PROJEKTI U TOKU

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Naziv projekta: Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agroenergetskih useva

Broj:TR 31078

Partneri na projektu: Poljoprivredni fakultet Zemun, Institut za primenu nuklearne energije INEP, participant: Elektroprivreda Srbije

Period realizacije: 2011-2018.

Reference

 

Naziv projekta: Istraživanje energetske, ekološke i ekonomske opravdanosti korišćenja energetske i remedijacione biomase kao nekonstrukcionog građevinskog materijala,

Subjekti saradnje: Fakultet za primenjenu ekologiju Futura u saradnji sa Građevinskim i Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu.

Početak realizacije: april 2017; trajanje projekta: 5 godina.

 

COST Action, European Cooperation for Science and Technology

Naziv projekta: Renewable energy and landscape quality, (TU1401),

Period realizacije: 2014-2018.

 

COST Action, European Cooperation for Science and Technology

Naziv projekta: Biolink: linking belowground biodiversity and ecosystem function in european forests

Period realizacije: 2014-2018.

 

REALIZOVANI PROJEKTI

 

Naziv projekta: Revitalizacija malih poljoprivrednih gazdinstava gajenjem energetskih useva i proizvodnjom biomase,

Broj: SK-SRB-2013-0031

Subjekti saradnje: Bilateralna saradnja sa Republikom Slovačkom 

Period realizacije: 2015-2016.

 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Naziv projekta: Uporedna istraživanja adaptilnosti i produktivnosti energetskih useva i biljaka gajenih na poljoprivrednom zemljištu Južne Slovačke i Srbije

Broj: TR20208

Period realizacije: 20

 

Ministarstvo obrazovanja i nauke Republike Srbije

Naziv projekta: Bioracionalno korišćenje i ekoremedijacija zemljišta gajenjem biljaka za industrijsku preradu – Biotehnologija i agroindustrija

Broj: 20208

Period realizacije: 2009-2010

Subjekti saradnje: FPE “FUTURA”, Univerzitet Singidunum, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, INEP, Univerzitet u Beogradu, PDS Institut Tamiš, Pančevo, JKP Zelenilo Beograd

 

Ministarstvo obrazovanja i nauke Republike Srbije

Naziv projekta: Research of climate changes and their influence on environment- monitoring, influence, adaptation and improvement, Subproject 3: “Integral researches of quality of air in the urban environment”

Period realizacije: 2011-2014

Subjekti saradnje: Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura

 

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Naziv projekta: Optimizing energy utilization sub geothermal Water Resources

Kategorija: Inovacioni projekti

Vodeći partner: Rudarsko geološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Period realizacije: 2008-2010

 

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Naziv projekta: Proučavanje biljnih patogena, artropoda, korova i pesticida u cilju razvoja metoda bioracionalne zaštite bilja i proizvodnje bezbedne hrane

Vodeća institucija: Institut za pesticide i zaštitu životne sredine

Period realizacije: 2011-2014