2017. godine, pod nazivom “ Ekološke determinante ekonomije u preoblikovanju ekološko-ekonomskih instrumenata zaštite životne sredine”.
  Na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, pored angažmana u nastavi (kao saradnik, asistent i predavač) iz predmeta u oblasti nauka o zaštiti životne sredine i društveno-humanističkih nauka, obavljao funkciju koordinatora master akademskih studija i koordinatora departmana poslediplomskih studija, a trenutno obavlja funkciju koordinatora doktorskih studija.

  DR IVANA JELIĆ
  DR IVANA JELIĆDocent

  Dr Ivana Jelić je diplomirala na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, završila master studije na Fakultetu za primenjenu ekologiju – Futura, Univerziteta Singidunum nakon čega je u septembru 2017. godine i doktorirala na istoimenom fakultetu i stekla zvanje Doktor nauka u oblasti nauka o zaštiti životne sredine. Godine 2018. završila je i specijalističke akademske studije na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje specijalista inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu.
  Na Fakultetu za primenjenu ekologiju – Futura Univerziteta Singidunum bila je zaposlena od 2016. godine u zvanju saradnika u nastavi, a od 2018. godine u zvanju docenta.
  Radi kao nastavnik na predmetima Hemija životne sredine, Fizika životne sredine i Fizičko zagađivanje životne sredine.
  U dosadašnjem naučnom delovanju dr Ivana Jelić je objavila je nekoliko radova na SCI listi (M21a, M21, M22 i M23) i ima ukupno 28 radova u časopisima od međunarodnog i domaćeg značaja, kao i sa međunarodnih i domaćih konferencija.

  DR MILENA RIKALOVIĆ
  DR MILENA RIKALOVIĆDocent

  Doc. dr Milena G. Rikalović je rođena 20. januara 1983. godine u Beogradu, gde je završila
  osnovnu školu i XIII beogradsku gimnaziju. Studijsku program Biohemija na Hemijskom fakultetu
  u Beogradu, upisala je školske 2002/03. godine, a diplomirala 2008. godine diplomskim radom
  pod nazivom: "LC-MS karakterizacija komponenata heksaenskog kompleksa H-85". Doktorske
  studije na Katedri za biohemiju matičnog fakulteta upisala je školske 2008/09. godine.
  Doktorirala je u aprilu 2013. godine, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom "Ispitivanje
  ramnolipida dobijenih pomoću sojeva Pseudomonas aeruginosa izolovanih iz sredina zagađenih
  naftom i naftnim derivatima". U periodu od 2009. do 2013. godine bila angažovana, kao
  stipendista Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (sada Ministarstva
  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), na dva projekta pri Centru za hemiju, Instituta za
  hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu. U martu 2014. godine izabrana u zvanje naučni
  saradnik od strane Komisije za sticanje naučnih zvanja MPNTR RS. Oblast interesovanja i
  naučno-istraživačkog rada je primenjena mikrobiologija i biotehnologija. Recenzent je po pozivu
  za međunarodni časopis Journal of Surfactants and Detergents.

  DR LAYTH NESSEEF
  DR LAYTH NESSEEFDocent

  Diplomirao na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1988. godine. Magistarsku tezu pod naslovom „Svetska tržišta prirodnih fosfata i položaj zemalja proizvođača“ odbranio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, novembra 1995. godine. Radio je kao prevodilac u Ambasadi Iraka u Beogradu u periodu od 1999. do 2003. godine. Radio je kao asistent na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum u Beogradu i obavljao poslove saradnika – konsultanta ECPD (Evropski centar za mir i razvoj). Radio je kao saradnik Unije ekologa od 2015. do 2018. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Politicke posledice migracija izazvanih ekoloskim katastrofama” odbranio je 2018. godine na Fakultetu politi;kih nauka Univerziteta u Beogradu.

  Od oktobra 2018. godine, radi kao docent u oblasti društveno-humanističkih nauka na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum u Beogradu.

  DR SUNČICA VJEŠTICA
  DR SUNČICA VJEŠTICADocent

  Diplomirala na Tehnološkom fakultetu, Departmanu za Hemijsko procesno inženjerstvo, u Novom Sadu 1995.godine. Magistarski rad pod nazivom “Uklanjanje prirodnih organskih materija iz podzemne vode koagulacijom” odbranila je u oktobru 2000.godine na Prirodno matematičkom fakultetu, Departmanu za hemiju u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Model upravljanja uticajima procesa proizvodnje podnih obloga na životnu sredinu primenom ocenjivanja životnog ciklusa (LCA)” odbranila je u aprilu 2014.godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
  U periodu od 1995. – 1998.godine radi kao saradnik i asistent pripravnik na Katedri za Hemijsku tehnologiju, Departman za Hemiju, PMF u Novom Sadu. Od 1998. – 2018.godine radi kao procesni inženjer i Menadžer održivog razvoja u Industriji podnih obloga. Od 01.oktobra 2018.godine radi kao docent u oblasti zaštite životne sredine na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum u Beogradu.

