PREDSEDNIK SAVETA FAKULTETA

DR JORDAN ALEKSIĆ
DR JORDAN ALEKSIĆ

Diplomirao 1974. godine na smeru Međunarodni odnosi na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Magistarski rad odbranio je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1985. i stekao akademski stepen magistra društveno-političkih nauka. Na Pravnom fakultetu u Beogradu 1988. godine odbranio je doktorsku disertaciju i stekao zvanje doktoa nauka.
U zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast Geografija (predmeti: "Personalni menadžment" i "Kulturni turizam") na Prirodno – matematičkom fakultetu u Novom Sadu 2002. godine.
Od 2006. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora na Univerzitetu Singidunum, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, za užu naučnu oblast Humanitarne nauke i pravo.
Od 2006. godine predsednik Saveta Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, od 2008. godine direktor istraživačko-razvojnog centra Fakulteta Futura.

DEKAN

DR BOŽO DRAŠKOVIĆ
DR BOŽO DRAŠKOVIĆ

Dipolomirao je 1977. godine na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Magistarski rad pod nazivom "Teorijske koncepcije ekonomije prelaznog perioda N.I.Buharina" odbranio je na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu 1981.godine i stekao zvanje magistra.Na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu 1990. godine, odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Zakonitosti i tendencije ekonomije prelaznog perioda" i stekao zvanje doktor naukai. 1991. godine postaje naučni saradnik u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu
Objavio više naučnih i stručnih članaka. Uredio dve monografije. Rukovodio i učestvovao u izradi više desetina istraživačkih projekata iz oblasti restruktuiranja preduzeća, istraživanja tržišta, procene vrednosti kapitala, stranih direktnih ulaganja

SEKRETAR

MARKO VUČENOVIĆ
MARKO VUČENOVIĆ

PRODEKAN ZA PRIVREDU I MEĐUNARODNU SARADNJU

DR SVETOZAR KRSTIĆ
DR SVETOZAR KRSTIĆ

KOORDINATOR OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

MSC MILOŠ NIKOLIĆ
MSC MILOŠ NIKOLIĆ

Diplomirao je na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2012. godine. Master studije završio na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum 2014. kada upisuje i doktorske studije. Tokom osnovnih studija radio je honorarno kao istraživač javnog mnjenja za Centar za slobodne izbore i demokratiju. Saradnik u nastavi na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunum postao je u oktobru 2012. godine a asistent na istom fakultetu u aprilu 2015. na predmetima iz oblasti društvenih nauka. Obavlja funkciju koordinatora realizacije nastave na osnovnim akademskim studijama.

KOORDINATOR MASTER AKADEMSKE STUDIJE

MSC ANA VITAS
MSC ANA VITAS
Diplomirala je 2006. godine na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, smer: Ekologija i zaštita životne sredine. Od 2008. godine student je postdiplomskih studija na Prirodno – matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu; Studijski program: Doktor ekoloških nauka. U periodu od 2007.-2008. godine radila je kao saradnik u nastavi na Fakultetu za primenjenu ekologiju. Od novembra 2008. godine izabrana je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Nauka o životnoj sredini i Sistem zaštite životne sredine. 

KOORDINATOR DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

DR SUNČICA VJEŠTICA
DR SUNČICA VJEŠTICA
Diplomirala na Tehnološkom fakultetu, Departmanu za Hemijsko procesno inženjerstvo, u Novom Sadu 1995.godine. Magistarski rad pod nazivom “Uklanjanje prirodnih organskih materija iz podzemne vode koagulacijom” odbranila je u oktobru 2000.godine na Prirodno matematičkom fakultetu, Departmanu za hemiju u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Model upravljanja uticajima procesa proizvodnje podnih obloga na životnu sredinu primenom ocenjivanja životnog ciklusa (LCA)” odbranila je u aprilu 2014.godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. U periodu od 1995. – 1998.godine radi kao saradnik i asistent pripravnik na Katedri za Hemijsku tehnologiju, Departman za Hemiju, PMF u Novom Sadu. Od 1998. – 2018.godine radi kao procesni inženjer i Menadžer održivog razvoja u Industriji podnih obloga. Od 01.oktobra 2018.godine radi kao docent u oblasti zaštite životne sredine na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum u Beogradu.