  DR ZORAN VUJOVIĆDocent

  Diplomirao 1981. godine, magistrirao 1984. i doktorirao 1987. na Tehnološko- metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Angažovan kao asistent-saradnik na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odeljenja u Užicu, i kao profesor na Višoj školi za obrazovanje radnika, kasnije Višoj tehničkoj školi u Užicu. Biran je za docenta, a potom i za vanrednog profesora na Učitelјskom fakultetu u Užicu, kao i u zvanje Viši naučni saradnik na Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina ITNMS. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Sistem zaštite životne sredine izabran je 2012. godine na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunum.

   DR ALEKSANDAR GORDIĆDocent

   Diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1991. godine. Godine 1992. izabran za asistenta-pripravnika. Magistrirao je 1996. godine na Filozofskom fakultetu i nakon toga izabran u zvanje asistenta. Doktorirao je 2003. godine i izabran u zvanje docent na Univerzitetu u Beogradu. Dužnost stručnog sekretara fakultetskog Instituta za filozofiju volonterski je vršio od 1996. do 2009. godine, aktivno učestvujući u pripremanju institutskih naučnih publikacija. Od 2012. godine angažovana je na Fakultetu za primenjenu ekologiju, Univerziteta Singidunum.

   ASISTENTI I SARADNICI U NASTAVI

   MSC MILOŠ NIKOLIĆ
   MSC MILOŠ NIKOLIĆAsistent

   Diplomirao je na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2012. godine. Master studije završio na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum 2014. kada upisuje i doktorske studije. Tokom osnovnih studija radio je honorarno kao istraživač javnog mnjenja za Centar za slobodne izbore i demokratiju.
   Saradnik u nastavi na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunum postao je u oktobru 2012. godine a asistent na istom fakultetu u aprilu 2015. na predmetima iz oblasti društvenih nauka. Obavlja funkciju koordinatora realizacije nastave na osnovnim akademskim studijama.

   MSC DIMITRIJE ALEKSIĆ
   MSC DIMITRIJE ALEKSIĆAsistent

   Diplomirao na Fakultetu za menadžment, osiguranje i finansije, Univerzitet UNION, gde je završio i master studije 2012. godine.
   Od 2005. do 2007. godine zaposlen u NVO Unija ekologa UNECO na poslovima finansijskog menadžera i administracije projekata. Od 2007. godine izabran u saradnika u nastavi na Univerzitetu Singidunum, Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, a potom 2012 izabran u asistenta.
   Doktorske studije Održivi razvoj i životna sredina upisuje 2015. godine, na Univerzitetu Singidunum, Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura. Pored nastave obavlja funkciju finansijskog menadžera i koordinatora akademskih kampova.

   MSC IVANA ŠEKLER
   MSC IVANA ŠEKLERAsistent

   Osnovne i master akademske studije završila na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura sa prosečnom ocenom 9,95. Doktorske akademske studije na smeru Odživi razvoj i životna sredina upisala 2015. godine.
   Saradnik u nastavi na FPE Futura bila je do januara 2017. godine kada stiče izbor u zvanje asistenta.
   Poslove saradnika a zatim i koordinatora Centra za karijerno vođenje studenata FPE Futura obavljala je od 2014. do 2017. godine kada postaje koordinator master akademskih studija FPE Futura, čiju funkciju i sada obavlja.

   MSC ALEKSANDRA VUJANIĆ
   MSC ALEKSANDRA VUJANIĆAsistent

   Diplomirala na Institute Franco-American de Management (IFAM), Paris. Master akademske studije završila na Nezavisnom Univerzitetu Banja Luka - Ekonomski fakultet i stekla zvanje magistar ekonomije iz oblasti menadžmenta. 2016 godine upisuje Doktorske studije Održivi razvoj i životna sredina, Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitetu Singidunum. Nakon diplomiranja obavljala je poslove: Rukovodioca odeljnja upravljanja operativnim rizikom, Sektor upravljanja rizicima- Komercijalna Banka AD Beograd, Senior-Odeljenju revizije preduzeća, Ernst & Young Beograd, Marketing koordinator- J. Walter Thompson Beograd. Rukovodilac i učesnik u više projekata u oblasti revizije i finansija, dugogodišnje iskustvo u radu na upravljanju operativnim rizikom u finansijama, iskustvo u menadžmentu kvaliteta u visoko-obrazovnim institucijama. Prošla specijalističke obuke za menadžment operativnih rizika, indikatore rizika, harmonizaciju Basel II standarde, agilne metode i instrumenti u obrazovanju, kontinuitete poslovanja i savetovanje.

   MSC Slobodan Stefanović
   MSC Slobodan StefanovićAsistent
   Osnovne akademske studije završio 2010. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,26. Doktorske akademske studije upisao 2013. godine na smeru Održivi razvoj i životna sredina na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Singidunum. Za doktorsku disertaciju bavi se istraživanjima iz oblasti mikoremedijacije. U periodu od 2010–2014. godine radio kao nastavnik biologije u većem broju osnovnih i srednjih škola. Zaposlen u zvanju asistenta na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura od 2016. godine.
    MSC GORAN KNEŽEVIĆ
    MSC GORAN KNEŽEVIĆSaradnik u nastavi
    Osnovne akademske studije završio 2017. godine na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, diplomskim radom na temu „Zastupljenost Cyanobacteria u vodi Dunava na teritoriji grada Beograda“. Master akademske studije završio na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura 2018. godine, sa prosečnom ocenom 10,00 i master radom na temu „Biološki monitoring cijanobakterije Planktothrix rubescens u akumulaciji Vrutci“. Posao saradnika u nastavi na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura obavlja od oktobra 2018. godine.
    MSC Aleksandar KostićSaradnik u nastavi
    Diplomirao na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunum, 2016. godine i time stekao zvanje Diplomirani analitičar za zaštitu životne sredine. Master akademske studije na istom fakultetu završava 2018. godine sa prosečnom ocenom 10,00 odbranivši master tezu pod nazivom “Ispitivanje novog termoizolacionog materijala na bazi bilјnih vlakana Miscanthus x giganteus sa krečom i elektrofiltarskim pepelom”. Na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura 2018. godine izabran je u zvanje saradnika u nastavi.
    Jelena VišnjićPredavac

    Diplomirala 2010 na Filološkom fakultetu Univeziteta u Beogradu, Katedra za engleski jezik i književnost.
    2005-2006 – u koledžu Holland Park School u Londonu završila dve školske godine u jednoj kalendarskoj (AS i A2 level studies)
    U aprilu 2006 kao stipendista Royal Borought of Kensington and Chelsea usavršavala se iz engleske književnosti i američke moderne drame na St Edward’s koledžu u Oksfordu.
    2002-2005 – završila tri razreda Filološke gimnayije u Beogradu, smer engleski jezik.

    NENASTAVNO OSOBLJE

    Ana Vitas
    Ana VitasKoordinator Master studija

    Diplomirala je 2006. godine na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, smer: Ekologija i zaštita životne sredine. Od 2008. godine student je postdiplomskih studija na Prirodno – matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu; Studijski program: Doktor ekoloških nauka.
    U periodu od 2007.-2008. godine radila je kao saradnik u nastavi na Fakultetu za primenjenu ekologiju. Od novembra 2008. godine izabrana je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Nauka o životnoj sredini i Sistem zaštite životne sredine.

    BRANKO MILINKOVIĆ
    BRANKO MILINKOVIĆInformatičar

    Branko Milinković je rodjen 25. decembra 1984. godine u Sremskoj Mitrovici. Osnovnu i srednju ekonomsku završava u Sremskoj Mitrovici posle čega upisuje Ekonomski fakultet smer Poslovni informacioni sistemi.
    Posle završenog fakulteta upisuje Master studije na Univerzitetu Singidunum smer Savremene informacione tehnologije.
    Od oktobra 2012. godine je zaposlen na na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura na poslovima web administracije. U poslednje dve godine učestvovao je u realizaciji medjunarodnog projekta "Mudro korišćenje zajedničkih prirodnih resursa - put ka održivosti prekograničnog područja Srbije i BiH".
    Saradnik u nastavi na Fakultetu za primenjenu ekologiju postao je u martu 2012. godine na predmetima iz informacionih tehnologija.

    Bojan M. Grbović
    Bojan M. GrbovićKnjižničar

    Bojan M. Grbović rođen je 21.09.1990. godine u Užicu. Diplomirao je u julu 2013. godine na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, gde je u maju 2015. godine završio Master studije zaštite životne sredine.
    Od septembra 2010. godine radi na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, najpre kao saradnik u administraciji, a potom na poziciji knjižičar u biblioteci fakulteta.

    Boban StarčevićTehnički sekretar